Studieprogramma

Als student Biomedische wetenschappen geniet je veel keuzevrijheid. Zoals je hieronder ziet maak je tijdens de bachelor een selectie uit maar liefst 45 verschillende cursussen. Op die manier volg je je eigen interesse en ontdek je welke richting van de biomedische wetenschappen je aanspreekt.

Studieprogramma 2020-2021

Vakken 1e jaar
Blok 1
Cellen
Bij deze cursus leer je over DNA-structuur, replicatie, transcriptie en translatie. Het functioneren van de cellen komt aan bod en je kunt je VMT (veilige microbiologische technieken) certificaat halen.
Project 'Tumoren en Metastasen'
In groepsverband bestudeer je de moleculair biologische oorzaken van kanker. Daarnaast zoom je in op een specifieke kankersoort. Samen met je groepsgenoten schrijf je een verslag, maak je een poster en een patiëntenfolder. De eindproducten presenteer je op een symposium.
Blok 2
Organisme
De embryonale ontwikkeling en anatomie van de mens en andere diersoorten komen aan bod. Ook leer je over de belangrijkste evolutionaire stappen in de ontwikkeling van de diersoorten.
Genoom
De structuur van het genoom en het principe van gereguleerde gen-expressie worden behandeld. Ook leer je allerlei moleculair biologische technieken.
Blok 3
Moleculen
Je leert over de structuur en eigenschappen van koolhydraten, eiwitten en lipiden en allerlei biochemische processen die plaatsvinden in de cel.
Ethiek (keuzevak)
Ethische kwesties rondom biomedisch onderzoek worden besproken. Denk hierbij aan het (genetisch) modificeren van dieren en mensen en het eigenaarschap van lichaamsmateriaal voor onderzoek.
Gedragsbiologie (keuzevak)
Je leert over gedrag en leerprocessen, communicatie tussen dieren, sociale systemen en dominantiehiërarchieën, stress en welzijn van dieren en de humane gedragsbiologie.
Evolutiebiologie (keuzevak)
De historie van de evolutietheorie wordt behandeld, evenals de evolutie van de mens, de processen voor het ontstaan van nieuwe soorten en het aanpassen van soorten aan het milieu.
Introductie Neurowetenschappen (keuzevak)
Je krijgt een eerste inzicht in de werking van de hersenen. Verschillende hersenziektes en verstoord gedrag komen aan bod.
Medische Beeldvormende technieken (keuzevak)
Je leert over de fysica achter de belangrijkste medische beeldvormende technieken, zoals röntgentechnieken en magnetic resonance imaging (MRI).
Oriëntatie Honoursprogramma (keuzevak)
Tijdens deze cursus verdiep je je in een zelfgekozen biomedisch onderwerp: je schrijft er een essay en krantenartikel over en presenteert je bevindingen aan je medestudenten. Op die manier maak je kennis met het Honoursonderwijs.
Veroudering (keuzevak)
Welke mechanismen liggen ten grondslag aan veroudering? Hoe verlopen herstel- en opruimprocessen in de cel? Ook worden anti-verouderingsstrategieën besproken.
Blok 4
Weefsels
Tijdens deze cursus leer je hoe cellen zich differentiëren tot verschillende celtypen. Verschillende weefseltypen komen aan de orde: epithelia, bindweefsel, steunweefsels, bloed, zenuwweefsel en spierweefsel.
Oog voor Impact
In deze cursus leer je over het belang van samenwerking tussen biomedische onderzoekers, beleidsmakers, onderzoekers uit andere academische disciplines en het algemene publiek.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Onderzoeksmethoden
In deze cursus maak je kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: formuleren van een onderzoeksvraag, opstellen van een onderzoeksprotocol, uitvoeren van het experiment en verslaglegging. Je leert verschillende onderzoekstechnieken te gebruiken.
Blok 2
Orgaansystemen (keuzevak)
Je leert over de bouw en functie van het hart, bloedvaten, longen en nieren, evenals de fysische en chemische principes die daaraan ten grondslag liggen. Een stoornis of afwijking in een van deze organen kan grote consequenties hebben voor het functioneren van het lichaam.
Moleculaire biologie van de cel (keuzevak)
Je leert hoe signalen door de cel worden doorgegeven en hoe deze leiden tot een respons. Je kijkt naar de moleculen, structuren en processen die daarbij een rol spelen.
Blok 3
Bioinformatica
Iedere dag wordt er een enorme hoeveelheid data geproduceerd. Tijdens deze cursus leer je hoe je daarmee om kunt gaan, door biologie, informatica en statistiek te combineren. Je leert onder andere te werken met het programmeerprogramma ‘R’.
Genes and genomes (keuzevak)
Je leert hoe genetische factoren geïdentificeerd worden die een rol spelen bij erfelijke ziekten. Je oefent met het gebruik van databases waarin informatie over het menselijk genoom staat opgeslagen.
