Dr. Elbert de Jong LLM
e.r.dejong@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:54


Profiel

Sinds 2016 is Elbert de Jong postdoc onderzoeker aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Zijn expertise ligt op het terrein van het civiele aansprakelijkheidsrecht. In 2016 heeft hij succesvol zijn proefschrift verdedigd, met als titel: Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico's.

Klik op het tabblad 'onderzoek' voor een uitgebreidere beschrijving van zijn onderzoeksfocus.

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
schadevergoedingsrecht

Proefschriftverdediging juni 2016

Gedrukte versie van het proefschrift
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:54
Curriculum vitae

 

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:54

Wetenschappelijke artikelen

2016

E.R. de Jong, Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s (diss. Utrecht), Boomjuridisch 2016.

I. Giesen, F. Kristen & E.R. de Jong (et. al.), De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussentijdse evaluatie in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag: Boomjuridisch 2016.

E.R. de Jong, ‘De alles overziende rechter? Over rechtsvorming met oog voor macro-effecten’, in. T. Hartlief & M.G. Faure (ed.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Wolters Kluwer 2016, p. 51-67.

E.C. Gijselaar & E.R. de Jong, ‘Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, p. 36-45.

E.R. de Jong, ‘Strijd over luchtkwaliteit: de maatschappelijke processen achter risicoregulering’, Recht der Werkelijkheid 2016, pp. 9.

 

2015

E.R. de Jong, ‘Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s’, Ars Aequi 2015, p. 872-881.

E.R. de Jong, ‘Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions’, European Journal of Risk Regulation, Volume 6, 2015, Issue 3, p. 448-453.

E.R. de Jong, ‘Onzekere risico’s: stilzitten of handelen’, in: E.C. Huijsmans & M. van der Weij (ed.), Grenzen verkennen, Wolf Legal Publishers 2015, p. 73-87.

E.R. de Jong, ‘Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid?’ Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/46, p. 319-326. 

 

2014

E.R. de Jong, 'Onzekerheid troef? Zorgplichten bij wetenschappelijke onzekerheid, het voorzorgsbeginsel en een typologie van wetenschappelijke onzekerheid', Nederlands Juristenblad 2014/6, p. 382-389.

L. Enneking & E.R. de Jong, ‘Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation?’, Nederlands Juristenblad 2014/23, pp. 1542-1551.

E.R. de Jong, ‘Van Voorzorgbeleid naar voorzorgplicht’, in; I. Giesen, J. Emaus en L. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, Den Haag: BJu 2014, pp. 225 - 257. 

 

2011-2013

E.R. de Jong, ‘Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective’, in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Nomosverlag: Baden-Baden 2013, p. 163-183.  

E.R. de Jong & J. Spier, 'Climate Change. A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises', Dovenschmidt Quaterly 2013(1), p. 34-40.

E.R. de Jong, ‘Gastnoot bij Hoge Raad, 30-11-2012, Dordtse Paalrot’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013-72, p. 494-502.

R. Rijnhout, E.F.D. Engelhard, I. Giesen, L.F.H. Enneking, J.M. Emaus, M.-J. van der Heijden, E.R. de Jong, A.L.M. Keirse, L.C.W.M. van Kessel, E.N.F.M. de Kezel, I. Koning, S.A. Kruisinga, S. Kulk en B.M. Paijmans, ‘Beweging in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013/20.

J. Spier (in cooperation with E.R. de Jong), Shaping the Law for Global Crises, The Hague: Eleven International Publishing 2012.

E.R. de Jong, 'Tussen fabel en feit, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling aan de hand van nanotechnologie', Nederlands Juristenblad 2011/42, p. 2836-2843. 

 

Blogs op blog.ucall.nl

Macro-effecten van civiele aansprakelijkheid

Waar de overheid faalt, is daar de rechter als ‘redder’?

Juridische en rechtsstatelijke implicaties van de uitspraak Rechtbank Den Haag in de Urgenda-procedure

 

 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:54

Thans richt ik mij in mijn onderzoek in het bijzonder op de volgende thema’s. In de hyperlinks zijn enkele publicaties van mij over de thema’s te vinden.

