In het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing bundelt de Universiteit Utrecht multidimensionale expertise op het terrein van rechtspleging en conflictoplossing.  Ontwikkelingen zoals Europeanisering, globalisering en individualisering nopen tot een fundamentele heroriëntatie van de rechterlijke professie en het functioneren van het recht als instrument van conflictoplossing.

De hoofdonderzoeksvraag die wij daarom beantwoorden, is:

Welke vormen van conflictoplossing zijn passend in de huidige, veranderende samenleving en op welke wijze dienen de onderscheiden procedures te zijn ingericht en georganiseerd opdat een goede balans wordt bereikt tussen rechtvaardigheid, zekerheid, effectiviteit, snelheid en doelmatigheid?

Onze onderzoekers beantwoorden deze vraag door zich te richten op nationale, Europese en internationale procedures en instituties in de rechtspleging. Van het microniveau van conflictoplossing in het concrete geval tot het macroniveau van de rechtspleging in een snel veranderende wereld. Praktijkvoorbeelden daarvan zijn het functioneren van gerechtshoven en rechters, mediators, ombudsmannen, klachtinstanties, deurwaarders en rechtzoekenden.

Hun onderzoeksterrein beperkt zich evenwel niet tot het recht, maar is erop gericht de traditionele juridische disciplines te overstijgen. Zo wordt er binnen het onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en wordt er juridisch kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan in de dagelijkse rechtspraktijk.

Meer informatie: Uitvoeringsprogramma onderzoek rechtspleging en conflictoplossing (pdf)