Privacyverklaring Universiteit Utrecht Taverne

Privacyverklaring formulier Taverne (UU)

De Universiteit Utrecht wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek.

De Universiteit Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u als werknemer u uw auteursrechtelijke werk publiek beschikbaar stelt via het Utrecht University Repository. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

1. Voor welke doeleinden verwerkt de UU uw persoonsgegevens bij het aangaan van een licentieovereenkomst?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door de UU gebruikt om een licentieovereenkomst met u aan te kunnen gaan en om uw auteursrechtelijke werk publiek beschikbaar te stellen via het Utrecht University Repository.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de UU bij het aangaan van de licentieovereenkomst?

De UU verzamelt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Woonplaats
  • Publicaties

3. Grondslag gegevensverwerking

De UU verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang, namelijk: de taak van de UU om kennis te delen ten behoeve van de maatschappij.

4. Gegevensdeling met derden

In opdracht van de UU kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De UU maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contrac­tu­eel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De UU kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeen­komst.

De UU verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organi­sa­ties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

5. Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De UU bewaart uw persoonsgegevens zo lang de er publicaties van u in de Utrecht University Repository zijn opgenomen. Dit is in beginsel voor onbepaalde tijd.

6. Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren, overdragen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de UU. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens over te laten dragen. Daarnaast kunt u verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de UU nog aan zijn wettelijke ver­plich­tingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het ver­strekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren.

Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore. 

Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: privacy@uu.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

7. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de UU passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De UU neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

8. Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website van de UU gebruiken of een bericht sturen aan privacy@uu.nl. De functionaris voor gegevens­bescherming (FG) van de UU is tevens bereikbaar via dit emailadres.

Privacyverklaring - versie

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 22 maart 2021 en als laatst gewijzigd op 24 juni 2021. De UU behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.