Spelregels


Het programma Bewaren of Weggooien wordt als 4 punts-cursus aangeboden door de faculteiten Letteren, Natuur- en Sterrenkunde, Sociale Wetenschappen en Wijsbegeerte in samenwerking met Studium Generale en het Utrechts Universiteitsmuseum. Samen vormen zij de redactie van deze website. Het programma staat ook open voor belangstellenden die geen studiepunten willen behalen. De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavonden. De eerste lezing is op 29 januari, de laatste op 19 maart 2002.

Iedere lezing of voorstelling fungeert al 'startdocument'. In die rol presenteert het een perspectief om na te denken over de thematiek van bewaren of weggooien. Aan elk startdocument is een opdracht verbonden. De uitwerking van deze opdrachten wordt geplaatst op de website. Dit vormt op zijn beurt weer volgende startdocumenten. Op die manier ontstaan een discussie op thema's die de rode draad van de cursus vormt. Een paneldiscussie besluit de cursus.


1. Inschrijven

Studenten van de faculteiten Natuur- en Sterrenkunde, Letteren en Wijsbegeerte moeten zich inschrijven via de in die faculteiten geldende procedures.
Studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en studenten van andere faculteiten kunnen zich onder vermelding van naam, adres en studentnummer en studierichting inschrijven via het e-mailadres van de cursus (wetfil@fss.uu.nl). Hun contactpersoon is Jan Kooistra (j.kooistra@fss.uu.nl).


2. Student als filosoof

Bewaren of Weggooien is een interactief discussieprogramma met een wetenschaptheoretisch thema, dat elders op deze pagina's wordt ingeleid. Het doel van het programma is dat de deelnemers aan de cursus een debat over het thema voeren. Daarbij worden zij geholpen door de inleidingen en de voorstellingen (startdocumenten) en door de Filosofische Bijsluiter waarin een beknopte geschiedenis van de wetenschapsfilosofie is opgenomen.

In iedere student schuilt een filosoof, de cursus beoogt deze filosoof naar buiten te brengen door de deelnemers in staat te stellen te participeren in een filosofisch debat. Dit debat is opgezet met behulp van moderne informatie- en communicatietechnologie: een digitaal forum stelt de deelnemers in staat zelf een bijdrage te plaatsen en binnen enkele dagen de bijdragen van alle andere deelnemers te lezen. Elke discussie wordt geopend met een startdocument (een lezing of een voorstelling), de live discussie die aansluitend in de zaal plaatsvindt wordt vervolgens voortgezet op het digitale forum. Uitgangspunt is daarbij een opdracht die de deelnemers in staat stelt een verband te leggen tussen lezing en wetenschapsfilosofie. De opdrachten helpen niet alleen de stof te ordenen en te verwerken, maar zij bieden deelnemers ook de mogelijkheid een filosofische visie te formuleren. Zij worden onmiddellijk na de discussie in de zaal geformuleerd door de organisatoren en verschijnen op woensdagochtend op de website. De deelnemers formuleren hun reactie op de opdracht en plaatsen het resultaat voor maandag 13.00 op het forum, onder het desbetreffende kopje.


3. Gebruik internet

Het complete programma van de cursus is uitsluitend via deze website te vinden. De folder van Studium Generale geeft slechts details over plaats en tijd, informatie die ook op de website te vinden is. Ook cursusmateriaal is uitsluitend digitaal beschikbaar, het staat op deze website. Er is geen gedrukte reader. Per 'startdocument' wordt als achtergrond studiemateriaal digitaal beschikbaar gesteld, meestal in de vorm van een artikel dat de spreker aanbevolen heeft, soms ook enkele links. De digitale Filosofische Bijsluiter, waar men informatie kan vinden over geschiedenis van de wetenschapsfilosofie en links naar bronnen en discussies, geeft de achtergrondkennis voor de cursus als geheel.

Toegang tot het digitale forum wordt geregeld via het programma Webct. Dit betekent dat iedereen die het forum bezoekt moet inloggen met een login en een password. Voor studenten die ingeschreven zijn voor de cursus is hun login id hun studentnummer. Het password is, wanneer zij voor het eerst gebruik maken van Webct eveneens hun studentnummer. Dat kan (en dit wordt dringend aangeraden) bij het eerste bezoek aan het forum onmiddellijk veranderd worden in een persoonlijk gekozen password. Studenten die al eerder aan een cursus met Webct deelnamen gebruiken hun persoonlijk gekozen password. Belangstellenden die niet ingeschreven staan voor de cursus kunnen gebruik maken van het zogenaamde gastaccount: zij loggen in met login id: bewaren en gebruiken als password weggooien. Studenten die thuis geen internet-aansluiting hebben kunnen gebruik maken van de universitaire computerzalen. Het is mogelijk om buiten de website Wetenschapsfilosofie per e-mail contact op te nemen met het organisatoren van de cursus:


4. Wat wordt van de deelnemers verwacht?


5. Vereisten en beoordeling

Het eindcijfer komt tot stand volgens de onderstaande weging:

  1. maximaal 20 punten - het bijwonen van alle bijeenkomsten
  2. maximaal 30 punten - de wekelijkse bijdragen (tenminste zes opdrachten digitaal ingeleverd, zij worden marginaal getoetst)
  3. maximaal 50 punten - het cijfer voor het einddocment (op vorm en inhoud beoordeeld door facultair docent)

Toelichting

  1. Alle bijeenkomsten bijgewoond: 20 punten; een verzuimd: 14 punten; twee verzuimd 7 punten; meer verzuim: 0 punten.
  2. Wekelijks bijdragen aan het digitale forum. Deelnemers leveren minimaal zesmaal een bijdrage op tijd in. De bijdrage wordt marginaal getoetst op de hieronder vermelde vereisten. Deelnemers kunnen hier wekelijks kiezen tussen drie vormen: 1) een 'discussiebijdrage', 2) drie relevante links (URL's) of 3) een 'Vraag om te bewaren'. Aan het einde van de cursus dienen tenminste drie discussiebijdragen geformuleerd te zijn, tenminste een opdracht heeft de vorm van drie links en tenminste !!!1!!! opdracht heeft de vorm van een 'Vraag om te bewaren'.
  3. Einddocument. Een geordend betoog over de thematiek van bewaren en weggooien uit wetenschapsfilosofisch perspectief. vereisten:


7. Prijs

Na afloop van de laatste lezing wordt aan de student die de beste bijdragen aan het digitale forum heeft geleverd de WetFil-award uitgereikt. De jury bestaat uit de redactie van de website. De winnaar zal uitgenodigd worden om in 2002/2003 deel uit te maken van de redactie van de cursus wetenschapsfilosofie die dan verzorgd zal worden.


8. Evaluatie

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze helpen het programma te evalueren. Invullen van het digitale evaluatieformulier, dat te zijner tijd op de homepage zal verschijnen, hoort bij het programma.