Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week 12 tot 18 uur aan onderwijs.

Onder het vakkenoverzicht vind je een toelichting op het studieprogramma.

Jaar 1
Blok 1
Inleiding logica
Je leert logisch redeneren, waarbij je uitspraken moet beoordelen op hun waarheid. Je kijkt naar de grenzen van het denken en krijgt een eerste introductie in het gebruiken van logica in programmeertaal.
Inleiding cognitiewetenschappen
Hoe nemen mensen en dieren informatie op? Wat is intelligentie? Een introductie in de cognitiewetenschap, waar de processen van het denken en de intelligentie van zowel mens als dier aan bod komen.
Blok 2
Modelleren en programmeren
Je leert een onderwerp of probleem uit vier gebieden (namelijk de informatica, psychologie, logica en taalkunde) op te lossen door een computerprogramma te maken met de programmeertaal Java.
Wiskunde voor KI
Je leert welke wiskunde gebruikt wordt bij Kunstmatige intelligentie, zoals lineaire vergelijkingen en deelruimtes. Ook leer je over de theorie van verzamelingen, functies en relaties.
Blok 3
Inleiding taalkunde voor KI
Hoe wordt taal geleerd en verwerkt door de mens? Hoe kunnen we machines taal laten gebruiken en begrijpen? Je bestudeert talige aspecten als uitspraak en klank, en gebruikt die kennis om een computertaal te bedenken.
Inleiding adaptieve systemen
Wat is een adaptief systeem? Hoe werkt dit precies? Alles over systemen die zichzelf aanpassen op hun omgeving. Je leert welke vormen van aanpassing er zijn en hoe je zelf zo'n systeem maakt.
Blok 4
Computationele linguïstiek
Hoe maak je een computerprogramma dat zelf taal begrijpt en gebruikt? Je leert welke elementen van taal belangrijk zijn om te gebruiken in computertaal en hoe je zelf computertaal schrijft.
Datastructuren en algoritmen voor KI
Je gaat aan de slag met een probleem binnen de KI en lost dit op met Java-applicatie. Je gaat ook in op de complexe werking van algoritmes en operaties.
Jaar 2
Blok 1
Machine Learning (Keuzevak)
Verdiepingspakket Agents. Hoe kunnen machines leren? Je verdiept je in statistische methoden daarvoor en toepassingen als Classification, Bayes Learning en Decision Trees.
Logische complexiteit (Keuzevak)
Verdiepingspakket Reasoning and Language. Deze cursus bestaat uit twee delen en focust zich op formele talen en berekenbaarheidstheorie.
Experimentele psycholinguistiek (Keuzevak)
Verdiepingspakket Cognitive Processing en keuzevak voor de verdiepingspakketten Agents en Reasoning and Language. De psycholinguïstiek bestudeert de mentale processen die ten grondslag liggen aan spreken, verstaan, lezen en schrijven, en de manier waarop deze processen door de hersenen vormgegeven worden. In deze cursus concentreren we ons op twee onderwerpen – het mentale lexicon en spraaksegmentatie.
Functioneel programmeren (Keuzevak)
Keuzevak bij verdiepingspakketten 'Reasoning and Language' en 'Cognitive processing'. De programmeertaal Java bestaat uit opdrachten: doe dit, doe dat. Dit heet een functionele taal. Je leert de manier van denken kennen achter zo'n taal, door aan de slag te gaan met de functionele taal Haskell.
Filosofie (Keuzevak)
Keuzevak bij de verdiepingspakketten Agents en Cognitieve Processing.
Blok 2
Kunstmatige intelligentie (Keuzevak)
Verdiepingspakket Agents. Als we de communicatie tussen mens en computer willen verbeteren, doen we dit vaak door te kijken hoe het menselijk brein informatie verwerkt. Je leert de belangrijkste termen over deze cognitieve processen kennen en onderzoekt hoe die je met software kunt ondersteunen.
Semantics (Keuzevak)
Verdiepingspakket Reasoning and Language. Wiskunde en taal hebben een andere logica en opbouw. Je leert deze kennen en met elkaar te vergelijken. Welke talige logica's kun je vertalen naar wiskundige logica? En kunnen computers taal zo beter leren begrijpen?
Cognitieve neurowetenschappen (Keuzevak)
