Data en monster verzoeken voor onderzoeksprojecten

Het Strandingsonderzoek, een onderdeel van de Faculteit van Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, nodigt onderzoekers uit om de gegevens- en monsterarchieven op zoveel mogelijk manieren te gebruiken voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Voorstellen voor onderzoek waarbij gegevens worden gebruikt, of waarbij monsters (destructief of niet-destructief) worden gebruikt, moeten per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij projectmanager Dr. L.L. IJsseldijk.

We vragen alle onderzoekers om ten minste de volgende informatie te verstrekken: 

  • Informatie over het type gevraagde gegevens of monsters (soort, aantal, grootte, opslag, gebruik van monsters, enz.); 
  • Een beknopte samenvatting van het project of de studie (maximaal 300 woorden), inclusief doelstelling(en) en informatie over de analytische methoden/technieken; 
  • Een voorgestelde tijdslijn en planning, met duidelijk vermelde deadlines; 
  • Het te verwachten resultaat, bijvoorbeeld een online rapport of wetenschappelijke publicatie. 

Volgende stappen 

Alle voorstellen worden beoordeeld op wetenschappelijke verdienste, technische haalbaarheid en de beschikbaarheid van exemplaren en gegevens. Indien nodig zal het verzoek worden besproken met de project commissarissen (meestal is dit de Nederlandse overheid). Voor positief beoordeelde voorstellen zal een Overeenkomst voor Materiaaloverdracht worden opgesteld om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van alle betrokken partijen wordt voldaan.

Let op dat voor monsters van de meeste zeezoogdiersoorten de juiste CITES-vergunningen moeten worden verkregen voordat materiaal kan worden vrijgegeven.