Report 'Standardisation and pricing of nitrogen emissions' presented to Dutch parliament

Koeien in weiland

The report "Standardisation and pricing of nitrogen emissions" was sent to the Dutch parliament on 19 March 2021. This study identifies various options that can be considered in further designing the structural approach to the nitrogen emissions problem in the Netherlands. Chris Backes, Professor of Environmental and Planning Law at Utrecht University contributed to the report.

This article conitues in its original language, Dutch

Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 dat het Nederlandse beleid omtrent stikstofdepositie onvoldoende recht doet aan de vereisten van de natuurbeschermingsrichtlijnen van de Europese Unie verkeert Nederland in een stikstofcrisis. Om deze crisis af te wenden heeft het kabinet al een reeks maatregelen genomen en is inmiddels ook nadere wetgeving door de beide Kamers aanvaard. Maar er bestaat een behoefte, en wellicht ook een noodzaak, om verder te kijken dan dat.

Het onderzoek beoogd een aanvullend instrumentarium aan te reiken waarmee ook voor de langere  termijn deze stikstofcrisis kan worden afgewend. In het rapport wordt een beeld geschetst van de instrumentele mogelijkheden om gestelde doelen te kunnen behalen. De  doorrekening van de instrumenten maakt duidelijk dat ingrijpende maatregelen, in het bijzonder in de Nederlandse landbouw, onvermijdelijk zijn. In het afgelopen driekwart jaar nam Chris Backes, als enig lid uit de wetenschap, deel aan de werkgroep die voor het overige bestond uit departementale leden en leden van planbureaus die de totstandkoming van het rapport inhoudelijk heeft begeleid.

Het rapport is te lezen en te downloaden op de overheidswebsite Aanpakstikstof.nl 

Lees het rapport op Aanpakstikstof.nl