Promotieonderzoek

Benadeelden en hun belangenbehartigers maken onder andere bij collectieve acties steeds meer gebruik van financiering door derden. Externe financiering roept verschillende vragen op. Zo is er onvoldoende duidelijkheid over de wijze waarop dit plaatsvindt. Verder is er nog geen beoordelingskader waarmee rechters vergoedingen aan financiers kunnen toetsen. Mijn onderzoek richt zich daarom op externe financiering van met name massaschadeclaims. Het fenomeen wordt belicht vanuit juridisch-dogmatisch, empirisch en rechtsvergelijkend perspectief. Het doel is om daarmee een fundamentele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van financiering van collectief schadeverhaal.

 

Kerkrecht

Naast mijn promotieonderzoek ben ik geïnteresseerd in het thema religie en recht. Voor meer informatie daarover verwijs ik naar een webinar waarin mijn masterscriptie over vertegenwoordigingsbevoegdheid van kerkgenootschappen in de zin van art. 2:2 BW in boekvorm werd aangeboden aan Sophie van Bijsterveld, hoogleraar Empirische en praktische religiewetenschap en naar een interview met Financial Focus (ABN Amro). Zie ook 'Geloof en verbinding' waarin een reflectie op mijn onderzoek vanuit de praktijk wordt gegeven.