Dr. J.A.C. (J) Kolk

Activiteiten

2002

Pacific Journal of Mathematics (Journal)Johan A.C. Kolk (Editor)
2002
Nieuw archief voor wiskunde. Serie 4 (Journal)Johan A.C. Kolk (Editor)
2002
Compositio Mathematica (Journal)Johan A.C. Kolk (Editor)
2002