Studieprogramma

Wat ga je doen?

In het eerste jaar ga je leren denken als een socioloog. Je maakt grondig kennis met sociologische hoofdvragen, theoretische tradities, methoden van onderzoek en toepassingen in beleid en praktijk. In het tweede en derde jaar zijn er, naast de verplichte vakken, volop keuzemogelijkheden binnen de opleiding sociologie en bij andere opleidingen. Je sluit de bachelorfase af met een zelfstandig onderzoek.

Sociologie studeren betekent dat je - naast zelfstudie - ook regelmatig in een groepje aan verschillende soorten opdrachten werkt. In Utrecht Science Park zijn diverse locaties en studielandschappen waar je (samen) kunt studeren.

De driejarige bacheloropleiding Sociologie bestaat uit:

  • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage, een minor en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden.

Studiepaden

Je hebt binnen de bachelor Sociologie veel keuzeruimte. Om jou beter te kunnen ondersteunen bij de keuze voor (major)keuzecursussen en het maken van een zinvolle en uitdagende studieplanning hebben we drie studiepaden opgezet;
 

1. Sociology and Social Research: ​​​​de samenleving beter begrijpen door onderzoek

In dit keuzepad leer je sociologische onderwerpen op een wetenschappelijke manier te onderzoeken en daardoor beter te begrijpen en te doorgronden.

​2. Contemporary Social Problems: concrete maatschappelijke problemen beter begrijpen en oplossingen bedenken

In dit keuzepad bestudeer je maatschappelijke vraagstukken en leer je beleidsoplossingen bedenken. Je ontwikkelt jezelf tot allround professional die een brede kennis heeft van maatschappelijke problemen en die oplossingsgericht kan denken en werken.

3. Analysing Digital Societies: omgaan met nieuwe vormen van grootschalige digitale data en dit verbinden aan (beleids-) relevante vragen​

Dankzij de voortschrijdende digitalisering van de samenleving zijn steeds meer grootschalige datasets beschikbaar uit andersoortige bronnen dan de 'klassieke' sociaal-wetenschappelijke methoden van dataverzameling zoals (survey)enquêtes. Dit biedt vele nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en beleid. De analyse van dit soort datasets vereist vaardigheden die de gemiddelde sociale wetenschapper niet bezit: kennis van programmeren, omgang met (grootschalige) databases, en methoden voor sociale netwerkanalyse.

Welke vakken krijg je?

