Profiel

Sinds 2018 is De Jong Universitair Hoofddocent aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) en het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zijn expertise ligt op het terrein van het civiele aansprakelijkheidsrecht.

Zijn ambitie is om (multidisciplinair) wetenschappelijk onderzoek te doen naar maatschappelijke vraagstukken die de agenda van het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn gaan beheersen, of dat naar verwachting in de toekomst zullen gaan doen. Denk hierbij onder meer aan de inzet van het aansprakelijkheidsrecht om maatschappelijke belangen te beschermen. Eveneens streeft hij erna om een multidimensionale methode te hanteren; zo verrichte hij empirisch kwalitatief onderzoek en incorporeerde hij risicokundige inzichten in zijn rechtswetenschappelijke studie.

Hij publiceerde onder meer over het voorzorgsbeginsel in het aansprakelijkheidsrecht, algemeen belangacties in het kader van gezondheids- en milieurisico’s, overheidsaansprakelijkheid en mensenrechten, de prejudiciële vraagprocedure in het civiele recht, het belang van macro-effecten in rechterlijke beslissingen en discursief motiveren in civiele vonnissen. Tevens is hij de bewerker van de Kluwer Monografie Onrechtmatige Daad: Algemene Bepalingen, en is hij mede-rapporteur over het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht voor de International Encyclopaedia of Laws.

In 2018 ontving De Jong een NWO-Rubicon beurs. Deze beurs stelt hem in staat stelt om van april 2017 tot april 2018 onderzoek te doen aan het Institute of European and Comparative Law van Oxford University. Tevens is hij in die periode als research affiliate verbonden aan Corpus Christi College van Oxford University. Het onderzoek richt zich op het reguleren van gezondheids- en milieurisico’s via het aansprakelijkheidsrecht. Inmiddels hebben verschillende (nationale en internationale) publicaties het licht gezien over deze thematiek (zie tabblad onderzoek).

Tot 2017 was hij als postdoc onderzoeker verbonden aan Ucall. In 2016 heeft hij succesvol zijn proefschrift verdedigd, met als titel: Voorzorgverplichtingen. Het proefschrift gaat over het aansprakelijkheidsrecht en onzekere risico’s, waarbij kan worden gedacht worden aan onzekere risico’s van nanotechnologie of biotechnologie. De rol van het voorzorgsbeginsel is een belangrijk element in deze analyse. In 2014 ontving hij de publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk recht voor het artikel ‘Onzekerheid Troef’, dat tevens gaat over onzekere risico’s.

De Jong streeft ernaar zijn onderzoeksresultaten met een breed maatschappelijk publiek te delen. Daartoe trad hij onder meer op als expert in de Tweede Kamer, werkt(e) hij mee aan het door de Volkskrant en de KNAW georganiseerde Kenniscafé in de Balie, gaf hij verschillende interviews voor nationale media en verzorgt hij lezingen voor advocatenkantoren, beroepsorganisaties, beleidsmakers op ministeries en kennisinstituten zoals het RIVM.

 

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
schadevergoedingsrecht
Risicoregulering

Proefschriftverdediging juni 2016

Gedrukte versie van het proefschrift
Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25
Curriculum vitae

 

Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25

Publicaties (zie CV voor beurzen, prijzen en lezingen)

De publicaties kunnen worden gevonden op:

https://www.researchgate.net/profile/Elbert_De_Jong

2018

E.R. de Jong, ‘Private Law at the crossroads: judicial risk regulation in the context of health and environmental risks’, in: M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law (Intersentia 2018), p. 375-398.

I. Giesen, E.R. de Jong & M.A. Overheul, ‘Risks: how Dutch tort law responds to risks and how the law can shape risks’, in: M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law (Intersentia 2018), p. 165-193.

E.R. de Jong, ‘Judicial Risk Regulation through Tort Law’, European Journal of Risk Regulation 2018/1, pp. 20.

E.R. de Jong, M.G. Faure, I. Giesen & P. Mascini, ‘Judge-made Risk Regulation and Tort Law: An Introduction’, European Journal of Risk Regulation, 2018/1, pp. 8.

2017

E.R. de Jong, ‘Legitimiteitsperspectieven op rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen’, Tijdschrift Voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017/3, p. 4-15.

E.R. de Jong & T.E. van der Linden, ‘Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017/2, p. 4-16.

I. Giesen, E. de Jong & T. Muslat, 'The State of the Art of Product Liability in the Netherlands', in: H. Kullmann, B. Pfister, K. Stöhr & G. Spindler, Produzentenhaftung, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin: 2017, p. 1-88.

2016

E.R. de Jong, Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s (diss. Utrecht), Boomjuridisch 2016.

I. Giesen, F. Kristen & E.R. de Jong (et. al.), De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussentijdse evaluatie in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag: Boomjuridisch 2016.

I. Giesen & E.R. de Jong, ‘Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheiden rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/46, p. 312-322.

E.R. de Jong, ‘De alles overziende rechter? Over rechtsvorming met oog voor macro-effecten’, in. T. Hartlief & M.G. Faure (ed.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Wolters Kluwer 2016, p. 51-67.

E.C. Gijselaar & E.R. de Jong, ‘Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, p. 36-45.

E.R. de Jong, ‘Strijd over luchtkwaliteit: de maatschappelijke processen achter risicoregulering’, Recht der Werkelijkheid 2016, pp. 9.

2015

E.R. de Jong, ‘Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s’, Ars Aequi 2015, p. 872-881.

E.R. de Jong, ‘Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions’, European Journal of Risk Regulation, Volume 6, 2015, Issue 3, p. 448-453.

E.R. de Jong, ‘Onzekere risico’s: stilzitten of handelen’, in: E.C. Huijsmans & M. van der Weij (ed.), Grenzen verkennen, Wolf Legal Publishers 2015, p. 73-87.

E.R. de Jong, ‘Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid?’ Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/46, p. 319-326. 

2014

E.R. de Jong, 'Onzekerheid troef? Zorgplichten bij wetenschappelijke onzekerheid, het voorzorgsbeginsel en een typologie van wetenschappelijke onzekerheid', Nederlands Juristenblad 2014/6, p. 382-389.

L. Enneking & E.R. de Jong, ‘Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation?’, Nederlands Juristenblad 2014/23, pp. 1542-1551.

E.R. de Jong, ‘Van Voorzorgbeleid naar voorzorgplicht’, in; I. Giesen, J. Emaus en L. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, Den Haag: BJu 2014, pp. 225 - 257. 

2011-2013

E.R. de Jong, ‘Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective’, in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Nomosverlag: Baden-Baden 2013, p. 163-183.  

E.R. de Jong & J. Spier, 'Climate Change. A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises', Dovenschmidt Quaterly 2013(1), p. 34-40.

E.R. de Jong, ‘Gastnoot bij Hoge Raad, 30-11-2012, Dordtse Paalrot’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013-72, p. 494-502.

R. Rijnhout, E.F.D. Engelhard, I. Giesen, L.F.H. Enneking, J.M. Emaus, M.-J. van der Heijden, E.R. de Jong, A.L.M. Keirse, L.C.W.M. van Kessel, E.N.F.M. de Kezel, I. Koning, S.A. Kruisinga, S. Kulk en B.M. Paijmans, ‘Beweging in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013/20.

J. Spier (in cooperation with E.R. de Jong), Shaping the Law for Global Crises, The Hague: Eleven International Publishing 2012.

E.R. de Jong, 'Tussen fabel en feit, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling aan de hand van nanotechnologie', Nederlands Juristenblad 2011/42, p. 2836-2843. 

Blogs op blog.ucall.nl

Verplichtingen van bedrijven bij klimaatverandering

Macro effecten van civiele aansprakelijkheidstelling

De wet prejudiciele vragen aan de hoge raad een succesverhaal

Onveilig (?) verpakkingsmateriaal: gerechtvaardigd stilzitten of verplicht handelen?

Waar de overheid faalt is daar de rechter als redder?

Juridische en rechtsstatelijke implicaties van de uitspraak Rechtbank Den Haag in de Urgenda-procedure

 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25

Naast onderzoek naar algemene ontwikkelingen binnen het civiele aansprakelijkheidsrecht, richt De Jong zich in het bijzonder op de hieronder opgenomen onderzoekslijnen.

Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s

Deze onderzoekslijn gaat over de rol van het aansprakelijkheidsrecht bij het reguleren van gezondheids- en milieurisico’s. De centrale vraag is onder welke omstandigheden het aansprakelijkheidsrecht een legitiem en geschikt reguleringsinstrument vormt. Kan het civiele aansprakelijkheidsrecht een waardevolle bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem? En is het een geschikt instrument om de mogelijke risico’s van nanotechnologie voortijdig te beheersen? Ook komen vragen over de verhouding van de rechter tot de overheid aan de orde. Mag de civiele rechter ingrijpen bij vermeend falen tabaksbeleid, luchtkwaliteitsbeleid en klimaatbeleid?

 

Nadat in 2015 de term rechterlijke risicoregulering door mij werd geïntroduceerd, werd in 2017 een internationaal congres over de thematiek georganiseerd. Dit congres werd gefinancierd door de KNAW en mondde uit in een special issue van European Journal of Risk Regulation (2018/1). Voorts verschenen publicaties over de legitimiteit van de civiele rechter als risico-reguleerder en hoe hij eventuele reguleringseffecten van zijn uitspraak dient te betrekken in zijn oordeel. Thans werk ik in Oxford aan een boek over rechterlijke risicoregulering. Eveneens ging het eerste project van het Private Law Network aan Oxford University over ‘Regulation Risk Through Private Law’. De Jong werkte mee aan dit boek.

