Programma Masterclasses Management van Publieke Vraagstukken

Afhankelijk van uw specifieke opleidingsbehoefte kunt u één of meerdere Masterclasses Management van Publieke Vraagstukken volgen. De vijf masterclasses behandelen elk een ander aspect van management van publieke vraagstukken.

 

Inhoud Masterclasses

Ontwikkelingen in het publieke domein

De wereld waarbinnen overheden en organisaties op het terrein van publieke dienstverlening functioneren is niet statisch. Verschillende bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn zowel van invloed op wat zij (kunnen) doen en op hoe zij dat (kunnen) doen. Ons denken over hoe we zaken van publiek belang kunnen en moeten organiseren en realiseren verandert. Dat roept vragen op; waar komen die veranderingen vandaan? Welke nieuwe structuren leveren ze op? Welke (nieuwe) mechanismen ontstaan in de coördinatie van activiteiten van verschillende partijen?

In deze module leert u het politieke en bestuurlijke krachtenveld kennen waarbinnen organisaties met een publieke functie opereren.

Management van publieke vraagstukken

Maatschappelijke, internationale en technologische ontwikkelingen vormen uitdagingen voor overheden en organisaties in het publieke domein. De economische crisis, de vluchtelingenproblematiek en de voortgaande digitalisering zijn daar voorbeelden van.

Deze uitdagingen vragen om tijdige en effectieve herkenning en erkenning. Ze komen immers niet altijd ‘gelegen’, zijn bovendien vaak doordrenkt van onzekerheid (wat is er nu echt aan de hand?) en ambiguiteit (wat betekent het, wat moeten we ervan vinden?).

Het bestaansrecht van organisaties met een publieke functie is afhankelijk van de mate waarin deze organisaties antwoorden en oplossingen weten te vinden voor de genoemde uitdagingen. Of, in navolging van Moore (1995), in hoeverre organisaties met een publieke functie publieke waarden weten te creëren.

In deze module leert u omgevingsdynamiek te herkennen en te hanteren. Daarnaast leert u organisaties met een publieke functie te positioneren in het krachtenveld waarin zij verkeren.

Leiderschap in perspectief

Om publieke vraagstukken te kunnen managen dienen managers van organisaties met een publieke functie drie logica’s te kunnen hanteren: prestatielogica, politieke logica en professionele logica. Bij het hanteren van deze logica’s kan de manager voor dilemma’s komen te staan. Dit vraagt om het kunnen maken van ethische afwegingen. Daarnaast dienen ze te beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Naast deze functionele component heeft de rol van manager ook een persoonlijke component. Het gaat daarbij om de vraag: wie ben ik als manager? Wat zijn mijn kwaliteiten en competenties?

In deze module reflecteert u op uw persoonlijk leiderschap en leert u op een integere manier de spanningsvelden, paradoxen en dilemma’s hanteren die u als manager binnen een organisatie met publieke functie kunt tegenkomen.

Organiseren om te presteren

Met de opkomst van New Public Management kwam nadrukkelijker aandacht voor het leveren van prestaties door organisaties met een publieke functie. Zowel in de vorm van output als outcome. De meer zakelijke en bedrijfsmatige benadering werkt ook door in het HRM-beleid van organisaties met een publieke functie. Hierin komt meer aandacht voor de ‘performance’ van de organisatie en daarmee van de professionals. Deze professionals krijgen te maken met resultaatgericht werken en het afleggen van verantwoording hierover.

Bij management van publieke vraagstukken hoort ook inzicht hebben in de financiële kant is van de zaak: de verantwoording over de geleverde prestaties betreffen ook de kosten en opbrengsten daarvan. Daarnaast worden alle organisaties, dus ook organisaties met een publieke functie, meer en meer informatiegedreven systemen. Onderdeel van de bedrijfsvoering vormt dan ook het vastleggen, verzamelen en analyseren van informatie.

In deze module leert u organisatieprocessen binnen dienstverlenende organisatie te doorgronden en meer output- en outcomegericht in te richten. Verder krijgt u inzicht in de financiële huishouding van organisaties met een publieke functie en leert u hoe u vanuit de rol van manager kunt sturen op informatiestromen en financiën

Veranderen en leren

Maatschappelijke vraagstukken komen en gaan, en ook ontwikkelingen in het publieke domein staan niet stil. Dat betekent dat veranderen een constante factor is en zal blijven. Het vergroten van de wendbaarheid van organisaties met een publieke functie vormt dan ook een grote uitdaging voor deze organisaties. Dit vraagt ook meer dan ooit om te leren van ervaringen en het herkennen van mogelijkheden en hindernissen om daar strategisch op in te kunnen spelen. Reflecteren op wat gaande is en daar betekenis aan geven.

In deze module leert u vanuit verschillende perspectieven op verandering betekenisvolle veranderaanpakken te ontwikkelen. U heeft daarbij oog voor de psychologische aspecten van veranderen.

Mocht u in de toekomst de gehele master Management van Publieke vraagstukken willen afronden, kunt u vrijstelling krijgen voor de reeds gevolgde modules.