Vakken 1e jaar
Blok 1
Inleiding sociologie
In dit vak ga je leren denken als een socioloog en krijg je een inleiding op belangrijke sociologische inzichten. Uitgangspunt van het vak is dat we beginnen met interessante vragen, zoals bijvoorbeeld: waarom drinken studenten zoveel, terwijl de meesten dat eigenlijk niet willen? Waarom zijn Amerikanen zoveel religieuzer dan Europeanen? Neemt criminaliteit en geweld in de wereld toe of af? Waarom gaan kinderen geboren in januari vaker naar de universiteit? Waarom lijken we zoveel op onze vrienden? Waarom zijn de meeste mensen tevreden met hun eigen leven, maar denken ze dat de wereld ten onder gaat? In het vak Inleiding Sociologie komen deze en nog veel meer sociale vraagstukken aan bod.
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
Dit is een inleidend vak sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur. In deze cursus worden de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) behandeld aan de hand van de empirische cyclus. Recente ontwikkelingen worden besproken zodat studenten voorbereid worden op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek.
Blok 2
Sociale problemen
In het vak sociale problemen leer je over de uiteenlopende sociale problemen waar Nederland mee geconfronteerd wordt. Denk daarbij aan onderwerpen als sociale (on)zekerheid, arbeid, werkloosheid, zorg, onderwijs, multiculturaliteit en jeugdcriminaliteit. Je doet kennis op over de huidige stand van zaken, ontwikkelingen, verklaringen en mogelijkheden en je leert om via beleid invloed uit te oefenen op de sociale problemen.
Introductie gedragswetenschappen
Je leert de belangrijkste gedragswetenschappelijke verklaringen van menselijk denken, voelen en gedrag samen te vatten en toe te passen op alledaagse verschijnselen. Ook gaat het vak in op hoe je gedragswetenschappelijke kennis kunt gebruiken bij de uitgangspunten, opzet, uitvoering en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
Blok 3
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (SOC)
Dit vak biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in het vak Kennismaken met onderzoeksmethoden (ASW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in het eerste vak wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens dit vak werk je samen met andere studenten aan een specifiek onderwerp.
Sociale ongelijkheid
Je verdiept je in sociale ongelijkheid. Verschillende aspecten van sociale ongelijkheid komen aan bod, zoals haar dimensies (bijvoorbeeld status, inkomen, opleidingsniveau), typen (bijvoorbeeld op basis van sociale afkomst, sekse, etniciteit), en kenmerken (bijvoorbeeld mate van gelaagdheid, geslotenheid, consistentie dimensies). Bovendien leer je wat voor soort vragen sociologen hierover stellen, welke theorieën ze hebben op dit terrein, welke methoden ze gebruiken om deze theorieën te toetsen, en welke antwoorden ze reeds gevonden hebben.
Blok 4
Beleid en politiek
Dit vak geeft je een introductie in de analyse van beleidsprocessen. Veel studenten in de sociale wetenschappen zullen in hun beroepspraktijk na de studie beleid ontwikkelen, uitvoeren of onderzoeken. Je zet een eerste stap in het ontwikkelen van vaardigheden op dit terrein door integratie van kennis over maatschappelijke problemen, sociaalwetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek over het beleidsproces.
Leeronderzoek
Je verricht in dit vak in een team een empirisch onderzoek op het terrein van sociale stratificatie en gezinssociologie. Je past specifieke kennis uit het vak Sociale ongelijkheid over sociale stratificatie en gezinssociologie toe. Onder begeleiding voer je alle stappen van een empirisch onderzoek uit: literatuuronderzoek, formuleren van doelstelling, vraagstelling en hypothesen, operationaliseren, analyseren en rapporteren. Dit alles mondt uit in een eigen wetenschappelijk artikel.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Advanced Sociological Theory: Modelling Social interaction
In dit Engelstalige vak doe je kennis op over de manier waarop sociologische theorieën zijn opgebouwd. Je leert de logica achter – soms tegengestelde – theorieën te achterhalen, hypothesen af te leiden uit deze theorieën en beleidsaanbevelingen te doen op basis van theorieën en eerder onderzoek.
Rejecting Minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations (keuzevak)
In dit Engelstalige vak leer je hoe de meerderheidsgroep reageert op minderheden in de samenleving. Je onderzoekt hoe vooroordelen ontstaan, hoe ze een gevolg zijn van bedreigde identiteiten of bedreigde belangen en wat de gevolgen zijn van deze vooroordelen.
Health in Society (keuzevak)
Health and wellbeing are strongly influenced by social policy and other factors outside of the individual. This course offers an exciting opportunity for students to engage with theory, research and debate regarding the interplay of personal, social and structural factors in people's health and strengthen understanding of drivers and consequences of social inequity.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een minor of losse keuzevakken behoren tot de mogelijkheden.
Blok 2
Practicum data-analyse
Dit practicum richt zich op statistiek en data-analyse in een gecontextualiseerde vorm: je leert hypothesen te toetsen aan de hand van zelf uit te voeren statistische analyses van bestaande onderzoeksgegevens. Gedurende de cursus verwerf je een scala aan praktische SPSS-vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van en rapporteren over data-analyse.
Beleid- en evaluatieonderzoek