Neurowetenschappen (keuzevak)
De hersenen zijn een ongelofelijk gecompliceerd en goed georganiseerd orgaan. Je leert over de ontwikkeling, structuur en functie van het zenuwstelsel. Principes als prikkelgeleiding, neurotransmitters en receptoren komen aan bod.
Klinische Oncologie (keuzevak)
Het gehele traject van het ontstaan, de groeiwijze van tumoren, de eerste kenmerken van de aanwezigheid van een tumor, de identificatie tot en met de diverse behandelmogelijkheden wordt doorlopen.
Blok 4
Algemene farmacologie (keuzevak)
Je leert wat het lichaam doet met het geneesmiddel en wat het geneesmiddel doet met het lichaam.
Hormonen en homeostase (keuzevak)
Je leert hoe hormonen de voortplanting, de groei, stress en de energiehuishouding in organismen reguleren.
Ontwikkelingsbiologie (keuzevak)
Dit vak gaat over de embryonale ontwikkeling van dierlijke organismen en de stoornissen die daarbij kunnen optreden.
Central nervous system disorders (keuzevak)
Je leert over allerlei psychiatrische en neurologische ziektenen hun oorzaken. Verschillende gedrags- en hersenonderzoeksmethoden komen aan bod.
Hemostase, trombose en rode bloedcellen (keuzevak)
De functie van bloedplaatjes, stolling en de vorming en functie van rode bloedcellen komen aan bod. Je leert over arteriële en veneuze trombose en diverse (erfelijke) vormen van anemie.
Voortgezette celbiologie (keuzevak)
Deze cursus gaat specifiek in op de compartimenten (organellen) in een cel. Er wordt ingegaan op de vraag hoe compartimenten worden gevormd en met elkaar communiceren. Ontsporingen van deze processen leiden vaak tot ziekteprocessen.
Communiceren via het DNA-lab (keuzevak)
Tijdens deze cursus ga je op pad naar middelbare scholen met het Reizende DNA-lab. Je geeft een practicum over kanker en werkt ook aan je persoonlijke leerdoelen.
One Health (keuzevak)
Samen met studenten van andere opleidingen werk je aan een concreet probleem zoals de aanpak van vogelgriep of Q-koorts.
Advanced bioinformatics (keuzevak)
In genetisch en moleculair onderzoek worden er grote hoeveelheden gegevens verkregen. In deze cursus leer je om met die gegevens te werken en ze te analyseren.
Experimental Translational Medicine (keuzevak)
In deze laboratoriumcursus werk je samen met geneeskundestudenten aan een actuele en onbegrepen patiëntencasus vanuit het UMC Utrecht. Onderzoekers, artsen en de patiënt worden hierbij betrokken.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Infectie en Immuniteit (keuzevak)
Je leert hoe het menselijk lichaam zich verdedigt tegen bacteriën, virussen en andere micro-organismen. Deze micro-organismen proberen het immuunsysteem op de meest ingenieuze manieren te omzeilen.
Pathologie (keuzevak)
Bij pathologie (ziekteleer) bestudeer je het ontstaan en verloop van ziektes. Je leert over celpathologie, ontstekingsprocessen, tumoren en circulatiestoornissen. Verder komen de technieken die gebruikt worden voor weefselanalyses aan bod.
Toxicologie (keuzevak)
In deze cursus worden de werking en effecten van potentieel giftige stoffen (geneesmiddelen, schoonmaakmiddelen, pesticiden, milieuvervuilende stoffen etc.) op mens en dier behandeld.
Moleculaire Mechanismen van Kanker (keuzevak)
Deze cursus gaat in op de moleculaire grondslagen van verschillende tumortypen. Daarnaast ga je experimenten verrichten met behulp van verschillende technieken, zoals weefselkweek en massaspectrometrie.
Communiceren via het DNA-lab (keuzevak)
Tijdens deze cursus ga je op pad naar middelbare scholen met het Reizende DNA-lab. Je geeft een practicum over kanker en werkt ook aan je persoonlijke leerdoelen.
Research Design and Analysis (keuzevak)
In deze cursus doorloop je de onderzoekscyclus met speciale aandacht voor het opzetten en verantwoorden van experimenten en de verwerking van onderzoeksresultaten.
Blok 2
Stofwisseling (keuzevak)
In deze cursus staan synthese, opslag en afbraak van koolhydraten, vetten en eiwitten in het lichaam en de invloed van hormonen daarop centraal.
Academic English for the sciences (keuzevak)
In deze cursus kun je Engelse vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk schrijven, lezen en presenteren verbeteren.
