tot

Promotie: Progress against childhood and young adolescent cancer in the Netherlands since 1990

Samenvatting

Voortuitgang in de strijd tegen kanker bij kinderen en adolescenten in Nederland sinds 1990
De incidentie van kinderkanker is, hoewel bescheiden, stijgende wereldwijd. In de laatste 50 jaar is de 5 jaars-overleving van kinderen met kanker in Nederland sterk gestegen van 30% naar bijna 80%. Recente incidentie cijfers voor kinderen met kanker in Nederland op populatieniveau ontbreken.. 
In dit proefschrift onderzochten we eerst de trends in incidentie van alle vormen van kinderkanker tezamen, en voor 5 tumorsoorten in detail voor acute lymfatische leukemie, acute myeloide leukemie (AML), Hodgkin lymfoom, non-Hodgkin lymfoom en neuroblastoom (NBL). In de afgelopen 28 jaar nam het aantal kinderen en jong adolescenten die de diagnose kanker kregen licht toe met gemiddeld 0.6% per jaar. Dit was vergelijkbaar met incidentietrends in andere westerse landen. De incidentie van de 5 tumorsoorten bleef echter stabiel. 
Het tweede doel was om de overleving en sterfte van kinderen met kanker in kaart te brengen en te relateren aan onderliggende veranderingen in de kinderoncologische zorg. Al met al kunnen we concluderen dat er vooruitgang geboekt is bij vijf van de meest voorkomende kankersoorten bij kinderen. Bij AML en NBL zijn zelfs grote stappen gemaakt. Waarschijnlijk komt dit door verbeterd gebruik van cytostatica en combinaties hiervan, verbeterde “supportive” care en verbeterde recidief behandelingen. De verbeteringen in de overleving gingen ook gepaard met dalende sterftecijfers. 
De resultaten van dit proefschrift kunnen gebruikt worden door kinderoncologen om kinderen en hun ouders te informeren en te adviseren over up-to-date incidentie en prognoses, de methoden kunnen gebruikt worden voor de evaluatie van nieuwe behandelingen voor andere vormen van kinderkanker, en tenslotte, mogelijk ook als opstap naar etiologisch onderzoek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
drs. A.M.J. Reedijk
Proefschrift
Progress against childhood and young adolescent cancer in the Netherlands since 1990
Promotor(es)
prof. dr. L.C.M. Kremer
Prof. dr. R. Pieters
prof. dr. J.W.W. Coebergh
Co-promotor(es)
dr. ir. H.E. Karim-Kos