Dr. Bram Mellink

Dr. Bram Mellink

UU
a.g.m.mellink@uu.nl

Bram Mellink onderzoekt de opkomst van het neoliberalisme in Nederland. In de afgelopen dertig jaar heeft het marktdenken binnen de overheid een hoge vlucht genomen. In de zorg heet een patiënt inmiddels cliënt en zijn marktprikkels gewoon geworden. Scholen moeten excelleren, salarissen in de publieke sector zijn al dan niet 'marktconform', werklozen bevinden zich in-between jobs en de verzorgingsstaat werd een participatiesamenleving. In vrijwel al deze gevallen wordt marktwerking aangemoedigd door overheidsbeleid. Waar vindt het onderliggende geloof in de markt zijn oorsprong? Hoe werd dat marktgeloof vertaald naar beleid? En wat zijn de gevolgen van ons collectieve geloof in de markt? Daarover gaat Brams onderzoek, dat deel uitmaakt van het NWO-onderzoeksproject Market Makers. A political history of neoliberalism in the Netherlands (1945-2002).

Bram werkt aan de UU als postdoctoraal onderzoeker bij Politieke Geschiedenis en is daarnaast universitair docent Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van ideologie in relatie tot beleidsvorming, niet alleen op economisch, maar ook op cultureel terrein. Eerder promoveerde hij op het proefschrift Worden zoals wij, over onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving.

 

Enkele publicaties

(met Merijn Oudenampsen), 'Neoliberalisme is de schuld van alles. Toch?', De Correspondent, 28 augustus 2019 (beknopte inleiding in het thema 'neoliberalisme').
(met Merijn Oudenampsen), 'Voorbij de controverse: het Nederlandse neoliberalisme als onderwerp van onderzoek', voorjaar 2019 (een iets uitvoeriger inleiding, voor wie meer wil weten).
'Towards the Centre. Neoliberals in the Netherlands and the Birth of the Welfare State', COntemporary European History, februari 2019 (analyse van neoliberale netwerken in Nederland in de jaren vijftig, voor sommigen helaas achter een betaalmuur).
'Politici zonder partij. Sociale zekerheid en de geboorte van het neoliberalisme in Nederland (1945-1958)', BMGN - The Low Countries Historical Review, december 2017 (een vergelijkbare netwerkanalyse, iets minder geraffineerd, maar wel Nederlandstalig en gratis beschikbaar).
Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945, voorjaar 2014 (te downloaden als proefschriftversie en goedkoop beschikbaar als een beter leesbaar boek).
(met Peter van Dam en Jouke Turpijn, red.), Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam 2014).