Inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context

In de opleiding Organisatie, cultuur en management is organisatiecultuur het centrale thema. Het management van organisatieverandering wordt beschouwd in termen van processen van betekenisgeving en identiteitsvorming. Daarbij spelen noties over professionaliteit en macht en afhankelijkheden rondom de posities van beroepsgroepen een belangrijke rol. Omgevingsonzekerheid uit zich in ambiguïteit in interne besluitvorming. Tegen deze achtergrond ontwikkelt zich een sociaal-culturele dynamiek waarin delen van de organisatie in verschillende mate in staat zijn om veranderprocessen te beïnvloeden. Doel van de opleiding is het leren analyseren van deze dynamiek. Dit om op basis van het analytisch inzicht sturingsmogelijkheden in de praktijk te kunnen herkennen en waar mogelijk te benutten.

Uitgangspunt van dit masterprogramma voor professionals is dat organisaties gelaagd, divers en complex zijn. Organisaties kennen vele spanningsvelden waarbinnen macht, cultuur en interne politiek een belangrijke rol spelen. Het zijn geen statische systemen die op een eenvoudige manier bestuurbaar, beheersbaar en maakbaar zijn. Het zijn levende en dus ook lerende systemen die voortdurend veranderen. Het zijn de medewerkers, de professionals, de managers en bestuurders die samen de organisatie maken. Dat geldt voor organisaties in het bedrijfsleven en in het publieke domein, in de markt en bij de overheid, in een commerciële setting en in sectoren zoals onderwijs, zorg en welzijn.

Werkervaring ontmoet academische verdieping

Na succesvolle afronding ontvangen studenten de wetenschappelijke graad Master of Science (MSc).

UITGEDAAGD IN DENKEN EN HANDELEN

De deelnemers aan het executive masterprogramma Organisatie, cultuur en management worden uitgedaagd hun denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en de praktijkervaring van anderen. In het concept van ‘werkend leren’ wordt sturen/managen in directe relatie gebracht met de eigen organisatorische context. De opleiding biedt ruime reflectiemogelijkheden op de eigen visie op organiseren, geeft het (theoretisch) perspectief op organiseren en op organisatiecultuur, reikt onderzoeksmatige analysevaardigheden aan en biedt kennis en vaardigheden voor de analyse van interventie- en veranderingsstrategieën.

Ik heb anders leren kijken. Met meer afstand en vanuit verschillende invalshoeken

DOEL VAN HET PROGRAMMA

Belangrijke doelstellingen van de opleiding liggen op het gebied van academische kennis en vaardigheden, analyse en reflectie. Interdisciplinariteit en ‘werkend leren’ zijn hierbij belangrijke aspecten. De studenten leren verschillende inhoudelijke domeinen te integreren, dit aan te wenden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en dit te kunnen vertalen naar de praktijkcontext van de eigen organisatie. De doelstellingen en uitgangspunten van het programma zijn:

●  De deelnemer wordt op academisch niveau uitgerust voor onderzoek, analyse en sturing van organisatieprocessen;
●  In de opleiding worden een interdisciplinaire visie op de werkelijkheid in het algemeen en organisatieprocessen in het bijzonder gehanteerd
●  De praktijkervaringen van de deelnemers zijn de basis. De deelnemer leert deze ervaringen in een bredere context te plaatsen door middel van persoonlijke reflectie en het bestuderen van bestuurs- & organisatiewetenschappelijke theorie.
●  Het didactisch kenmerk is een leercyclus waarbij deelnemers geregeld analyses maken, hun visie verder ontwikkelen, interventies bepalen en reflecteren op eigen denken en handelen
●  Deelname is geen geïsoleerde activiteit, maar wordt ingebed in de werksituatie van de student. De koppeling tussen theoretische en praktische kennis is een terugkerend thema in de groepsbijeenkomsten tijdens de collegedagen.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Programma: Organisatie, cultuur en management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
75057
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Deeltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
Februari
Aanmelddeadline:
Geen deadline; je kan je altijd aanmelden
Collegegeld:
Totaal bedrag: € 27.950
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance