Selectie

UITSLAG SELECTIE EN RANGNUMMER (VOOR PLAATSING IN STUDIEJAAR 2020-2021)

Op 15 april 2020 geeft de opleiding de ranking door aan Studielink en is je rangnummer bekend. Het hoogst geplaatste rangnummer op 2 juni 2020 is is 240. Elke week vermelden we op deze plek het hoogstgeplaatste rangnummer.

Selectie 2020-2021

Om in aanmerking te komen voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 moet je voldoen aan de vooropleidingseisen en meedoen aan de selectieprocedure. Op deze pagina vind je een 'Stappenplan selectie bacheloropleiding Diergeneeskunde' met een uitgebreide toelichting. 

Houd rekening met de reële kans dat je niet geplaatst wordt voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Op deze pagina vind je een overzicht van alle bacheloropleidingen bij de Universiteit Utrecht.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over de selectieprocedure voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde vind je in het Reglement selectie bacheloropleiding Diergeneeskunde 2020-2021. In onderstaand uitklapmenu staat elke stap in de selectieprocedure op een rij.

Wij zijn op de hoogte dat er studiehulp (in de vorm van trainingen en coachingsgesprekken) voor onze selectieprocedure wordt aangeboden. Deze studiehulp wordt verzorgd door een commerciële, niet aan de Universiteit Utrecht verbonden, organisatie en wordt op geen enkele wijze door de Universiteit Utrecht of Faculteit Diergeneeskunde ondersteund.

 

Selectie

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een opleiding met numerus fixus. Dit betekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is. Voor het studiejaar 2020 - 2021 zijn er 225 opleidingsplaatsen.

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald dat toelating tot een opleiding met numerus fixus via selectie plaatsvindt. Doel hiervan is een betere inhoudelijke match tussen de student en de opleiding en daarmee het verhogen van de kans op studiesucces. Je kunt je naast de bacheloropleiding Diergeneeskunde in hetzelfde academisch jaar aanmelden voor de selectie van maximaal één andere opleiding met numerus fixus.

Voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde mag je maximaal drie keer meedoen aan de selectieprocedure (verminderd met het aantal keer dat in voorgaande jaren aan de loting is deelgenomen, vanaf collegejaar 2000/2001).

Voor het meedoen aan deze procedure brengt de faculteit Diergeneeskunde geen kosten in rekening.

Wil je nader kennis maken met de opleiding en de faculteit, bezoek dan onze open dagen. De faculteit Diergeneeskunde kent geen meeloop- of matchingsdagen.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Selectiecriteria

Het doel van de selectieprocedure is kandidaten te selecteren die de bacheloropleiding Diergeneeskunde succesvol en gemotiveerd afronden.

Een kandidaat met het gewenste profiel:

 • Heeft aantoonbare interesse in het veterinaire vakgebied.
 • Heeft een onderzoekende en probleemoplossende houding en is nieuwsgierig.
 • Is in staat om veel stof in korte tijd te verwerken, te reproduceren en de geleerde theorie toe te passen in nieuwe situaties.
 • Is in staat om nauwkeurig georganiseerd en zorgvuldig te werken.
 • Voelt zich thuis bij de werk- en denkwijzen van de opleiding.

De selectiecriteria zijn:

 • Het berekende gemiddelde van het overgangsrapport 5-6vwo of de examencijfers 6vwo voor de verplichte vakken scheikunde, biologie, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels* (weging: 30%)
 • Uitslag kennistoets (weging: 30%)
 • Uitslag ‘kritisch redeneren’-toets (weging: 30%)
 • Uitslag persoonlijkheidstest (weging: 10%)

De selectiecriteria bepalen de eindscore per kandidaat. De kandidaat met de hoogste gewogen eindscore krijgt rangnummer 1, et cetera.

* Bij de optie examencijfers 6vwo vul je het gecombineerde gemiddelde cijfer van het schoolexamen en centraal examen in. Voorbeeld: schoolexamen 7; centraal examen 8; in te vullen gemiddelde 7,5.

Indien in de gekozen cijferlijst het cijfer voor een vak ontbreekt, dan wordt daarvoor het gemiddelde ingevuld van de cijfers voor dat vak bij alle andere kandidaten, dus allen die voor dat vak wel een cijfer hebben aangeleverd.

Voor kandidaten met een andere vooropleiding dan het Nederlandse 6vwo wordt deze procedure voor alle zes vakken toegepast. Enkele voorbeelden van afwijkende vooropleidingen zijn:

 • Niet-regulier vwo-diploma (vwo oude, gedeelde profielen en oude stijl)
 • hbo-diploma, vallend onder WHW
 • Internationale vooropleiding
 • Colloquium Doctum-procedure

Zie ook het Reglement selectie bacheloropleiding Diergeneeskunde 2020-2021.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde bestaat uit een aantal stappen waarvan je een deel thuis doorloopt en een deel op locatie.

Stap 1 – start de selectieprocedure

 • Bezoek een Open dag bij de faculteit Diergeneeskunde (dit is geen verplicht onderdeel van de selectieprocedure).
 • Doe een inschrijfverzoek in Studielink voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde. Dit kan vanaf 1 oktober 2019 tot en met uiterlijk 15 januari 2020 voor het studiejaar 2020-2021. Om een inschrijfverzoek te kunnen doen, heb je een DigiD nodig. Let erop dat het aanvragen van een DigiD vijf werkdagen in beslag neemt.

