Wie bewaken onze veiligheid op school, onze grenzen, maar ook de kwaliteit van ons voedsel? Wat voor regels, organisaties en professionals zijn nodig voor de aanpak van maatschappelijke problemen? Moet de overheid daarvoor zorgen of zijn andere partijen daartoe misschien beter in staat? Hoe wordt beleid gemaakt, hoe komen besluiten tot stand, met welke partijen heb je daarbij te maken en voor welke dilemma’s kom je te staan?
Als je geïnteresseerd bent in dit soort vragen is het masterprogramma Bestuur en beleid een goede keuze.

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarbij kan het hele spectrum aan betrokken instellingen en organisaties aan de orde komen: overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en private partijen. Maar het gaat evengoed om de structuren en regels rond beleid en bestuur, om het management van beleidsprocessen en om de inhoudelijke afwegingen en keuzes die politici, bestuurders en publieke managers maken.

Je leert zowel kritisch onderzoek doen als concrete aanbevelingen voor nieuwe plannen maken.

Governance, besluitvorming en publieke verantwoording

Een paar thema’s krijgen in het programma bijzondere aandacht.

 • Governance
  Je gaat kijken naar hoe de publieke verantwoordelijkheid op terreinen als de gezondheidszorg, het onderwijs, privacy of veiligheid georganiseerd, beheerd en bestuurd wordt.
 • Besluitvorming
  Je krijgt inzicht in het krachtenveld waarbinnen bestuurders, ambtenaren en professionals tot besluitvorming over beleid komen.
 • Verantwoording
  Je bestudeert op welke manier bestuurders, ambtenaren en professionals publieke verantwoording afleggen om de kwaliteit van publieke dienstverlening te vergroten en het vertrouwen van de burger in beleid en bestuur te versterken.
 • Burgerschap
  Je bestudeert ook hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, en welke bestuurskundige vragen daarmee zijn verbonden.

Na je afstuderen

Na afronding van het programma heb je kennis van en inzicht in de instituties waarbinnen publieke taken worden georganiseerd en gerealiseerd. Je hebt kennis van de belangrijkste processen die daarbij een rol spelen (besluitvorming, sturing en verantwoording) en van de actuele thema’s die bij de vormgeving van beleid en bestuur een rol spelen (bedrijfsmatigheid, europeanisering, internationalisering, ICT, verantwoording). Bovendien ken je de voetangels en klemmen waarmee bestuurders, politici en publieke managers worden geconfronteerd bij de uitoefening van hun taken. Omdat er in het masterprogramma veel aandacht voor de praktijk is, ben je erop voorbereid om als professional op dit terrein aan de slag te gaan.

 • Remco Roos
  Publieke dienstverlening in een dynamisch speelveld
 • Lise Anna Janson
  Je weet hoe je een opdracht moet aanpakken

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Programma: Bestuur en beleid
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance