Empirical Legal Studies (ELS)

Empirical Legal Studies

Binnen ERI wordt gebruik gemaakt van klassiek rechtswetenschappelijke methoden van onderzoek (law in the books). Tevens doen we empirisch onderzoek. Empirical Legal Studies (ELS) bestudeert de onderliggende assumpties en de werking van het recht in de praktijk (law in action). 
Een belangrijk doel van het klassiek-juridische en het empirisch-juridisch onderzoek tezamen is om na te gaan of het recht en de daarbinnen opererende instituties momenteel toegesneden zijn op hun taak: zijn ze in staat om adequaat te reageren op de huidige ontwikkelingen, en zo ja, hoe dan? Kunnen zij dit doen binnen de essentiƫle kaders van rechtsstatelijkheid en effectiviteit? En wat kan hieruit volgen voor de toekomstige taakinvulling?

De specifieke empirische onderzoeksmethode verschilt per project. Zo doen we zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek onder rechtzoekenden en andere juridische actoren om onze inhoudelijk vragen te beantwoorden. Vaak doen we ook verschillende methoden binnen een project of binnen een onderzoeksprogramma. We werken dan aan triangulatie. Concreet maken we onder meer gebruik van de volgende methoden:

A.    Interviews (bijvoorbeeld met topic lists of in focusgroepen). 
B.    Vragenlijstonderzoek (bijvoorbeeld met zowel open als gesloten vragen). 
C.    Experimenten (waaronder vignettenstudies en veldexperimenten).  
D.    Observatie-onderzoek. 
E.    Big data onderzoek. 

De onderzoeksmethoden die we gebruiken verschillen per project en veranderen over tijd. Belangrijker dan dit lijstje van methoden zijn de inhoudelijke vragen die we met ons onderzoek proberen te beantwoorden.

Onderwijs

Een doel van ELS is ook om het juridisch empirisch onderzoek meer in te bedden in het Utrechtse bacheloronderwijs, masteronderwijs en promovendionderwijs.