‘Raising future generations’: wat is daar allemaal voor nodig?

Wil jij meer weten over de invloed van opvoeding en omgeving op de ontwikkeling van kinderen? Wil je leren hoe je ouders en professionele opvoeders kunt ondersteunen en een klimaat kunt realiseren waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen? Dan is het masterprogramma Orthopedagogiek (English: Clinical Child, Family and Education Studies) iets voor jou. Dit masterprogramma richt zich specifiek op de zorgbehoeften van kinderen en adolescenten wanneer zich problemen in de opvoeding of ontwikkeling voordoen, om je voor te bereiden op het werk in de zorgverlening vanuit transnationaal perspectief, of als basis-orthopedagoog.

Doel van het programma
Deze master leidt je op tot een ‘scientist practitioner’ die in staat is om problematische opvoedingssituaties te analyseren en te beïnvloeden. Bepakt met wetenschappelijke inzichten en academische en klinische competenties geef je in deze situaties advies, ondersteuning, behandeling en begeleiding. Als orthopedagoog lever je een belangrijke bijdrage aan preventie en het onderzoeken van praktijkgerichte zorgvragen rond kind en jeugd. Mede dankzij jou kunnen kinderen, jeugdigen, hun opvoeders en de systemen om hen heen zo goed mogelijk functioneren.

Aandacht voor andere wetenschappelijke disciplines
Als orthopedagoog heb je te maken met complexe opvoedingsproblemen die niet alleen vragen om kennis van de (ortho)pedagogiek. Daarom besteed je ook aandacht aan aanpalende wetenschappen, zoals ontwikkelings(neuro)psychologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychologie, jeugdrecht, kindergeneeskunde en sociologie. Je leert complexe opvoedingsproblemen multidisciplinair te benaderen.

Een internationaal programma met Engels als voertaal
De wetenschappelijke voertaal van dit programma is Engels. Dit houdt in dat je je colleges in het Engels volgt. Op de stage-instellingen wordt Nederlands gesproken en de rapportage van je stageverslag  is in het Nederlands. Ook kun je individuele onderdelen in het Nederlands doen, zoals je thesis of andere individuele opdrachten. 

 Opvoedingssituaties analyseren en beïnvloeden: een stevige basis
 
Iedere student volgt drie (verplichte) cursussen over:

  • het werk als orthopedagoog, een klinisch professional, met kinderen, ouders en andere opvoeders in verschillende opvoedcontexten;
  • een kritische analyse van orthopedagogische opvoedingsvraagstukken vanuit een ecologisch systeem perspectief;
  • het functioneren als academische professional

Daarnaast schrijf je een master thesis en zijn er twee tracks beschikbaar.

Onderzoek voedt het onderwijs
Onze docenten zijn betrokken bij hooggekwalificeerd onderzoek op het terrein van opvoeding, ontwikkeling en leren (zie voor meer informatie de websites van de onderzoeksprogramma’s CAS en EL en de afdelingsite van Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen). Zo profiteer je van recente wetenschappelijke inzichten in het orthopedagogische werkveld. Bovendien kun je met je masterthesis een bijdrage leveren aan lopend onderzoek, bijvoorbeeld:

  • STudy of Attention capacities of moderately Preterm born infants (STAP)
  • The YOUth cohort study: social competence and behavioral control
  • Extra support for toddlers: “ToddlerExtra”
  • Evaluation of the Rock and Water support programme
  • Evaluating therapy for depressed adolescents
  • Projects from the Consortium on Individual Development (CID)
  • Research on Adolescent Development And Relationships (RADAR)

Beginnen in 2018? Stagevoorlichtings- en kennismakingsbijeenkomsten
Voor studenten die met de master Orthopedagogiek (Clinical Child, Family and Education Studies) gaan beginnen of dit overwegen, wordt er in het jaar voorafgaand aan de start van de master een stagevoorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Studenten die Track 1 kiezen moeten solliciteren voor een stageplaats. Zij moeten uiterlijk in augustus 2018 aangenomen zijn om per 1 september met de master opleiding te kunnen starten. Aanmelding voor de stagebank gaat via internship.ccfes@uu.nl.

