Tracks

In het masterprogramma Staats- en bestuursrecht combineer je je master-major met één van de volgende twee specialisaties:

Een goed jurist is niet alleen sterk op de inhoud. Kunnen schrijven, pleiten en adviseren is minstens zo belangrijk. Deze skills komen dan ook in beide specialisaties uitgebreid aan de orde.

Governance, democratie en grondrechten

In de specialisatie ‘Governance, democratie en grondrechten’ wordt dieper ingegaan op de werking en veerkracht van de democratische rechtsstaat. Belangrijke vraagstukken komen aan bod met betrekking tot het functioneren en legitimeren van wetgevend, bestuurlijk en rechtsprekend optreden, de relatie tussen burger en overheid, en het burgerperspectief. De specialisatie richt zich vooral op actuele maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen. We analyseren en reflecteren samen op belangrijke staats- en bestuursrechtelijke thema’s, zoals vertrouwen in de politiek, verschuivingen in en buiten de Trias, klimaatverandering, digitalisering, rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, de aanpak van pandemieën en responsief besturen.
In aanvulling op de twee majorvakken ‘Politieke instituties en democratie’ en ‘Regulering en handhaving’, volg je in deze specialisatie de vakken ‘Rechtsstaat en grondrechten’ en ‘Burger en overheid’. Daarnaast kan je kiezen tussen enkele Capita Selecta-modules waarin je actief aan de slag gaat met relevante staats- en bestuursrechtelijke thema’s, zoals de rol en werking van de Staten-Generaal, bestuursrechtelijke criminologie en victimologie, asiel- en vreemdelingenrecht, nudging vanuit rechtsstatelijk perspectief of openbaarheid van bestuur. De modules worden jaarlijks herzien en sluiten aan bij de maatschappelijke actualiteit. Aangezien we in deze specialisatie ook steeds een verrijkende verbinding opzoeken tussen theorie en praktijk, volg je tot slot ook het practicum ‘Procederen in het bestuursrecht’. Je kan er tevens voor kiezen om het practicum te vervangen door deelname aan de VAR-pleitwedstrijd of het Studentenparlement. Kortom, er is binnen deze specialisatie keuzeruimte, diepgang, samenwerking, kleinschaligheid en aandacht voor het verder ontwikkelen van vaardigheden.
 

Recht voor een duurzame leefomgeving

De specialisatie 'Recht voor een duurzame leefomgeving' introduceert je in het omgevingsrecht en het recht dat beoogt de transitie naar een duurzame samenleving te faciliteren. In de komende decennia moet de maatschappij een transitie maken naar een koolstofarme, circulaire economie met duurzaam waterbeheer en behoud en verbetering van de biodiversiteit. Het recht speelt een belangrijke rol in dit transitieproces. De specialisatie laat zien wat de internationaalrechtelijke kaders zijn en hoe het EU- en nationale recht (kunnen) worden ingezet om de afgesproken doelstellingen te verwezenlijken. Het Nederlandse omgevingsrecht speelt daarbij een belangrijke rol. Het omgevingsrecht heeft betrekking op de ordening van ruimtelijk relevante ontwikkelingen (zoals windturbineparken, woningbouw, infrastructuur, veehouderijen), de bescherming van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de regulering van activiteiten die daarop een nadelige invloed kunnen hebben. Het specialisatietraject bestaat uit twee vakken, te weten Duurzaamheid en recht en Omgevingsrecht. Naast deze specialisatievakken volg je het Practicum Water & Klimaat, waarin je meer leert over de EU- en nationaalrechtelijke dimensie van het waterbeheer en een advies schrijft voor een ‘echte’ opdrachtgever. Ook wordt een selectie van Capita Selecta-modules aangeboden met een omgevingsrechtelijk thema, waarmee het programma verder omgevingsrechtelijk kan worden ingekleurd. De modules worden jaarlijks herzien en sluiten aan bij de actualiteit. Deze gaan bijvoorbeeld dieper in op de energietransitie, bodemdalingsproblematiek of klimaat- en milieuaansprakelijkheid. Het specialisatietraject bouwt voort op de majorvakken en strekt naast specialisatie ook tot verdieping van het begrip van het staats- en bestuursrecht in algemenere zin.