Programma Intergemeentelijk ondernemerschap

In zes bijeenkomsten krijg je handvatten aangereikt om verantwoorde keuzes te kunnen maken bij het organiseren en uitvoeren van innovatieve samenwerkingsprojecten. 

Let op: de opzet van de cursus staat nog niet vast. Er wordt gekeken naar de inrichting van het programma (cursusduur, tijdsindeling). 

Kernonderdelen

Inrichting van de bijeenkomsten en werkwijze

Een bijeenkomst kent vaste onderdelen die in wisselende volgorde aan de orde kunnen komen. Op deze manier creëren we met elkaar een inspirerende leeromgeving.

  • Casus ‘Glasvezel in Rivierenland’Elke bijeenkomst bevat een illustratie van het betreffende thema aan de hand van een concrete casus die als een rode draad door de leergang loopt: zeven gemeenten die samen glasvezel aanleggen in het buitengebied van de regio Rivierenland. Wat vergde dit aan afstemming en samenwerking met (provinciale, nationale en Europese) medeoverheden, marktpartijen, inwoners en andere stakeholders?
  • Delen casuïstiek deelnemers. Je brengt jouw eigen casuïstiek in (waarin het betreffende thema zichtbaar is) en deelt jouw dilemma’s en uitdagingen die ermee samenhangen.
  • Toepassen actuele wetenschappelijke kennis. Vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken passen we actuele wetenschappelijke kennis toe op het thema en de ingebrachte casuïstiek. We bespreken wat ‘theorie’ kan betekenen voor de praktijk van intergemeentelijk ondernemerschap.
  • Oefenen met ontwerpen van strategieën of interventies. Met met de ingebrachte casuïstiek als vertrekpunt oefenen we met het ontwerpen van strategieën of interventies met als doel: intergemeentelijk ondernemerschap realiseren.

Laatste bijeenkomst

De laatste bijeenkomst staat in het teken van het voor intergemeentelijk ondernemerschap optimaal inrichten van de eigen organisatie en samenstellen van teams.

Essay

Als afsluiting van de cursus schrijf je een essay (1500-2500 woorden) over een onderwerp dat je zelf kiest, en waarop je feedback ontvangt.

Tijdsindeling onderdelen 

OnderdeelTijd
Introductiebijeenkomst en thema; de casus UBR door PROOF/UBR1 uur
Theorie en praktijken (wetenschappelijke gastdocent)1 uur
Casuïstiek deelnemers: inbreng en bespreking/reflectie1,5 uur
Formuleren van de (eigen) opbrengst0,5 uur

Leerdoelen

  • Je wordt vanuit verschillende invalshoeken (interdisciplinair) geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van innovatieve en baanbrekende samenwerking tussen publieke en private actoren. We starten daarbij vanuit een gemeentelijk perspectief en verantwoordelijkheid.
  • Je bespreekt de verschillende instrumenten om tot samenwerking te komen. Hoe zorg je ervoor dat - gezien de maatschappelijke context - je via co-creatie toegevoegde waarde en resultaat creëert? Daarbij staat vanzelfsprekend de menselijke factor in samenwerkingsrelaties centraal. Hoe doe je dat proactief en productief? Vervolgens pas je deze instrumenten toe.
  • Je werkt, in verschillende samenstellingen, samen aan casusvragen en andere opdrachten (via reflecteren, ontwerpen en ontwikkelen).

Heb je andere/meer specifieke leerdoelen? In overleg kunnen we hiermee mogelijk rekening houden.

Meer informatie