Overheidsfalen, algemeenbelangacties en het aansprakelijkheidsrecht

Steeds vaker wordt de civiele rechter gevraagd (vermeend) falend overheidsbeleid bij gezondheids- en milieurisico’s te corrigeren, bijvoorbeeld in het kader van tabaksbeleid, luchtkwaliteitsbeleid en klimaatbeleid. In mijn onderzoek over deze ontwikkeling adresseer ik twee fundamentele én maatschappelijke vraagstukken. Ten eerste, wie is het beste geëquipeerd om de burger te beschermen tegen gezondheids- of milieurisico’s, de rechter of de overheid? Ten tweede, wat is de ideale inrichting van ons staatsbestel: wanneer moet de civiele rechter rechtsbescherming bieden tegen falend overheidsbeleid en wanneer moet hij zich, vanwege de machtenscheiding, terughoudend opstellen?

Rechtsvorming & de maatschappelijke gevolgen van het aansprakelijkheidsrecht 

Mede vanwege de versterking van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, wordt er de laatste jaren door verscheidene auteurs voor gepleit dat rechters meer oog moeten hebben voor de (mogelijk) maatschappelijke gevolgen van hun beslissingen. De moderne rechter kijkt naar de mogelijke niet-juridische effecten van zijn beslissing, ook voor derden. Maar kunnen we dit van de rechter verlangen? Heeft hij voldoende zicht op de mogelijke macro-effecten van zijn beslissing en indien dit niet het geval is, (hoe) kan hij dit zicht verkrijgen?  

Risico’s, onzekerheden en het aansprakelijkheidsrecht

Ten slotte richt mijn onderzoek zich op de problematiek bij het formuleren, verdelen en handhaven van civielrechtelijke aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden voor (onzekere) gezondheids- en milieurisico’s die meekomen met technologische ontwikkelingen. Denk hierbij aan (mogelijke) risico’s van biotechnologie, schaliegaswinning, klimaatverandering, nanotechnologie en genetische modificatie. Ik richt me op vragen als in hoeverre de (civiele rechter) als risicoreguleerder mag optreden, welke uitgangspunten hij dient te hanteren bij het stellen van normen voor dergelijke risico’s, welke normen gelden bij verschillende wetenschappelijke onzekerheden en hoe de rechter met (tegenstrijdig) wetenschappelijk bewijs over het bestaan van risico’s moet omgaan. Naast juridische inzichten maak ik bij het onderzoeken van deze vragen gebruik van toxicologische, risicokundige, wetenschapsfilosofie en ethische inzichten. 

Project:
NWO SCHALIEGAS EN WATER
01-12-2014 tot 30-11-2018
Algemene projectbeschrijving 

In dit multidisciplinaire project wordt door UCWOSL (faculteit REBO, UU) samengewerkt met de faculteit geowetenschappen (UU) KWR Watercycle research Institute, Wageningen UR, Brabant Water N.V., Oasen N.V. en N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de risico's van schaliegaswinning in Nederland en vanuit juridisch perspectief welke Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke regelgeving relevant is voor schaliegaswinning en de bescherming van grondwater en drinkwaterbronnen. Onderzocht wordt waar deze regelgeving hiaten vertoont en hoe omgegaan kan worden met (onzekere) risico's, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO en Topsector Water
Projectleden

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:54
Nevenfuncties

Affiliate

Elbert de Jong is als affiliate onderzoeker verbonden aan het Centre for Access to and Acceptance of Autonomous Intelligence, van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht van de Universiteit Utrecht. http://www.caaai.eu/


Redactioneel werk
Naast de bezigheden voor zijn promotie-onderzoek heeft Elbert onder andere zitting in de redactie van de boekenserie Legal Perspective on Global Challenges en van het tijdschrift Utrecht Law Review.

Legal Perspective on Global Challenges. 
Het doel van deze boekenserie is om een bijdrage te leveren aan de discussie over hoe het recht om kan en dient om te gaan met mondiale uitdagingen, voornamelijk op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Zie voor meer informatie:
http://www.elevenpub.com/law/reeksen/legal-perspectives-on-global-challenges

Utrecht Law Review.
Daarnaast is Elbert sinds 2012 redactielid van het Utrecht Law Review. Zie voor informatie over Utrecht Law Review: http://www.utrechtlawreview.org/

Bestuurlijk werk
Elbert zit als promovendivertegenwoordiger in de promovendiraad van de Faculteit REBO. zie: http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/onderzoek/promoveren/Pages/Promovendiraad.aspx

Tevens heeft hij zitting in ProuT (Promovendi Overleg Utrecht). ProuT behartigt de belangen van promovendi op universitair niveau. Zie: http://www.prout.nl/

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:55
Volledige naam
Dr. E.R. de Jong LLM Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 12
Kamer 1.07
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7708
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:55
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017