Iemand spreken over ongewenst gedrag

Als jij denkt dat er sprake is van ongewenst gedrag, houd het dan niet voor je maar bespreek het, ook als getuige. Daar is natuurlijk moed voor nodig. Maar we staan voor een cultuur waar studenten en medewerkers ongewenst gedrag kunnen melden zonder angst voor benadeling. Alle contactpersonen gaan vertrouwelijk om met informatie.

Twijfel je waar je terecht kunt? Neem vooral contact op met een van de genoemde personen. Je wordt altijd geholpen. We denken graag mee welke persoon jou het beste kan helpen, waar je ook aanklopt. 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

(Oud-)studenten, (oud-)medewerkers en promovendi kunnen naar de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag staat aan jouw zijde als melder, denkt met je mee over de mogelijkheden en begeleidt je bij het eventueel indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon denkt ook mee over of je verdere nazorg of ondersteuning van deskundigen nodig hebt.

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

Als je contact opneemt krijg je een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek bespreken jullie de situatie waar het om gaat, eventuele ondersteuning die je nodig hebt en hoor je meer over de mogelijkheid om van de melding een klacht te maken. Eventuele vervolgacties bij een melding worden alleen met jouw toestemming ondernomen en de gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Contact

Er zijn twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, Marian Joseph en Stefan Vuurens. Je kunt rechtstreeks contact opnemen als je voorkeur hebt om iemand specifiek te spreken, of mailen naar het e-mailadres dat door beide vertrouwenspersonen gelezen wordt.

Facultaire contactpersonen ongewenst gedrag

Voor advies en ondersteuning bij vragen over sociale veiligheid en ongewenst gedrag, kun je contact opnemen met je facultaire contactpersoon.

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

De contactpersoon ongewenst gedrag fungeert als eerste aanspreekpunt binnen de faculteit voor iedere student of medewerker die binnen de universiteit te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, intimidatie, pesten of agressie. De contactpersoon biedt een luisterend oor en verwijst waar nodig naar de juiste instantie bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of de commissie interpersoonlijke integriteit (CII). Het is ook altijd mogelijk om direct contact op te nemen met de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag of CII. De gesprekken die contactpersonen voeren zijn vertrouwelijk van aard.

Contact

Commissie interpersoonlijke integriteit

Als je vindt dat jouw persoonlijke integriteit geschonden is door iemand verbonden aan de UU, dan kun je contact opnemen met de commissie interpersoonlijke integriteit.

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

Je kunt een klacht indienen bij de commissie interpersoonlijke integriteit. Zij zullen jouw klacht dan onderzoeken. De commissie interpersoonlijke integriteit is neutraal en onafhankelijk.

Je kunt voor het eventueel indienen van een klacht ook contact opnemen met de commissie voor een oriënterend, informatief gesprek over jouw situatie, hoe de commissie te werk gaat en wat je kunt verwachten van de klachtenprocedure. Als in het gesprek blijkt dat je beter of ook geholpen kunt worden door een ander persoon dan word je in contact gebracht (bijv. leidinggevende, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk, ombudspersoon, externe deskundige e.d.).

Wat kan ik verwachten als ik een klacht wil indienen?

Na het contact met de vertrouwenspersoon of de commissie interpersoonlijke integriteit kun je besluiten om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan je hierbij helpen. Een klacht dien je schriftelijk in en bevat een omschrijving van het ongewenste gedrag, de persoon op wie de klacht betrekking heeft, en een omschrijving van de stappen die eventueel al ondernomen hebt. Als het nodig is kan de commissie om aanvulling vragen.

Als je een klacht hebt ingediend, onderzoekt en beoordeelt de commissie de klacht en adviseert het College van Bestuur (CvB) over de ontvankelijkheid. Als het CvB de klacht ontvankelijk verklaart, stelt de commissie een onderzoeksplan op. De commissie hoort altijd beide partijen. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft, worden in dit onderzoek (apart van elkaar) gehoord. Na afloop van het onderzoek brengt de commissie een advies uit aan het College van Bestuur. Het College neemt daarna een besluit over de klacht en over eventueel te nemen maatregelen. 

Leden commissie interpersoonlijke integriteit

De commissie interpersoonlijke integriteit bestaat uit negen leden. Een externe voorzitter, drie leden van buiten de UU met professionele kennis en expertise op specifieke soorten schendingen, drie leden van binnen de UU met kennis van de organisatie, en twee studentleden.

VoorzitterJellienke Stamhuis
Intern lidBrenda Oude Breuil
Intern lidDaniel Janssen
Intern lidErwin Maas
StudentlidIzy Dekker
StudentlidSjors Nab
Extern lidMiriam Reijnen
Extern lidRoel Willems
Extern lidSebastiaan Biesheuvel
Contact

Je kunt contact opnemen via het algemene e-mailadres van de commissie. Als je dat prettig vindt, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter.

  Meer ondersteuning

  Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag kan dit invloed hebben op hoe je je voelt en op je studie of werk. Bij de universiteit zijn er verschillende personen die je om hulp kunt vragen. Studenten kunnen praten met een studentpsycholoog of studieadviseur. Lees meer over bij wie je terecht kunt als student.

  Als medewerker kun je altijd terecht bij leidinggevenden in je afdeling, departement of de faculteit. Ook bedrijfsmaatschappelijk werk (toegang met solis-id) en de promovendipsycholoog (toegang met solis-id) kunnen je ondersteunen.

  Sociale veiligheid

  Een sociaal veilige universiteit creëren we samen. Lees meer over hoe jij kunt zorgen voor een sociaal veilige studie- en werkomgeving.

  Lees meer over sociale veiligheid