tot

Promotie: Time activity patterns in exposure assessment: the case of livestock related infections

Op 17 september verdedigt Gijs Klous zijn proefschrift, getiteld Time activity patterns in exposure assessment: the case of livestock related infections.

Samenvatting promotieonderzoek

In dit proefschrift zijn tijd-activiteiten patronen toegevoegd aan blootstellingsinschatting-methoden als maat voor de frequentie en duur van blootstelling. Hierdoor werden sterkere verbanden aangetoond tussen blootstelling aan veehouderij en gerelateerde zoönotische infectieziekten, vergeleken met studies waar deze factor niet werd toegevoegd. 
Voornamelijk blootstelling aan geitenbedrijven werd in verband gebracht met zowel een verhoogde kans op longontsteking, als een verhoogde kans op positieve C. burnetii antilichaam-serologie. Deze uitkomsten waren onafhankelijk van elkaar. De sterkste verbanden werden gevonden bij mensen die dichtbij geitenbedrijven woonden.
Informatie over tijd-activiteiten patronen zou daarom voortaan moeten worden toegevoegd aan blootstellingsinschatting-methoden. De manier waarop deze informatie kan worden toegevoegd is echter een punt van discussie. Uit een vergelijking tussen GPS-metingen en zelfrapportage, blijkt dat mensen de wekelijkse gerapporteerde tijd die zij besteden aan lopen en fietsen sterk overschatten. Ook bleek het onmogelijk om accuraat actieve mobiliteit te voorspellen met inschattingsmethoden, metingen blijven daarom de beste manier om gegevens te verzamelen over tijd-activiteiten patronen.
Gezien de gevonden verbanden is het, afhankelijk van het pathogeen, zinvol om bij een toekomstige uitbraak van een veehouderij-gerelateerd zoönotische ziekte, bewegingen rond een getroffen bedrijf te beperken. Bovendien zouden zowel gezondheidsdata als tijd-activiteiten patronen verzameld dienen te worden bij omwonenden van een getroffen bedrijf. Op deze manier kunnen de gevonden associaties in dit proefschrift versterkt worden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
G. Klous MSc
Proefschrift
Time activity patterns in exposure assessment: the case of livestock related infections
Promotor(es)
prof. dr. R.A. Coutinho
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik
Co-promotor(es)
dr. A. Huss