Nieuw: het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP)

Op 23 maart 2020 is het Centre for Public Procurement (UUCePP) opgericht. Dit centrum is een interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van aanbestedingsrecht en publieke inkoop. Het doel is om bij te dragen aan een betere regulering, stimulering, en maatschappelijke en duurzame benutting van de markt voor overheidsopdrachten. Het team van UUCePP voert wetenschappelijk en toegepast interdisciplinair onderzoek uit en verzorgt innovatief onderwijs, ook in opdracht van een veelheid aan marktpartijen en (semi-)publieke instellingen.

Interdisciplinair onderzoek én onderwijs

Doordat multi- en interdisciplinair onderzoek op het terrein van aanbesteden en publieke inkoop veelal ontbreekt, worden veel vragen waarmee de maatschappij worstelt niet adequaat beantwoord.

Het analyseren van vraagstukken vanuit beide invalshoeken – juridisch én economisch – leidt tot nieuwe inzichten en tot een betere beantwoording van maatschappelijk relevante vragen.

Deze onderzoeksmethode verrijkt en versterkt de relevantie van het onderzoek op het terrein van aanbesteden en publieke inkoop. In verbinding staan met theorieën uit andere disciplines zoals geschiedenis, decision-making sciences en (rechts)filosofie is evenwel een ambitie van UUCePP.

PPRC wordt UUCePP

Om in deze wetenschappelijke én maatschappelijke behoefte te voorzien werd in mei 2013 door prof. E.R. (Elisabetta) Manunza, hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht, faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) en prof. dr. J. (Jan) Telgen, bijzonder hoogleraar Besliskunde en Inkoopmanagement (Faculteit Behavioural, Management and Social sciences) aan de Universiteit Twente (UT), het Public Procurement Research Centre (PPRC) opgericht. Het centrum ontstond als een samenwerkingsverband van de beide universiteiten, de Universiteit Utrecht (UU) en de Universiteit Twente, met het doel om interdisciplinair fundamenteel en toegepast onderzoek op dit terrein op de kaart te zetten, te stimuleren en uit te voeren.

Na het emeritaat van Jan Telgen in mei 2018 is de samenwerking met hem en de medewerkers van PPRC BV voortgezet via een preferred partnership. De groep onderzoekers – voornamelijk juristen - verbonden aan de UU ging nadien onder leiding van prof. Manunza met het UU PPRC verder. De inhoudelijke samenwerking tussen UU PPRC en PPRC BV kreeg onder de nieuwe omstandigheden gestalte in september 2019 met de verdediging van het PhD van ir. Niels Uenk onder begeleiding van prof. Manunza als promotor.

Met de benoeming op 1 december 2019 van dr. ir. Fredo Schotanus tot bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop bij het departement Economie van de Faculteit REBO, is in de nodige expertise en kennis voorzien om het interdisciplinair bestuderen van aanbesteden en inkopen in de publieke sector – vanuit juridisch én economisch oogpunt – binnen onze faculteit mogelijk te maken. Nu de interdisciplinariteit aan de UU gewaarborgd is door de komst van deze nieuwe hoogleraar, wordt het UU PPRC herbenoemd naar Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP). Daarmee krijgt het centrum een institutionele plek binnen twee departementen van REBO, zowel binnen het departement Rechtsgeleerdheid alsmede het departement Economie.

Doorbouwen aan jarenlange ervaring met maatschappelijke relevant onderzoek en onderwijs

We brengen graag in herinnering dat tussen 2013 en 2019 de onderzoekers actief in het PPRC fundamenteel en toegepast onderzoek uitvoerden voor een ruime groep publieke en private opdrachtgevers, semi-publieke instellingen, profit en non-profit organisaties.

Voorbeelden zijn onder andere:

 • de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken, 
 • de Koninklijke Luchtmacht,
 • de Nationale Politie,
 • gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden daarvan,
 • het Instituut voor de fysieke Veiligheid,
 • het RIVM,
 • Confederaties van aannemers in andere EU landen, 
 • de Stichting van de Arbeid,
 • diverse advocatenkantoren,
 • diverse internationale ondernemingen
 • en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In die onderzoeken werd (onder andere) bestudeerd wat de economische en juridische aspecten van gunningsmethodieken zijn; hoe past en present performance werkt; wat mogelijk is bij inkoop en aanbesteding in de defensie en veiligheidssector in het licht van de autonomie van EU lidstaten en nationale veiligheid; hoe inbestedingconstructies te realiseren en andere vormen van publieke samenwerking; ook integriteitsvraagstukken en corruptie zijn onderzocht en methoden om schaarse rechten te verdelen; Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding-vraagstukken in relatie tot de inrichting van maatschappelijk aanbesteden en social return en methoden van resultaatgerichte inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Schuldsanering).

De onderzoekers van het UUCePP kijken er naar uit om in de komende jaren door middel van intersdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te blijven dragen aan de doelstelling van dit centrum: een betere regulering, stimulering, en maatschappelijke en duurzame benutting van de markt voor overheidsopdrachten.

Organisatie

Het UUCePP staat onder leiding van prof. mr. dr. E.R. (Elisabetta) Manunza, hoogleraar Europees en internationaal Aanbestedingsrecht én prof. dr. ir. Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop, beide werkzaam bij de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht, respectievelijk bij het departement Rechtsgeleerdheid en bij het departement Economie. Mr. dr. W.A. (Willem) Janssen vervult de rol van secretaris.