Je komt in aanmerking voor toelating in de master als je voldoet aan de competenties die staan beschreven op onze website. Met bepaalde hbo-diploma’s kun je een premasterprogramma volgen om toegang te krijgen. De toelatingscommissie beoordeelt dan je aanmelding. Ook de toelating van buitenlandse studenten wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Voorbereiding op arbeidsmarkt
Na afronding van deze master heb je geleerd problematische opvoedingssituaties te analyseren en  beïnvloeden. Deze kennis kun je bijvoorbeeld inzetten als zorgverlener of beleidsmedewerker, mogelijk vanuit transnationaal perspectief. Ook kun je als zorgverlener aan de slag  in uiteenlopende sectoren zoals de jeugdzorg, leerlingenzorg, gehandicaptenzorg, kinderrevalidatie, en forensische zorg, of als onderzoeker, bijvoorbeeld bij een universiteit of landelijke kennisinstituten voor opvoedingsvraagstukken. Behaal je in de eerste track je NVO basisaantekening Diagnostiek en heb je een klinische stage gedaan?  Dan kun je aan de slag als basis-orthopedagoog.

ORTHOPEDAGOGIEK ALS BESTE MASTERPROGRAMMA
Er zijn meerdere universiteiten die een masterprogramma Orthopedagogiek aanbieden. Waarom kies je voor de Universiteit Utrecht?

Profileer jezelf
Je bent bij de Utrechtse master vrij om een individueel, inhoudelijk uniek profiel te creëren. Dit doe je door een keuze te maken voor een track, en daarmee samenhangend de inhoud van je stage, thesis en de invulling van de verplichte cursussen. In blok 2 is er ruimte om een cursus te kiezen uit een groot aantal cursussen vanuit de hele Faculteit Sociale Wetenschappen. Op deze manier kun je een profiel creëren dat aansluit bij jouw ideeën over je toekomstige werk als orthopedagoog en kun je je jezelf optimaal voorbereiden op de gevarieerde en competitieve arbeidsmarkt, nu ook transnationaal.

Voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen
Je maakt kennis met de orthopedagogiek als brede, systemische benadering van typische opvoedingsvraagstukken waar alle ouders mee te maken hebben, maar ook met (complexe) problematische opvoedingsvraagstukken die meer analyse en ondersteuning behoeven. De master sluit aan op recente ontwikkelingen binnen zorg en welzijn en bereid je voor op de huidige én toekomstige beroepspraktijk. 

Academische professional van de toekomst
Uniek aan de Utrechtse master Orthopedagogiek is dat we speciale aandacht besteden aan jouw toekomstige rol als  academische professional: we bieden je vaardigheden en kennis op het terrein van wetenschappelijke en professionele integriteit, juridische aspecten en ethische vraagstukken in de orthopedagogiek. Daarnaast bereiden we je voor op de toekomst via arbeidsmarktoriëntatie. Op deze manier maak je tijdens je studie al kennis met de beroepspraktijk en leer je hoe je jezelf moet presenteren en profileren op de arbeidsmarkt. Dit alles komt samen in de lintmodule Academic Professional; een cursus die geheel in het teken staat van jouw voorbereiding op je werk als toekomstig orthopedagoog. De lintmodule waarborgt de integratie van de verschillende onderdelen in de master.  

NVO-registratie als basis-orthopedagoog en aanvullende Basisaantekening diagnostiek (BAD)
Track 1 in dit masterprogramma voldoet aan de eisen die de Nederlandse (beroeps)vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) stelt aan de registratie als basis-orthopedagoog. Daarnaast kun je, wanneer je gekozen hebt om de invulling van je stage, thesis en vrije keuzeruimte te relateren aan de track ‘Orthopedagogische hulpverlening aan kinderen, jongeren en opvoeders’, je stageplaats het toelaat om hieraan te werken, en je dit onderdeel succesvol afrondt, de aanvullende Basisaantekening diagnostiek (BAD) bij de NVO aanvragen.

Toponderzoek
Als Utrechtse masterstudent kun je profiteren van de expertises van de Utrechtse onderzoeksgroepen, o.a. op het gebied van het jonge kind, voor- en vroegschoolse educatie, leerproblemen en psychosociale problemen van kinderen en adolescenten (zie websites van onderzoeksprogramma’s CAS en EL en de afdelingssite van Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen). 

In het kort

Diploma: 
Pedagogische Wetenschappen
Voertaal: 
Nederlands, Meertalig
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66607
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Sociale wetenschappen
Graduate school: 
School of Social and Behavioural Sciences