‘Raising future generations’: wat is daar allemaal voor nodig?

Wil jij meer weten over de invloed van opvoeding en omgeving op de ontwikkeling van kinderen? Wil je leren hoe je ouders en professionele opvoeders kunt ondersteunen en een klimaat kunt realiseren waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen? Dan is het masterprogramma Orthopedagogiek (English: Clinical Child, Family and Education Studies) iets voor jou. Dit masterprogramma richt zich specifiek op de zorgbehoeften van kinderen en adolescenten wanneer zich problemen in de opvoeding of ontwikkeling voordoen, om je voor te bereiden op het werk in de zorgverlening vanuit transnationaal perspectief, of als basis-orthopedagoog.

Doel van het programma
Deze master leidt je op tot een ‘scientist practitioner’ die in staat is om problematische opvoedingssituaties te analyseren en te beïnvloeden. Bepakt met wetenschappelijke inzichten en academische en klinische competenties geef je in deze situaties advies, ondersteuning, behandeling en begeleiding. Als orthopedagoog lever je een belangrijke bijdrage aan preventie en het onderzoeken van praktijkgerichte zorgvragen rond kind en jeugd. Mede dankzij jou kunnen kinderen, jeugdigen, hun opvoeders en de systemen om hen heen zo goed mogelijk functioneren.

Aandacht voor andere wetenschappelijke disciplines
Als orthopedagoog heb je te maken met complexe opvoedingsproblemen die niet alleen vragen om kennis van de (ortho)pedagogiek. Daarom besteed je ook aandacht aan aanpalende wetenschappen, zoals ontwikkelings(neuro)psychologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychologie, jeugdrecht, kindergeneeskunde en sociologie. Je leert complexe opvoedingsproblemen multidisciplinair te benaderen.

Een internationaal programma met Engels als voertaal
De wetenschappelijke voertaal van dit programma is Engels. Dit houdt in dat je je colleges in het Engels volgt. Op de stage-instellingen wordt Nederlands gesproken en de rapportage van je stageverslag  is in het Nederlands. Ook kun je individuele onderdelen in het Nederlands doen, zoals je thesis of andere individuele opdrachten. 

 Opvoedingssituaties analyseren en beïnvloeden: een stevige basis
 
Iedere student volgt drie (verplichte) cursussen over:

 • het werk als orthopedagoog, een klinisch professional, met kinderen, ouders en andere opvoeders in verschillende opvoedcontexten;
 • een kritische analyse van orthopedagogische opvoedingsvraagstukken vanuit een ecologisch systeem perspectief;
 • het functioneren als academische professional

Daarnaast schrijf je een master thesis en zijn er twee tracks beschikbaar.

Onderzoek voedt het onderwijs
Onze docenten zijn betrokken bij hooggekwalificeerd onderzoek op het terrein van opvoeding, ontwikkeling en leren (zie voor meer informatie de websites van de onderzoeksprogramma’s CAS en EL en de afdelingsite van Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen). Zo profiteer je van recente wetenschappelijke inzichten in het orthopedagogische werkveld. Bovendien kun je met je masterthesis een bijdrage leveren aan lopend onderzoek, bijvoorbeeld:

 • STudy of Attention capacities of moderately Preterm born infants (STAP)
 • The YOUth cohort study: social competence and behavioral control
 • Extra support for toddlers: “ToddlerExtra”
 • Evaluation of the Rock and Water support programme
 • Evaluating therapy for depressed adolescents
 • Projects from the Consortium on Individual Development (CID)
 • Research on Adolescent Development And Relationships (RADAR)

Beginnen in 2018? Stagevoorlichtings- en kennismakingsbijeenkomsten
Voor studenten die met de master Orthopedagogiek (Clinical Child, Family and Education Studies) gaan beginnen of dit overwegen, wordt er in het jaar voorafgaand aan de start van de master een stagevoorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Studenten die Track 1 kiezen moeten solliciteren voor een stageplaats. Zij moeten uiterlijk in augustus 2018 aangenomen zijn om per 1 september met de master opleiding te kunnen starten. Aanmelding voor de stagebank gaat via internship.ccfes@uu.nl.

Je komt in aanmerking voor toelating in de master als je voldoet aan de competenties die staan beschreven op onze website. Met bepaalde hbo-diploma’s kun je een premasterprogramma volgen om toegang te krijgen. De toelatingscommissie beoordeelt dan je aanmelding. Ook de toelating van buitenlandse studenten wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Voorbereiding op arbeidsmarkt
Na afronding van deze master heb je geleerd problematische opvoedingssituaties te analyseren en  beïnvloeden. Deze kennis kun je bijvoorbeeld inzetten als zorgverlener of beleidsmedewerker, mogelijk vanuit transnationaal perspectief. Ook kun je als zorgverlener aan de slag  in uiteenlopende sectoren zoals de jeugdzorg, leerlingenzorg, gehandicaptenzorg, kinderrevalidatie, en forensische zorg, of als onderzoeker, bijvoorbeeld bij een universiteit of landelijke kennisinstituten voor opvoedingsvraagstukken. Behaal je in de eerste track je NVO basisaantekening Diagnostiek en heb je een klinische stage gedaan?  Dan kun je aan de slag als basis-orthopedagoog.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Pedagogische Wetenschappen
 • Programma: Orthopedagogiek
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66607
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences