De master Geschiedenis van politiek en maatschappij biedt inzicht in de historische wortels van de grote politieke en maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Wij leiden historici op die bijdragen aan het oplossen van de vragen die aan de top van de politieke en maatschappelijke agenda staan.

Icon of arrows
6
keuzecursussen
in het eerste semester
Icon of International students
15 EC
stagemogelijkheid
in tweede semester

Hoe ziet het programma eruit?

Je bestudeert bij ons de geschiedenis van democratie, burgerschap, duurzaamheid en de markt. We doen dit in internationaal vergelijkend perspectief en richten de blik altijd op de uitdagingen van vandaag en morgen. Het programma legt de nadruk op de 19e t/m 21e eeuw en heeft een interdisciplinaire benadering waarbij we geschiedenis combineren met verklaringen uit de sociale wetenschappen.

Voertaal

De kerncursussen van het programma worden alleen in het Engels aangeboden. Voor de andere cursussen kun je kiezen tussen Nederlandstalige en Engelstalige cursussen. Nederlandstalige studenten die Engelstalige cursussen volgen bij een Nederlandstalige docent mogen papers en opdrachten desgewenst in het Nederlands schrijven.

Bekijk het studieprogramma

Toelating

Geschiedenis van politiek en maatschappij is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? 

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Studenten delen hun ervaringen met het masterprogramma

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Dit programma leidt historici op die een bijdrage leven aan de meest urgente maatschappelijke kwesties van vandaag. Voorbereiding op de arbeidsmarkt is daarom een speerpunt van ons programma. Via stages, trainingen, praktische opdrachten en betrokken begeleiding slaan wij een brug naar het leven na je studie. 

Geschiedenis van actuele vraagstukken

Tijdens de master Geschiedenis van politiek en maatschappij bestudeer je de historische wortels van prangende actuele vraagstukken. We doen dit op drie manieren.

  • Ten eerste door te kijken naar de instituties op het gebied van duurzaamheid, democratie, burgerschap en kapitalisme. Die instituties vormen 'de regels van het spel’: zij geven onze huidige samenleving vorm, maar zijn zelf het resultaat van een historisch proces.
  • Ten tweede benaderen we de geschiedenis vanuit een vergelijkend perspectief, waarin we ontwikkelingen in verschillende landen en tijdvakken met elkaar vergelijken.
  • Ten derde hanteren we een lange-termijn perspectief. De nadruk van het programma ligt op de 20e en 21e eeuw, maar als het zinvol is om goed zicht te krijgen op de historische wortels van hedendaagse kwestie dan kijken we verder terug.

Interdisciplinair 

In het programma leer je sociaal-wetenschappelijke concepten en theorieën, en een vergelijkende benadering te gebruiken om de mechanismen te bestuderen die de opvallende overeenkomsten en verschillen tussen steden, regio’s, staten, werelddelen en historische perioden kunnen verklaren.

Na de master

Veel afgestudeerden vinden een beroep waarin ze actief bijdragen aan de oplossing van actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker op het gebied van burgerparticipatie of duurzaamheid bij ministeries of lokale overheden, als adviseur bij public affairs bureaus of adviesorganen, als medewerkers bij politieke partijen, onderzoekers bij denktanks of in de journalistiek. 

Meer over carrièrreperspectieven

Wat mij het meest aan de master bevalt, is de vrijheid die je krijgt. Ondanks de nauwe begeleiding heb je de ruimte om zelf de onderwerpen voor papers te bepalen. Of je nu wilt schrijven over de Middeleeuwen of de twintigste eeuw, de westerse wereld of het Midden-Oosten.

In het kort

Diploma: 
Geschiedenis
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66034
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
School of Humanities