Aansprakelijkheid en (onzekere) risico’s

Deze onderzoekslijn richt zich op de interactie tussen (onzekere) risico’s en het aansprakelijkheidsrecht. Hoe kunnen de nieuwe juridische vragen die onzekere risicoproblemen (bij met name nieuwe technologieën) met zich brengen, worden geadresseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als er wetenschappelijke onzekerheid is over de schadelijkheid van een handeling? Eveneens wordt gekeken hoe dergelijke risicovraagstukken het aansprakelijkheidsrecht, al dan niet gewenst, veranderen.

In 2017 bracht ik met collega’s in kaart hoe verschillende risicovraagstukken zich verhouden tot het materiële aansprakelijkheidsrecht. Denk hierbij aan het vaststellen van de zorgplicht, het causale verbad (en de introductie van proportionele aansprakelijkheid) en mogelijke verweren. In mijn proefschrift onderzocht ik de rol van het voorzorgsbeginsel bij het vaststellen van de toepasselijke zorgplicht bij onzekere risico’s

Rechtsvorming & macro-effecten 

Mede vanwege de versterking van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad wordt er de laatste jaren door verscheidene auteurs voor gepleit dat rechters meer oog moeten hebben voor de (mogelijk) maatschappelijke gevolgen van hun beslissingen. De moderne rechter kijkt naar de mogelijke niet-juridische effecten van zijn beslissing, ook voor derden. In dit onderzoek wordt onderzocht of, en zo ja onder welke omstandigheden  we dit van de rechter verlangen. Heeft hij voldoende zicht op de mogelijke macro-effecten van zijn beslissing en indien dit niet het geval is, (hoe) kan hij dit zicht verkrijgen? In mijn onderzoek heb ik onder meer in kaart gebracht hoe rechters aan informatie over macro-effecten kan komen, hoe hij met eventuele informatiegebreken hiermee kan omgaan en hoe hij macro-effecten uiteindelijk zijn oordeel kan betrekken. De publicaties zijn op researchgate te vinden (De alles overziende rechter? en Rechtspreken met oog voor macro-effecten).

Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25

De Jong verzorgt/verzorgde onder meer onderwijs in de Master Privaatrecht, in het vakVerdieping aansprakelijkheidsrecht II: Aansprakelijkheid in internationale en Europese context, het Onderzoeks- en Scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC, en het vak capita selecta, waarin hij een caput verzorgt over overheidsaansprakelijkheidsrecht. In de Bachelor Rechtsgeleerheid onderwees hij Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht en begeleidt hij afstudeerwerken. Daarnaast spant hij zich in om getalenteerde studenten vroegtijdig te motiveren voor rechtswetenschappelijk onderzoek. Dit doet hij onder meer door studenten te betrekken bij lopend onderzoek en, indien mogelijk, als co-auteur mee te laten werken aan publicaties.

Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25
Nevenfuncties

Affiliate

Elbert de Jong is als affiliate onderzoeker verbonden aan het Centre for Access to and Acceptance of Autonomous Intelligence, van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht van de Universiteit Utrecht. http://www.caaai.eu/


Redactioneel werk
Naast de bezigheden voor zijn promotie-onderzoek heeft Elbert onder andere zitting in de redactie van de boekenserie Legal Perspective on Global Challenges en van het tijdschrift Utrecht Law Review.

Legal Perspective on Global Challenges. 
Het doel van deze boekenserie is om een bijdrage te leveren aan de discussie over hoe het recht om kan en dient om te gaan met mondiale uitdagingen, voornamelijk op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Zie voor meer informatie:
http://www.elevenpub.com/law/reeksen/legal-perspectives-on-global-challenges

Utrecht Law Review.
Daarnaast is Elbert sinds 2012 redactielid van het Utrecht Law Review. Zie voor informatie over Utrecht Law Review: http://www.utrechtlawreview.org/

Bestuurlijk werk
Elbert zit als promovendivertegenwoordiger in de promovendiraad van de Faculteit REBO. zie: http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/onderzoek/promoveren/Pages/Promovendiraad.aspx

Tevens heeft hij zitting in ProuT (Promovendi Overleg Utrecht). ProuT behartigt de belangen van promovendi op universitair niveau. Zie: http://www.prout.nl/

Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25
Volledige naam
Dr. E.R. de Jong LLM Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 1.07
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7708
Gegenereerd op 2018-07-20 01:10:25
Laatst bijgewerkt op 08-02-2018