In dit vak leer je over de context waarbinnen beleid wordt gemaakt, de beleidsmodellen die worden gebruikt door beleidsmakers en de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het gemaakte beleid. Ook doe je kennis op over de evaluatie van beleid. Verloopt de uitvoering van een interventie zoals het is bedoeld in het beleidsplan? Zijn de beoogde doeleinden bereikt? En is het behalen van de beoogde doeleinden wel toe te schrijven aan het gevoerde beleid?
Youth Culture in a Digital World (keuzevak)
Digital media have an increasingly important role in the lives of adolescents; digital media are an essential element of the social environment in which adolescents grow up. Adolescents are key persons in the field of trends in digital media use; they play an important role in te popularity of different digital media sources. Adolescents give meaning to youth culture and youth lifestyle by the use of digital media and the development of adolescents can be better understood when considering the influence of digital media. In this course the use of different media sources, (1) gaming and online video's, (2) social media, and (3) music, are discussed in relation to adolenscents' development. In this course, central themes of adolescent development are psychological wellbeing (e.g. life satisfaction, happiness, behavioural problems), social relationships (e.g. parents, peers), identity, emotion and motivation (e.g. reasons for use, habits). This course will evaluate the position of digital media in youth lifestyle and youth culture, and will reflect on the influence digital media has on the development of adolescents.
Blok 3
Sociology of organisations (keuzevak)
In dit Engelstalige vak verkrijg je inzicht in de ontwikkeling en relevantie van de sociologische theorievorming over organisaties, hun structuur en functioneren en veranderingen daarin. In de werkgroepen staat het zelfstandig uitvoeren van een organisatiesociologisch onderzoek centraal.
Social Networks in Theory and Empirical Research (keuzevak)
In dit Engelstalige vak leer je over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale netwerkstudies: onderzoeksvragen, theorieën, onderzoeksresultaten en methoden van dataverzameling en data-analyse. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals buurten, organisaties en criminaliteit.
Key Challenges to the Welfare State: Social Policy and Social Change (keuzevak)
This course focuses on the relationship between welfare state development and social change, in the past and in the present, in the Netherlands and abroad. It addresses the origins of the welfare state, its various components and their organization, and its transformation in our time in relation to processes of social change.
Bachelorstage (keuzevak)
Tijdens het tweede of derde jaar van je opleiding kun je stage lopen; een mooie gelegenheid om je sociologische kennis en onderzoekvaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens een stage ontdek je de waarde van je opleiding op de arbeidsmarkt en krijg je meer inzicht in je eigen interesses.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een minor of losse keuzevakken behoren tot de mogelijkheden.
Blok 4
Uitwisseling Keulen / Mannheim (keuzevak)
Voor tweede- en derdejaarsstudenten bestaat de unieke mogelijkheid om zes weken aan de universiteit van Keulen of Mannheim cursussen te volgen. Tijdens je verblijf volg je twee vakken. Eén vak is gericht op een inhoudelijke probleemstelling en in het andere worden empirische data-analysetechnieken besproken en geoefend. *De uitwisseling vindt om het jaar in blok 3 of blok 4 plaats. Mannheim vindt nu plaats in blok 3 ( jaar 2021-2022)
Solidarity and Social Justice (keuzevak)
In this course, you will become familiar with some of the most pressing social inequality issues as they relate to work, care, welfare and health. By focusing on European societies, you will learn to compare and contrast social inequality patterns, as well as responses to social inequality. How do various societies respond to enduring, growing or changing inequalities? Do these challenges lead to an erosion of solidarity, in an 'us versus them' rhetoric? Or an expansion of solidarity, such as Germany's initial response to the asylum-seeker crisis with 'Wir schaffen das!'? And to what extent are we accepting of social inequality? Taking a sociological, psychological and political philosophical approach to these topics, this course offers an interdisciplinary approach to understanding social inequality and the social policy responses in contemporary Europe.
Bachelorstage (keuzevak)
Tijdens het tweede of derde jaar van je opleiding kun je stage lopen; een mooie gelegenheid om je sociologische kennis en onderzoekvaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens een stage ontdek je de waarde van je opleiding op de arbeidsmarkt en krijg je meer inzicht in je eigen interesses.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een praktijkstage, minor of keuzevakken behoren tot de mogelijkheden.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Criminal Behaviour during the Life Course (keuzevak)
In dit Engelstalige vak worden de theorieën, onderzoeksresultaten en het beleid met betrekking tot crimineel gedrag gedurende de levensloop onderzocht. Een levensloopperspectief ziet crimineel gedrag niet als een geïsoleerde handeling, maar als onderdeel van een ontwikkelingstraject en een reeks van keerpunten die het begin, de frequentie en de beëindiging van crimineel gedrag beïnvloeden. Criminaliteit wordt gezien als het product van een complexe interactie tussen veranderende kenmerken van het individu en zijn of haar sociale omgeving gedurende zijn of haar leven.
Theory Constructing and Statistical Modelling (keuzevak)
Based upon data that is provided at the introduction of the course, you will cycle through all phases of social scientific research. More specifically you will learn to translate a social scientific theory into a statistical model. You will learn to analyse your data with these models. And finally you will learn to interpret and report your results.
