Dr. Pomme van de Weerd

Universitair docent
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
p.vandeweerd@uu.nl

Dr. Pomme van de Weerd is universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (DEEDS). Haar onderzoeksinteresses omvatten heterogeen onderwijs, onderwijsdifferentiatie, gelijke kansen in het onderwijs, sociale categorisatie in interactie, meertaligheid en (culturele en sociale) diversiteit.

Sinds een aantal jaar is ze bezig met een etnografisch onderzoek binnen de context van een school die (een vorm van) uitgestelde selectie heeft geïmplementeerd. Uitgestelde selectie (dat wil zeggen, het later selecteren van leerlingen voor verschillende onderwijsniveaus) wordt voorgesteld door nationale onderwijsinstanties en adviesraden om twee problemen aan te pakken die voortkomen uit het sterk gehiërarchiseerde Nederlandse onderwijssysteem: ongelijkheid in onderwijskansen en sociale segregatie. Veel jaren van onderzoek hebben de gunstige effecten van het uitstellen van het selectiemoment op ongelijkheid van kansen aangetoond. Veel minder is echter bekend over het effect van uitgestelde selectie op het andere probleem dat verbonden is met het Nederlandse onderwijssysteem: sociale segregatie. Dr. van de Weerd springt in dit gat door de effecten van uitgestelde selectie op de vorming van sociale relaties onder jongeren op de middelbare school te onderzoeken, evenals de effecten op de sociale betekenissen van onderwijsniveaus onder middelbare scholieren.

Met behulp van kwalitatieve methoden zoals interviews met schoolleiders en leraren, focusgroepen met leraren en leerlingen, en participerende observatie in klaslokalen krijgt ze een diepgaand begrip van het dagelijkse functioneren van een school met uitgestelde selectie. In haar werk combineert dr. van de Weerd analyses van maatschappelijke discoursen en ontwikkelingen en onderwijsbeleid met inzichten uit haar betrokkenheid bij leerlingen, leraren, en schoolleiders.

In 2020 behaalde Pomme van de Weerd haar doctoraat aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift getiteld 'Nederlanders and buitenlanders: A sociolinguistic-ethnographic study of ethnic categorization among secondary school pupils.' Dit proefschrift gebruikt methoden en inzichten uit de sociolinguïstiek, antropologie en interactieanalyse om uitingen van diversiteit onder jongeren in Venlo, Nederland, te analyseren.