Dr. Koen Leurs

Muntstraat 2-2a
Muntstraat 2-2A
Kamer 1.09
3512 EV Utrecht

Dr. Koen Leurs

Associate Professor
Gender Studies
+31 30 253 6447
k.h.a.leurs@uu.nl

Coordinator minor gender studies

Coordinator minor postcolonial studies

Chair opleidingscommissie TCS

Working group Dynamics of youth high school research paper award competition

Chair Faculty Ethical Assessment Committee (FEtC-H)