Heb je een inschrijfverzoek gedaan dan krijg je binnen tien werkdagen, maar niet eerder dan 1 december toegang tot OSIRIS Online Application. In deze digitale applicatie vul je een vragenformulier in. Heb je geen toegang verkregen tot OSIRIS Online Application? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar selectie.dgk@uu.nl.

Stap 2 – ga aan de slag in OSIRIS Online Application

Verstrek uiterlijk 31 januari 2020 onderstaande gegevens:

 • Vul de vragenlijsten in. De antwoorden worden niet meegewogen bij de selectie, maar worden (als je bent toegelaten en start met de opleiding) strikt vertrouwelijk behandeld en met jouw toestemming verstrekt aan de tutor. Word je niet geplaatst, dan worden de antwoorden vernietigd.
 • Heb je een vooropleiding zoals genoemd onder ‘Welke diploma’s geven toegang’ op de pagina Toelating? Geef je cijfers op en upload een gewaarmerkte cijferlijstverklaring (bij overgangscijfers) of een uitreksel van het diplomaregister van DUO (bij examencijfers). 
 • Wanneer de vragenlijsten voor 1 februari 2020 niet volledig zijn ingevuld en ingediend, word je uitgesloten van verdere deelname aan de selectie.

Uiterlijk tien werkdagen nadat je de gegevens hebt verstrekt in OSIRIS Online Application, krijg je toegang tot het studiemateriaal voor de selectiedag. Toegang is op zijn vroegst 1 december 2019. De literatuur is in het Engels. Het overige studiemateriaal is overwegend in het Nederlands. Heb je na 10 werkdagen nog geen toegang verkregen tot het studiemateriaal? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar selectie.dgk@uu.nl.

Stap 3 – bereid je voor op de selectiedag

 • Bestudeer het studiemateriaal voor de selectiedag. Het studiemateriaal omvat een afgeronde hoeveelheid lesstof, een e-learning hoorcollege en een digitale impressie van een werkcollege.
 • Op 7 februari 2020 ontvang je een uitnodiging voor de selectiedag. Lees de informatie die je ontvangt over de selectiedag van tevoren goed door.

Heb je na 7 februari nog geen uitnodiging ontvangen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar selectie.dgk@uu.nl.

Stap 4 – neem deel aan de selectiedag

 • Kom op zaterdag 15 februari 2020 naar Utrecht Science Park in Utrecht.
 • Neem deel aan de selectiedag. De selectiedag bestaat uit vier onderdelen en duurt alles bij elkaar, inclusief pauze, ongeveer 3,5 uur.

De onderdelen zijn:
a. Een toets met multiple choice vragen over het studiemateriaal dat je thuis bestudeerd hebt.
b. Een hoorcollege over ‘kritisch redeneren’.
c. Een toets met multiple choice vragen over  ‘kritisch redeneren’.
d. Een persoonlijkheidstest.

De toetsen, het hoorcollege en de persoonlijkheidstest zijn in het Nederlands. Er is één selectiedag. We adviseren je deze hele dag beschikbaar te houden voor de selectiedag. Je wordt op 7 februari 2020 geïnformeerd over de tijden waarop je precies verwacht wordt.

Heb je een functiebeperking? Neem hierover uiterlijk 1 februari 2020 contact met ons op per e-mail: selectie.dgk@uu.nl. In redelijkheid kunnen faciliteiten worden geboden tijdens de selectiedag.

Per kandidaat wordt een eindscore bepaald. De kandidaat met de hoogste gewogen eindscore krijgt rangnummer 1, et cetera.

Stap 5 – uitslag selectie en wel of niet geplaatst

 • Uiterlijk 15 april 2020 geeft de opleiding de rangorde door aan Studielink en is je rangnummer zichtbaar.
 • Studielink maakt vanaf 15 april 2020 bekend of je wel of niet geplaatst bent. Als je geplaatst bent, ontvang je een bericht van Studielink om jouw plaats te accepteren.

Stap 6 – inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, heb je twee weken de tijd om jouw plaats bij de opleiding te accepteren. Doe je dit niet, dan vervalt je plaats en wordt de plaats aan de kandidaat met het eerstvolgende rangnummer aangeboden.
 • Na het accepteren van jouw plaats, kun je vanaf juni jouw inschrijving voor de opleiding afronden. Je ontvangt in de zomerperiode van de faculteit Diergeneeskunde informatie over de introductieperiode en waar je bij aanvang van je studie voor moet zorgen.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Verblijf je niet in Nederland op de selectiedag?

Voor kandidaten die aantoonbaar niet in Nederland verblijven op de selectiedag is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • De kandidaat verblijft aantoonbaar niet in Nederland op de selectiedag.
 • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacy-voorwaarden voor online deelname.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding.
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2020 voor online deelname aan de selectiedag aan door een e-mail te sturen naar selectie.dgk@uu.nl met daarin de volgende gegevens:
  • studentnummer;
  • reden van verblijf in buitenland en een bewijs (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling).

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de selectiedag of deelname aan de selectiedag op locatie, Utrecht Science Park.

Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Ga naar de centrale UU-pagina over selectie als je meer wilt weten over opleidingen met numerus fixus en selectie aan de Universiteit Utrecht en nieuwe regels hieromtrent of bijvoorbeeld over wat je nog meer kunt doen als je niet bent geselecteerd.

Contact

Voor vragen over de selectie kun je mailen naar: selectie.dgk@uu.nl of telefonisch contact opnemen met de opleiding:  (030) 253 1604 op dinsdag en donderdag van 9.00-10.00 uur.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.