Bachelorstage (keuzevak)
Tijdens het tweede of derde jaar van je opleiding kun je stage lopen; een mooie gelegenheid om je sociologische kennis en onderzoekvaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens een stage ontdek je de waarde van je opleiding op de arbeidsmarkt en krijg je meer inzicht in je eigen interesses.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een praktijkstage, een minor, keuzevakken en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren tot de mogelijkheden.
Blok 2
Measurement and modelling with social data (keuzevak)
This course focuses on the `Empirical research' , in the `Problems-Theory-Empirical research-Policy implications'-sequence that characterizes the various steps in analytical social science. The course introduces some of the main methods of empirical measurement and statistical modelling that are used in quantitative sociological research.
Conducting a Survey (keuzevak)
In this course you will get acquainted with different scientific theories of self-report and you will learn how to conduct your own survey, from the first stage of writing and testing the questions, via organizing the questionnaire, to sampling, coding, screening the data, analyzing the data, and writing about survey results. This course will make you better equipped for jobs as a junior researcher on (middle) large research organizations and research departments of large companies.
Bachelorstage (keuzevak)
Tijdens het tweede of derde jaar van je opleiding kun je stage lopen; een mooie gelegenheid om je sociologische kennis en onderzoekvaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens een stage ontdek je de waarde van je opleiding op de arbeidsmarkt en krijg je meer inzicht in je eigen interesses.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een praktijkstage, een minor, keuzevakken en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren tot de mogelijkheden.
Blok 3
Bachelorproject sociologie
Het Bachelorproject Sociologie vormt de afsluiting van de opleiding Sociologie. Het doel van het Bachelorproject is het zelfstandig opzetten, uitvoeren van en rapporteren over een empirisch onderzoek op een deelterrein van de sociologie. Ook wordt er aandacht besteed aan maatschappelijke relevantie en mogelijke beleidsimplicaties.
Migrants and Integration
The course focuses on main theories, research questions, empirical findings and policy issues in the field of migration, ethnic relations and integration of migrants.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een praktijkstage, een minor, keuzevakken en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren tot de mogelijkheden.
Blok 4
Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek (keuzevak)
In dit vak verwerf je kennis over familiesociologie en voer je zelf een onderzoek uit op een thema uit de familiesociologie. Denk daarbij aan onderwerpen als trouwen, scheiden, kinderen krijgen, huishoudelijke taakverdeling en opvoeding. Je leert deze kennis toe te passen en verdiept je in verklaringen voor de ontwikkelingen op deze gebieden.
Doing a Qualitative Research Project (keuzevak)
In this course you get acquainted with the choices and procedures that are commonly used in qualitative research and to develop hands-on experience with qualitative research methods. The primary data of qualitative researchers are documents or texts. These data cannot be analysed with formal, statistical methods but instead methods for qualitative data analysis need to be used. The course lets you gain hands on experience in conducting your own research project including data collection.
Bachelorproject sociologie
Het Bachelorproject Sociologie vormt de afsluiting van de opleiding Sociologie. Het doel van het Bachelorproject is het zelfstandig opzetten, uitvoeren van en rapporteren over een empirisch onderzoek op een deelterrein van de sociologie. Ook wordt er aandacht besteed aan maatschappelijke relevantie en mogelijke beleidsimplicaties.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Een praktijkstage, een minor, keuzevakken en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren tot de mogelijkheden.

 

Goed om te weten

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

Werk- en toetsvormen

Bij sociologie krijg je te maken met verschillende werk- en toetsvormen, zoals colleges, werkgroepen, tentamens, groepsprojecten en individuele begeleiding. Met de opdrachten oefen je bijvoorbeeld academische vaardigheden zoals het schrijven van een betoog, argumenteren, rapporteren en presenteren. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Werkvorm Tijdsbesteding
Hoorcollege 25%
Werkcollege 20%
Practicum 10%
Groepswerk 15%
Zelfstudie 30%

Groepsgrootte

In 2020 startten er 129 studenten met de studie Sociologie. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar tussen de 20 en 25 studenten.

Stage

Tijdens het tweede of derde jaar van je opleiding kun je stage lopen; een mooie gelegenheid om je sociologische kennis en onderzoekvaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens een stage ontdek je de waarde van je opleiding op de arbeidsmarkt en krijg je meer inzicht in je eigen interesses. In de afgelopen jaren liepen studenten stage bij onderzoek- en adviesbureaus, landelijke en lokale overheden, verschillende politieke partijen en bij commerciële organisaties als KLM.

Studiebegeleiding

Bij Sociologie kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Zij bieden ook begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Sociologie behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.