Onderzoek Montaigne Centrum

In het onderzoek van het Montaigne Centrum staan de thema’s rechtsstaat en rechtspleging centraal.

Vier belangrijke verschuivingen en ontwikkelingen zetten de klassieke concepten van de (democratische) rechtsstaat in een nieuwe werkelijkheid:

  1. grootschalige technologische ontwikkelingen;
  2. niveauverschuivingen voor als het gaat om de vraag waar besluitvorming, bevoegdheidsuitoefening en rechtspleging plaatsvinden;
  3. een veranderende rol van private actoren;
  4. verschuivingen in het denken en verschillen van opvattingen over de waardering van centrale waarden van de rechtsstaat. 

Deze vier verschuivingen en hun gevolgen voor de rechtsstaat en rechtspleging vormen de rode draad voor het onderzoek binnen het Montaigne Centrum. Hoofdvraag van dit onderzoek is welke (traditionele en nieuwe) kernwaarden, beginselen en dragers van de rechtsstaat in de nieuw gevormde realiteit centraal moeten staan om deze veerkrachtig en weerbaar te houden, en hoe zij het beste kunnen worden gegarandeerd en bevorderd, in het bijzonder ook in de rechtspleging. Rechtsstatelijke innovatie is daarbij een belangrijk streven voor het onderzoeksprogramma.

Gelet op deze vraagstelling berust het onderzoeksprogramma op twee pijlers, met ieder twee dimensies:

Organogram over het onderzoek van het Montaigne Centre

Multidimensionaal

De onderzoekers binnen het Montaigne Centrum benutten inzichten uit andere disciplines - bijvoorbeeld politieke theorie, sociologie, politieke wetenschappen, antropologie, ethiek, internationale betrekkingen, bestuurskunde, economie, conflictstudies - bij het bestuderen van concepten en ontwikkelingen en bij het vinden van oplossingen voor problemen. In een aantal gevallen staat empirisch onderzoek centraal of worden onderwerpen primair vanuit een economisch of sociaalpsychologisch perspectief bestudeerd. In andere gevallen is het onderzoek rechtsvergelijkend van aard.

Desgewenst kunt u het volledige onderzoeksprogramma van het Montaigne Centrum per mail opvragen via montaignecentrum@uu.nl