Mr. dr. A.J. (Aart) de Vries (1991) is als universitair docent (Europees) strafrecht verbonden aan het Willem Pompe Instituut en het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE). In 2024 promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift Evidence and Transnational Punitive Enforcement Proceedings in the European Union (Eleven Publishing 2024). In zijn proefschrift bestudeert Aart het vergaren, delen en gebruiken van bewijs in grensoverschrijdende strafrechtelijke en punitief-bestuursrechtelijke procedures in de EU. Aart bepaalt vanuit een rechtsvergelijkende analyse van de implementatie van EU-handhavingsverplichtingen op het terrein van douane, overbrenging van afvalstoffen en marktmisbruik in Nederland, Duitsland en Frankrijk of en, zo ja, op welke wijze verschillen tussen de handhavingsarchitecturen in de Lidstaten en de nationale en Europeesrechtelijke regels over het vergaren, delen en gebruik van bewijs in grensoverschrijdende zaken tot problemen leiden voor effectieve handhaving enerzijds, en de bescherming van fundamentele rechten anderzijds.

Het onderzoek van Aart concentreert zich primair op het raakvlak tussen nationaal en EU straf- en bestuurs(proces)recht, en het raakvlak tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, mede in Europees perspectief. Verschillende onderwerpen genieten daarbij zijn bijzondere onderzoeksinteresse, zoals strafrechtelijke samenwerking tussen de justitiële autoriteiten van de EU Lidstaten, grensoverschrijdend gebruik van (onrechtmatig verkregen) bewijs, de rol van fundamentele rechten en het EU Handvest, inclusief effectieve rechtsbescherming in grensoverschrijdende zaken, en het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

Aart verzorgt hoor- en werkcolleges in verschillende master- en bachelorvakken. Daarnaast begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun scriptie in de bachelor Rechtsgeleerdheid, de master Strafrecht en de Engelstalige master European Criminal Justice in a Global Context. Sinds juli 2023 is hij ook de coördinator van laatstgenoemde master. Naast zijn proefschrift heeft Aart verschillende wetenschappelijke bijdragen (artikelen, hoofdstukken in bundels, presentaties op congressen) verzorgd in het Engels en Nederlands, en is hij betrokken (geweest) bij meerdere grote onderzoeksprojecten.