Prof. dr. H.M.C. (Harrie) Eijkelhof

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
Kamer 415
3584 CD Utrecht

Prof. dr. H.M.C. (Harrie) Eijkelhof

Emeritus
Physics Education
030 253 4719
h.m.c.eijkelhof@uu.nl

1952-1964       Lager en middelbaar onderwijs. Diploma gymnasium-ß (St. Janscollege, Den Haag).

1964-1971       Studie Rijksuniversiteit Leiden.

Kandidaatsexamen natuur- en wiskunde met sterrenkun­de (1968).

Doctoraalexamen experimentele natuur­kunde met bijvak economie en onderwijsbevoegdheid natuurkunde (1971).

1971                Docent natuurkunde op het Montessori­lyceum te Am­sterdam

1972                Post-graduate Certificate in Education (physics and mathema­tics), Universi­ty of Zambia  (eenjarige Britse lerarenop­leiding).

1973-1975       Docent Senanga Secondary School, Senanga, Zambia (vakken phy­sics, agricultural science, general science) 

1976-1979       Docent natuurkunde aan de S.G. St. Agnes te Leiden

1975-1980       Wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit te Amsterdam (affiliatus VU - VL-VU, coördinator pro­ject Natuur­kunde in de Samenleving, lid Botswana-commissie, begeleider bijvak ontwik­kelingsproblema­tiek) [0,5 weektaak].

1981-1986       Medewerker Project Leerpakketontwikkeling Natuurkun­de (PLON), Vakgroep Natuurkunde-Didactiek, Rijksuni­versiteit Utrecht (ontwikkeling lesmateriaal en docentenhandleidingen, participatie in onderzoek, projectcoördinator PLON (vanaf 1982), lid Werk­groep Voorbe­reiding Participe­rend Leren (1981-83))

1986-1991       Universitair docent, IVLOS en Faculteit Natuur- en Sterrenkun­de, Rijksuni­versiteit Utrecht (project­leider SVO-project, oplei­ding na­tuurkunde­docen­ten, tweedejaarscollege natuurkunde-didactiek, coördinatie project Voor­beeldmateriaal Natuurkunde LBO (1987-89), begeleiding AIO's en NME-onderzoe­kers, nascho­lingscoördinator natuurkunde, voorzitter NVON-Congrescommis­sie 1991)

1990                Promotie op het proefschrift "Radiation and Risk in Physics Educati­on".

1991-1997       Universitair hoofddocent, IVLOS en Faculteit Natuur- en Ster­renkunde, Universiteit Utrecht (lid DB vak­groep, lid CDß-be­stuur, coördinator leraren­oplei­ding ß-vakken, coördinator onderzoek 'allochtonen en het on­derwijs in de ß-vakken', coördi­nator pro­ject Alge­mene Natuurwetenschap­pen,  mede­werker pro­ject OECD/SVO 94043 (techniek in de basis­vor­ming), lid voorbei­dingscommissie internationale lerarenoplei­ding IVLOS, be­trokken bij projec­ten in Guatemala, Portugal, Israël, Pale­stina en Tanzania) 

1997- 2011      Hoogleraar natuurkundedidactiek, Faculteit/Departement Natuur- en Ster­renkunde, Universiteit Utrecht

2003 – 2006    Onderwijsdirecteur Faculteit/Departement Natuur- en Sterrenkunde

2005 – 2010    Vice-decaan bacheloronderwijs Faculteit Bètawetenschappen

2011 – mei 2014     Hoogleraar-directeur Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

2011 - 2014     Projectleider ECENT

Sinds 2014: actief in diverse onderwijs- en onderzoeksprojecten (zie nevenfuncties)