Tracks

In het masterprogramma Staats- en bestuursrecht combineer je je master-major met één van de volgende twee specialisaties:

Een goed jurist is niet alleen sterk op de inhoud. Kunnen schrijven, pleiten en adviseren is minstens zo belangrijk. Deze skills komen dan ook in beide specialisaties uitgebreid aan de orde.

Governance, democratie en grondrechten

Deze specialisatie gaat over juridische aspecten van belangrijke instrumenten die de overheid nodig heeft om publiek beleid te sturen en te handhaven. In het vak 'Wetgeving en begroting' gaat het om het proces van wetgeving, de eisen die aan de inhoud van wetten kunnen worden gesteld en vragen van legaliteit en delegatie van wetgeving. Daarnaast wordt de financiële kant van het overheidsbestuur bestudeerd, met inbegrip van de Europeesrechtelijke eisen die daaraan zijn gesteld. In het vak 'Uitvoering, toezicht en handhaving' komen de belangrijkste uitvoeringsinstrumenten (zoals vergunningen, subsidies, uitkeringen, contracten, publiek-private samenwerking) aan bod en wordt ingegaan op afstemming en coördinatie tussen deze instrumenten. Belangrijk zijn ook de toezichtsinstrumenten, zoals die van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Zorgautoriteit. Het sluitstuk is het handhavingsrecht, dat gaat over het afdwingen van de naleving van de geldende normen.

Recht voor een duurzame leefomgeving

De specialisatie Recht voor een duurzame leefomgeving introduceert je in het omgevingsrecht en het recht dat beoogt de transitie naar een duurzame samenleving te faciliteren. In de komende decennia moet de maatschappij een transitie maken naar een koolstofarme, circulaire economie met duurzaam waterbeheer en behoud en verbetering van de biodiversiteit. Het recht speelt een belangrijke, maar ook beperkte rol in dit transitieproces. De specialisatie laat zien wat de internationaalrechtelijke kaders zijn en hoe het EU en het nationale recht (zou kunnen) worden ingezet om de afgesproken doelstellingen te verwezenlijken. Het Nederlandse omgevingsrecht speelt daarbij een belangrijke rol. Het omgevingsrecht heeft betrekking op de ordening van ruimtelijk relevante ontwikkelingen, de bescherming van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de regulering van activiteiten die daarop een nadelige invloed kunnen hebben. Het specialisatietraject bestaat uit twee vakken, te weten Duurzaamheid en recht en Omgevingsrecht. Naast deze specialisatievakken volg je het Practicum Waterrecht en worden ook Capita Selecta-modules aangeboden met een omgevingsrechtelijk thema, waarmee het programma verder omgevingsrechtelijk kan worden ingekleurd. Het specialisatietraject bouwt voort op de majorvakken en strekt ook tot verdieping van het begrip van het staats- en bestuursrecht.