Promotie: The Good, the Bad, and the Bureaucrat

tot

Op vrijdag 26 april 2024 om 10.15 uur verdedigt Gabriela Szydlowski haar proefschrift The Good, the Bad, and the Bureaucrat: Investigating Positive and Negative Public Sector Worker Stereotypes.

In haar proefschrift duikt Gabriela Szydlowski in het ingewikkelde domein van stereotypen van ambtenaren, door te onderzoeken wat de stereotypen zijn, wat de factoren zijn die daaraan bijdragen en wat de impact daarvan is op interacties tussen burgers en overheid. De dissertatie is opgebouwd rond drie onderzoeksvragen en wordt ondersteund door empirisch bewijs uit enquêtes en experimenten.

Internationale vergelijking van vooroordelen


De eerste vraag is die naar het spectrum van vooroordelen die burgers hebben over ambtenaren in vier landen hebben - Canada, Nederland, Zuid-Korea en de VS. Verrassend genoeg komen naast negatieve stereotypen, zoals lui, saai en corrupt, ook positieve vooroordelen zoals hardwerkend en verantwoordelijk veel voor. Hoewel we drie stereotypen vinden die internationaal worden gedeeld (namelijk: op tijd naar huis gaan, baanzekerheid en dienend zijn), verschillen de percepties daarvan (positief of negatief) en ook grotendeels wat die stereotypen precies inhouden. Dat wijst erop dat de nuance in die percepties mogelijk van de land-gebonden context afhangt.

Media-invloed en vertrouwen


Voor haar tweede vraag onderzocht Szydlowski de factoren die bijdragen aan deze stereotypen, en ze laat de invloed zien van portrettering door media, het niveau van vertrouwen, en van de geografische en opleidingsachtergrond. Positieve media-aandacht versterkt positieve vooroordelen, terwijl negatieve mediaberichtgeving bijdraagt aan negatieve stereotypen. Vertrouwen en opleiding, in combinatie met geografische plaatsbepaling beïnvloeden ook de percepties van ambtenaren. Zo hebben bijvoorbeeld niet-hoogopgeleide personen op het platteland de neiging om positiever naar de politie te kijken dan hoogopgeleide personen in de stad. Groot vertrouwen in een beroep is verbonden met positievere stereotypen van het beroep, terwijl gering vertrouwen met meer negatieve stereotypen samenhangt.

De interactie tussen burgers en overheid


De derde vraag is die naar de effecten van stereotypen op interacties tussen burger en overheid. Szydlowski onderzocht of (1) het confronteren van ambtenaren met positieve vooroordelen over hun beroep hun interacties met burgers beïnvloedt, en (2) of het confronteren van burgers met negatieve stereotypen van werknemers in de publieke sector het gedrag van burgers ten opzichte van die ambtenaren beïnvloedt. Het herinneren van ambtenaren aan de positieve stereotypen over hun beroep, draagt bij aan vriendelijkere interacties met burgers, zo blijkt uit een veldexperiment. Negatieve vooroordelen, bijvoorbeeld het belachelijk maken van ambtenaren, hebben echter geen significant effect op het gedrag van burgers, blijkt uit een enquête.

Bovendien, zo ontdekte Szydlowski, als werknemers in de publieke sector hun kwetsbaarheden op het werk delen, tonen burgers zich veel medelevender tegenover hen.

De kracht van positieve vooroordelen


Szydlowski trekt twee belangrijke conclusies:
 

  • Er schuilt kracht in positieve stereotypen. Ze kunnen de interacties tussen burger en overheid verbeteren, bijvoorbeeld in de dienstverlening. Ze kunnen ook talent helpen aantrekken voor de publieke sector. Dit kan vooral relevant zijn wanneer landen te kampen hebben met een personeelstekort in bepaalde publieke beroepen, zoals leerkrachten in het basisonderwijs in Nederland of medewerkers in de gezondheidszorg en politie in de VS.
     
  • Narratieven over ambtenaren hebben invloed op stereotypering en interacties tussen burgers en overheid. Berichtgeving in de media kan bijdragen aan het vormen van stereotypen, terwijl authentieke verhalen van werknemers in de publieke sector hun ervaringen menselijker maken en begrip en medeleven kunnen kweken bij burgers. Authentieke verhalen kunnen bijvoorbeeld het delen in de media van de complexe gevallen zijn waarmee ambtenaren te maken krijgen zijn, en de tijds- en budgettaire beperkingen waarmee ze te maken hebben, zoals onbetaald overwerken om gezinnen te helpen of het werken met kinderen met traumatische jeugdervaringen en de beperkingen waarmee je te maken krijgt als maatschappelijk werker.

Gabriela Szydlowski is als promovendus verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw (Domplein 29, Utrecht) en online
Promovendus
G. Szydlowski
Proefschrift
The Good, the Bad, and the Bureaucrat: Investigating Positive and Negative Public Sector Worker Stereotypes.
Promotor(es)
Prof. dr. L.G. Tummers
Co-promotor(es)
Dr. N.C. de Boer