Carrièreperspectieven

De master Organisatie, cultuur en management helpt je door te groeien naar meer professionele zelfstandigheid en naar een hoger niveau van managementverantwoordelijkheid. Het programma biedt leidinggevenden en adviseurs, managers, toezichthouders en bestuurders de sterke analytische vermogens die zij nodig hebben om het krachtenveld rondom professionele organisaties te kunnen begrijpen.

De master geeft je daarnaast de concepten en theoretische verklaringen die nodig zijn om het binnenwerk van de organisatie te kunnen beschouwen. Hierdoor zijn de afgestudeerden van deze master in staat om te weten waar wel en waar niet op een juiste manier gestuurd kan worden.

Het masterprogramma levert kennis over de inrichting van organisatieprocessen. Afgestudeerden begrijpen hoe processen zo moeten worden ingericht dat kwaliteit en efficiëntie zijn gewaarborgd. Zij weten op welke punten wel gestuurd kan worden en op welke niet. Zij kunnen de organisatiecultuur begrijpen en waar mogelijk veranderen. Dit wordt door anderen herkend en gewaardeerd. De kennis en vaardigheden die in deze opleiding worden aangeleerd, vergroten om deze reden de carrièreperspectieven van de deelnemers.

Professioneel en academisch

Na afronden van de master beschik je over de volgende academische en professionele kennis en vaardigheden:

  • Kennis van actuele vraagstukken van bestuur en beleid en het wetenschappelijke en publieke debat hierover;
  • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen; 
  • Kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur en beleid;
  • Inzicht in de rol van de rol van onderzoek en advisering bij het bedenken van, besluiten over en sturen van beleid;toepassing hiervan in de dagelijkse (beleids)praktijk.

Academische carrière

Na de studie is een promotie in het brede vakgebied van de bestuurs- en organisatiewetenschap mogelijk. Promotieprojecten worden begeleid door een hoogleraar van het departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO). De projecten zijn gekoppeld aan de onderzoeksprogramma’s. 

Recente onderwerpen waarmee promotietrajecten van alumni zijn gestart, zijn bijvoorbeeld professionaliteit en patiëntenparticipatie in de zorg en de kwaliteitscultuur in het toezicht op woningcorporaties.