Testimonials

Lizanne Gille is junior conservator bij het Spoorwegmuseum

Profile picture Lizanne Gille

“In deze master leer je dat geschiedenis niet alleen iets van het verleden is. Aan de hand van
erfgoed, identiteit, herinnering, nationaliteit en publieksgeschiedenis probeert iedereen zijn of haar persoonlijke verleden te verhouden tot grotere historische gebeurtenissen."

Lees meer

"Door de geschiedschrijving in een bredere maatschappelijke context te plaatsen heeft de master me kritisch leren nadenken over de rol van dit soort publieke geschiedenis in de samenleving. De publieksgeschiedenis voorzien van een analytische context om het collectieve beeld van de geschiedenis te corrigeren en te optimaliseren; dát is naar mijn idee de taak die cultuurhistorici zichzelf moeten opleggen.

Dankzij de master heb ik ook mijn interesse in mondelinge geschiedenis verder kunnen
ontwikkelen. Het programma en de docenten hebben me laten zien hoe deze vorm van
geschiedenis zorgt voor nieuw en meerstemming bronmateriaal, hoe de methode van mondelinge geschiedenis democratiserend werkt en hoe het zorgt dat kennis wordt overgedragen op volgende generaties. In mijn huidige werk binnen de erfgoedwereld zie ik dat de meerstemmigheid van de mondelinge geschiedenis een actueel thema is. Een mooie ontwikkeling.

Al tijdens mijn masterstage bij het Spoorwegmuseum in 2015 kreeg mondelinge geschiedenis een plek. Ik hielp daar een methode ontwikkelen voor het verzamelen en documenteren van verhalen van oud-spoormedewerkers. Na het afronden van mijn tweede master aan de Reinwardt Academy ben ik in het Spoorwegmuseum gaan werken, als Junior Conservator. In die functie ben ik betrokken bij de herwaardering van de museumcollectie en doe ik onderzoek naar de collectie en de documentatie en registratie ervan. Ik denk dat we zowel de (historische) kenmerken, als de herkomst en de hedendaagse betekenisgeving omtrent objecten zoveel mogelijk moeten verzamelen en vastleggen in een collectiemanagementsysteem.

De nadruk van het programma om een meerstemmig verhaal te vertellen binnen de
geschiedwetenschap heeft mijn blik verruimd. Het vormt nog steeds de basis voor hoe ik in mijn huidige werk naar museale collecties kijk. Zowel de geschiedenis van de collectie, als de betekenis die er in het heden aan gegeven wordt, geeft museale objecten een gelaagd verhaal.”

Joram Appel volgde eerste de premaster

Profile picture Joram Appel

"Na een vierjarige hbo-opleiding Journalistiek wilde ik mijn analytische vaardigheden en kennis graag verdiepen met een universitaire master. Ik was altijd al gepassioneerd over geschiedenis, deed tijdens mijn hbo-studie een minor cultuurgeschiedenis, en besloot dan ook een premaster te doen voor de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa aan de Universiteit Utrecht."

Lees meer

"Tijdens de premaster kwam ik voor het eerst in aanraking met academische theorie en methodiek. In een jaar tijd kon ik mijn kennis over moderne geschiedenis bijspijkeren en mij een bewustzijn van de filosofische en theoretische ontwikkelingen van de 19e en 20e eeuw eigen maken.

De master Cultuurgeschiedenis van modern Europa paste perfect bij mijn journalistieke achtergrond. Met een grote focus op culturele ontwikkelingen en de functie van geschiedenis in de publieke ruimte (publieksgeschiedenis) vulde deze master mijn hbo-studie perfect aan. Het analytische en theoretische karakter van de master beviel mij in het bijzonder, aangezien dat een wereld was waar ik als hbo’er nooit eerder mee in aanraking was gekomen.

Niet onbelangrijk was het praktische aspect van de master. Bij mijn stage kwamen mijn praktische vooropleiding en opgedane analytische vaardigheden perfect samen. Ik besloot voor drie maanden naar Berlijn te gaan om daar als researcher te werken bij het YouTubekanaal The Great War, waar ik mijn onderzoeksvaardigheden direct in de praktijk kon brengen en gelijk een groot publiek bereikte. Mijn scriptie schreef ik dan ook over hoe YouTube als publiek platform voor geschiedenis kan dienen. Dankzij deze master heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een academische historicus in de publieke ruimte. Deze expertise heeft mij daarna gelijk een grote freelance-klus opgeleverd bij soortgelijke YouTube-kanalen die historische documentaireseries produceren."