Communiceren via het DNA-lab (keuzevak)
Tijdens deze cursus ga je op pad naar middelbare scholen met het Reizende DNA-lab. Je geeft een practicum over kanker en werkt ook aan je persoonlijke leerdoelen.
Vascular Biology (keuzevak)
Hoe ontstaan hart- en vaatziekten? Wat gebeurt er precies bij een hartinfarct? Welke processen spelen een rol bij het herstel ervan? Hoe kun je hart- en vaatziekten behandelen? In deze cursus ga je op zoek naar de antwoorden op deze vragen.
Moleculaire Pathologie (keuzevak)
Tijdens deze cursus maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen binnen de (diagnostische) moleculaire pathologie. Het hele proces van het verkrijgen van weefsels tot en met de diagnose wordt in kaart gebracht.
Personalized Genetics (keuzevak)
Genetische informatie is complex en onzeker van aard. In deze cursus verdiep je je in de mogelijkheden en wenselijkheden van genetisch testen en screenen.
Biomedical Research Lab (keuzevak)
In deze laboratoriumcursus krijg je de mogelijkheid om authentiek onderzoek te doen aan een actuele vraagstelling die raakt aan lopend onderzoek.
Molecular Basis of Bacterial Infections (keuzevak)
In deze cursus staat de bacterie centraal en hoe deze een infectie kan veroorzaken. Je leert veel experimentele technieken vanuit de moleculaire microbiologie.
Blok 3
Cardiac Pathophysiology (keuzevak)
Deze cursus richt zich op de moleculaire basis, preventie en diagnose en behandeling van hartziekten zoals hartfalen, kleplijden en ritmestoornissen.
Klinische immunologie (keuzevak)
Het falen of ontsporen van het immuunsysteem kan tot allerlei aandoeningen leiden die of genetisch bepaald zijn of door infecties of therapieën bij kanker geïnduceerd kunnen zijn. Tijdens deze cursus ga je je verdiepen in immuundeficiënties, immunotherapie, orgaantransplantatie en auto-immuunziekten.
Communiceren via het DNA-lab (keuzevak)
Tijdens deze cursus ga je op pad naar middelbare scholen met het Reizende DNA-lab. Je geeft een practicum over kanker en werkt ook aan je persoonlijke leerdoelen.
Reproductie (keuzevak)
In deze cursus leer je over de voortplanting bij mens en dier. Onderwerpen die aan bod komen zijn hormooncyclus, copulatie, bevruchting, ontwikkeling van het embryo en geboorte.
Virologie (keuzevak)
Hoe zien virussen eruit? Hoe dringen ze een cel binnen? Hoe vermeerderen ze zich? Hoe verspreiden virussen zich in een populatie? Hoe beschermen we ons tegen virussen? Dat leer je tijdens deze cursus.
Advanced Neuroscience (keuzevak)
Deze cursus richt zich op de werking van het zenuwstelsel en verstoringen daarin (epilepsie, schizofrenie, obesitas, anorexia, Alzheimer). Je leert zelf onderzoek op te zetten en experimenten uit te voeren.
Moleculaire pathologie (keuzevak)
Tijdens deze cursus maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen binnen de (diagnostische) moleculaire pathologie. Het hele proces van het verkrijgen van weefsels tot en met de diagnose wordt in kaart gebracht.
Regenerative Medicine (keuzevak)
Regeneratieve geneeskunde is een relatief nieuw vakgebied dat als doel heeft het functioneel herstellen van weefsels na schade, veroorzaakt door trauma of ziekte. Een belangrijk middel hierbij is (stam)celtransplantatie. In deze cursus leer je daar alles over.
Researchproject Plus (keuzevak)
Het Researchproject Plus aan het einde van je bachelor bestaat uit drie essentiële onderdelen: een literatuurstudie, ministage van zeven weken en het schrijven van een Engelstalig essay.
Molecular Basis of Bacterial Infections (keuzevak)
In deze cursus staat de bacterie centraal en hoe deze een infectie kan veroorzaken. Je leert veel experimentele technieken vanuit de moleculaire microbiologie.
Early Life Events (keuzevak)
Je kijkt naar het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van pathogene processen in de eerste levensfase van de mens.
Research Design and Analysis (keuzevak)
In deze cursus doorloop je de onderzoekscyclus met speciale aandacht voor het opzetten en verantwoorden van experimenten en de verwerking van onderzoeksresultaten.
Biomedical Research Lab (keuzevak)
In deze laboratoriumcursus krijg je de mogelijkheid om authentiek onderzoek te doen aan een actuele vraagstelling die raakt aan lopend onderzoek.
Blok 4
Researchproject
Het Researchproject (RP) aan het einde van je bachelor bestaat uit drie essentiële onderdelen: een literatuurstudie; een ministage (twee weken) en het schrijven van een Engelstalig essay in de vorm van een wetenschappelijk artikel: de bachelorthesis.