Over deze monitor

Sinds 2018 publiceert de UU jaarlijks een duurzaamheidsmonitor met daarin de prestaties op het gebied van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering vergezeld van een jaarlijkse CO2 footprint rapportage. Voor 2022 kiezen we voor een geïntegreerde en beknopte samenvatting van deze resultaten. In het jaarverslag van de UU is een uitgebreide toelichting te lezen.

De transitie naar een duurzame samenleving begint steeds meer vorm te krijgen en te versnellen. Maatschappelijke ontwikkelingen worden vastgesteld in Europees en Nederlands beleid en steeds vaker vertaald naar wetgeving. Zo stellen de Europese Green Deal en het Nederlandse Klimaatakkoord grote ambities voor vastgoed en mobiliteit. Wetgeving op rapportageverplichtingen zal in de toekomst verplichtend zijn als instrument om de transitie te versnellen. 

Vanuit onze publieke rol als universiteit dragen we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzame ontwikkeling vormt dan ook een van de leidende principes van de Universiteit Utrecht (Strategisch Plan 2025). Met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad heeft de UU in het Strategisch Plan een aantal duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd die de UU beoogt binnen afzienbare tijd te behalen.

In deze rapportage vertellen we over onze genomen stappen in 2022.

Nieuwe opzet verslaglegging duurzaamheidsmonitor 2022

We kiezen voor 2022 voor een eerste aanzet om te komen tot een nieuwe, integrale opzet van de deze verslaglegging. Dit vloeit voort uit een aantal zaken:

  • Het College van Bestuur heeft eind vorig jaar te kennen gegeven naar een integrale verslaglegging toe te willen, waarbij er op termijn geen Duurzaamheidsmonitor meer zou zijn. 
  • In het jaarverslag van de UU wordt sinds een aantal jaren steeds meer aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid, mede omdat dit een van de pijlers van het Strategisch plan is (“duurzame ontwikkeling”).
  • Europese wetgeving schrijft voor dat vanaf 2026 (boekjaar 2025) niet-financiële rapportage op zogenaamde ESG onderwerpen (Environmental, Social en Governance) wordt geïntegreerd in het jaarverslag. 

De duurzaamheidsparagraaf in het UU jaarverslag is nog niet conform de nieuwe Europese wetgeving, maar de eerste stappen van integratie worden nu gezet. Dit houdt in dat we voor de verslaglegging over duurzaamheid voor 2022 kiezen voor verslaglegging  op de website van de Sustainability Office, waarbij we laten zien wat we in 2022 gedaan hebben op het gebied van duurzaamheid. Dit gaat over de 4 hoofdonderwerpen: (1) Programma Duurzaamheid, (2) Onderwijs, (3) Onderzoek en (4) Bedrijfsvoering, deze laatste dan onderverdeeld in 3 subthema’s (SDG 12, 13 en 15)

Terugblik eerdere jaren

De duurzaamheidsmonitor geeft een beeld van de stappen die de universiteit het afgelopen jaar heeft gezet met het oog op haar duurzaamheidsplannen en -ambities. Bekijk ook de resultaten van de afgelopen jaren.

illustratie duurzame bedrijfsvoering duurzaamheidsmonitor