Omar Bugter liep stage bij Stichting VALUE

Profile picture Omar Bugter

"De keuze voor de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa kwam pas later in mijn bachelorfase. In het derde jaar ging de deur open naar publieksgeschiedenis, een onderzoeksveld waar ik daarvoor nog niks mee had gedaan. Mede door mijn interesse voor videogames en een meer publieke benadering van het verleden heb ik mij aangemeld voor de master."

Lees meer

"Ik wilde mij meer richten tot de publieke kant van de geschiedenis, maar vond het ook belangrijk om de goede theoretische handvaten te hebben. De master heeft een duidelijke theoretische invalshoek, maar biedt ook veel ruimte om deze handvaten op eigen manieren te gebruiken: dit heb ik ook gedaan tijdens mijn stage en scriptieonderzoek.

Tijdens mijn stage bij Stichting VALUE heb ik mij voornamelijk beziggehouden om onderzoek naar videogames tot een breder publiek te brengen, mede door het streamen van videogames. In mijn scriptieonderzoek heb ik gekeken naar de videogame Sid Meier’s Civilization VI, hoe deze het verleden representeert en hoe spelers hier zelf verandering in brengen.

Videogames zijn voor historici nog redelijk nieuw als onderzoeksobject, zeker omdat de klassieke basis van archiefstukken vaak ontbreekt. Onderzoek naar videogames krijgt hierdoor een hele andere invalshoek die goed bij cultuurgeschiedenis past. In plaats van te kijken naar historische waarheden en het beantwoorden van de vraag ‘is dit historisch correct?’, keek ik in mijn onderzoek naar de representatie van het verleden. De discussies omtrent videogames en geschiedenis worden hierdoor naar een hoger niveau getild: het gaat niet alleen om wat de speler ziet, maar ook wat dit betekent voor de speler en de culturele context die hierbij hoort.

De master bood mij niet alleen de juiste theoretische achtergronden, maar ook de kritische blik die nodig is bij onderzoek naar culturele uitingen van het verleden. Zeker bij meer moderne vormen waar economisch gewin belangrijk is, zoals videogames, is het belangrijk om de representatie van het verleden kritisch te benaderen. Samen met de meer publieke benadering van geschiedschrijving heeft de master mij goed voorbereid op verdere werkzaamheden op het snijvlak tussen cultuur en het verleden."

Iris Brandts werkt als adviseur erfgoedpromotie en educatie

Profile picture Iris Brandts. Credits: Floris Scheplitz

"Ik heb de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa gekozen, omdat ik me na mijn bachelor Cultuurwetenschappen meer wilde verdiepen in de discipline geschiedenis. Ik koos voor Cultuurgeschiedenis omdat ik het interessant vond om niet de grote verhalen en bekende narratieven uit de geschiedenis te bestuderen, maar juist de geschiedenis van minder gehoorde groepen zoals arbeiders, vrouwen en tot slaaf gemaakten."

Lees meer

"Daarnaast vond ik het fijn dat de master multidisciplinair was, en dus ook ging over kunstgeschiedenis, sociologie, literatuur etc. In mijn ogen hebben die disciplines allemaal met elkaar te maken en zit er meerwaarde in de verbinding zoeken. Het feit dat de master een verplichte stage had trok me over de streep: ik wilde graag tijdens mijn studie iets van de praktijk zien.

Ik heb tijdens mijn master veel interessante vakken mogen volgen en een leuke tijd gehad met mijn studiegenoten. Mijn stage liep ik bij Museum Catharijneconvent, waar ik op de educatieafdeling meewerkte aan een tentoonstelling over relieken. Hier kreeg ik een goed beeld van hoe het er in een museum aan toegaat achter de schermen.

Momenteel werk ik bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland als adviseur erfgoedpromotie en educatie. Het Erfgoedhuis is een service- en kenniscentrum voor erfgoed in Zuid-Holland. Samen met mijn collega’s zorgen ik ervoor dat het Zuid-Hollandse erfgoed behouden, benut en beleefd kan worden.

Ik werk veel aan educatieve projecten zoals lespakketten, of buitenschoolse educatie als een speurtocht voor kinderen over een landgoed. Daarnaast op de redactie van de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Doordat we veel verschillende projecten doen is mijn werk erg gevarieerd. Eerlijk gezegd had ik tijdens mijn studie niet gedacht dat ik me erna in erfgoed en streekgeschiedenis zou verdiepen, maar het (werkende) leven zit vol verrassingen!"