Verdiepingspakket Cognitive Processing. Je bestudeert de processen in het menselijke brein, bijvoorbeeld hoe aandacht, emotie en het geheugen werken. Ook leer je wetenschappelijke technieken kennen, zoals fMRI en ERP.
Geheugen en taal (Keuzevak)
Keuzevak bij verdiepingspakketten Agents en Cognitive processing.
Blok 3
Intelligente systemen (Keuzevak)
Keuzevak bij verdiepingspakketten Reasoning and language en Cognitive reasoning. Je maakt kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie. In het bijbehorende practicum leer je omgaan met de programmeertaal PROLOG.
Logische grammatica's
Verdiepingspakket Reasoning and Language. Je verwerft kennis van de kernbegrippen van de logische grammatica's en leert hoe wiskundige technieken gebruikt worden voor taalkundige analyses.
Sensation and Perception (Keuzevak)
Verdiepingspakket Cognitive Processing en keuzevak voor de verdiepingspakketten Agents en Reasoning and Language. Perceptual psychology is the oldest and most highly developed field of psychological research. As people constantly interact with the outside world via their senses, every field of psychology and social science has to deal with the limitations and possibilities of human perception. Our senses (sight, hearing, touch, smell and taste) enable us to perceive the world around us.
Filosofie (Keuzevak)
Keuzevak bij de verdiepingspakketten Agents en Cognitieve Processing.
Blok 4
Computationele intelligentie (Keuzevak)
Verdiepingspakket Agents.
Toegepaste cognitieve psychologie (Keuzevak)
Verdiepingspakket Cognitive processing en keuzevak voor de verdiepingspakketten Agents en Reasoning and Languages. Aan de orde komen de relevante theorieën over bijvoorbeeld aandacht, waarneming, of evenwicht, steeds met de nadruk op hun relevantie voor praktische problemen zoals die zich overal voordoen in onze vaak zo getechnologiseerde maatschappij. Ook komt aan de orde wat de belangrijkste daarbij behorende onderzoeksmethoden en technieken zijn, zoals taakanalyse, fouten- en ongevallenanalyse, of het meten van mentale belasting
Kennis en wetenschap I voor KI (Keuzevak)
Verdiepingspakket Reasoning and Language. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie van begin 20e eeuw tot nu. Je stelt vragen als 'is kennis überhaupt mogelijk?' en 'wat is kennis eigenlijk?'. Zo leer je kritisch na te denken over de kennis die je zelf opdoet binnen KI.
Filosofie (Keuzevak)
Verplicht keuzevak bij de verdiepingspakketten Agents en Cognitieve Processing.
Jaar 3
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Een deel hiervan vul je met vakken op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, talen, communicatie, religie of filosofie; een deel is compleet vrij. Hiermee kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Experimentele methoden en statistiek
Voorbereidende cursus op het eindwerkstuk
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij Kunstmatige intelligentie in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied kunstmatige intelligentie. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten:
 

  • Agents KI
  • Reasoning KI
  • Cognitive processing

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Een deel hiervan vul je met een samenhangend pakket van vakken op een ander terrein dan kunstmatige intelligentie; een deel is compleet vrij. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren. 

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. Bij KI is dit altijd een onderzoeksstage. Bijvoorbeeld bij TNO of aan het Donders Instituut in Nijmegen.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Kunstmatige intelligentie krijg je onderwijs in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 20%
Werkcollege 10%
Practicum 10%
Groepswerk 10%
Zelfstudie 50%

Groepsgrootte

In 2016 zijn er 98 studenten begonnen aan de opleiding Kunstmatige Intelligentie. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 100% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Kunstmatige Intelligentie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.