Yamilé Bueters is beleidsadviseur bij de gemeente Amstelveen

Profile picture Yamilé Bueters

"Tijdens mijn afstudeertraject aan de kunstacademie werd duidelijk dat ik naast mijn passie voor ontwerp, graag complexe culturele vraagstukken onderzoek vanuit multidisciplinair perspectief. Analyses van hedendaagse gebruiken en hun historie vormden het fundament van mijn afstudeercollectie. De master in Utrecht biedt niet alleen een verdieping in cultuurgeschiedenis, maar geeft je ook analytische tools om cultureel maatschappelijke ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving te begrijpen."

Lees meer

"Ik heb de master ervaren als een verrijking van mijn kennis over de wereld. Ik heb waardevolle inzichten opgedaan over alledaagse praktijken waar vele historische processen aan ten grondslag liggen. Het masterprogramma heeft mij de mogelijkheid geboden te ontplooien tot een veelzijdige onderzoeker.

De diversiteit aan actuele onderwerpen die vanuit cultuurhistorische perspectieven worden benaderd bieden veel ruimte om zelf richting te geven aan het curriculum. Zo word je gestimuleerd tijdens de vakken vooral eigen onderwerpen aan te dragen en deze verwerken in een paper of opdracht.

De docenten in de master zijn erg betrokken bij de studenten en denken graag mee in de ambities van de student. Ik heb in alle papers en opdrachten mij vrij en gesteund gevoeld om hier mijn eigen invulling aan te geven. Dat is het mooie aan deze master, cultuur zit overal in verweven of je nou beleidstukken, dagboeken, geografische kaarten of een film analyseert, deze geven allen inzicht in culturele verbindingen tussen mensen, objecten en hun omgeving.

Tijdens de master kom je erachter erfgoed complex in elkaar steekt. Erfgoed is dynamisch en historisch veranderlijk en staat of valt bij de waarde die er in het heden aan wordt gegeven. Erfgoed kan om verschillende redenen een lens zijn om hedendaagse maatschappelijke vraagstukken in een culturele context te begrijpen. Dit is ook de wijze waarop erfgoed is geïntegreerd in het masterprogramma, als lens/tool om de wereld om ons heen te begrijpen. 

Ik heb tijdens mijn afstuderen stagegelopen bij de gemeente Amstelveen op een beleidsafdeling. In deze periode heb ik mijn theoretische achtergrond in cultuurgeschiedenis en expertise als sociaal ontwerper ingezet om een gemeentelijke beleidsvisie te vertalen naar uitvoerbaar beleid. De hoofdvraag: hoe maak je beleid dat enerzijds wendbaar blijft zodat het aansluit bij een dynamisch veranderende samenleving en anderzijds sociale verbinding faciliteert?

Na het afronden van de stage ben ik voor de gemeente blijven werken als beleidsadviseur. In mijn huidige baan komen diverse domein overstijgende culturele en maatschappelijke vraagstukken aan bod. Vanuit cultuurhistorisch perspectief gecombineerd met Design Thinking richt ik mij op oplossingsgericht en dynamisch beleid voor te toekomst.

Mijn cultuurhistorische achtergrond stelt mij in staat een analytische brug te slaan tussen de theorie en praktijk. Vanuit de master heb ik verschillende analytische lenzen eigen gemaakt, waarmee ik in mijn huidige baan sociaal-maatschappelijke vraagstukken benader.

De lens die ik heb toegepast in mijn masterthesis vormt de basis voor hoe ik mijn dagelijkse werkzaamheden benader. In mijn onderzoek heb ik beargumenteerd dat betekenissen en interpretaties van iets ‘nieuws/onbekends’ vorm krijgen binnen een cultureel ecosysteem, ook wel iemands leefwereld. Een systeem dat is opgebouwd uit onder andere cultureel erfgoed. 

Als je beleid wilt maken dat aansluit en aard in een samenleving dan is het essentieel je bewust te zijn hoe een ecosysteem vorm krijgt en hoe deze zich verhouden tot andere leefwerelden zowel in een nationale als internationale context.
Een duurzame verbinding tussen inwoners in de context van een samenleving kan enkel tot stand komen indien de verschillende schakels aarden in een vruchtbare gedeelde basis. Dit betekent concreet dat in het leggen van een basis, bijvoorbeeld in de vorm van beleid, dient deze in de opzet ruimte te bieden aan een diversiteit van behoeften. 

Daarnaast is het belangrijk om niet te vergeten dat een ieders leefwereld zich afspeelt tegen een nationale en internationale politieke achtergrond, waarin opinies in een publiek debat worden geventileerd, bekritiseerd en onderhandeld. Hoe iemand iets interpreteert of betekenis geeft wordt dan ook mede beïnvloed door wat er zich afspeelt in het publieke en politieke debat."