François Kristen (1972) verricht fundamenteel onderzoek op het terrein van het materieel strafrecht, het formeel strafrecht, het economisch en financieel strafrecht en het Europees strafrecht. Op deze terreinen verzorgt hij ook onderwijs. Hij houdt zich graag bezig met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken in de strafrechtspleging en het belang daarvan voor de samenleving. Hij streeft naar het kijken over de grenzen van het eigen vakgebied. Dat is inspirerend en leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen. 

Dit komt ook tot uitdrukking in het lidmaatschap van Kristen van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), www.uu.nl/ucall. UCALL is een multidimensionale en vakgebiedoverstijgende onderzoeksgroep die zich richt op de (on)mogelijkheden van het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aansprakelijkheidsrecht om tegemoet te komen aan gevoelde maatschappelijke behoeften aan normstelling, gedragsbeïnvloeding en redres. Daarbij staan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid centraal. UCALL is een van de drie onderzoekszwaartepunten van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoekszwaartepunt is vanaf 1 februari 2013 van start gegaan onder leiding van Kristen en Ivo Giesen. Kristen is tot 1 september 2022 programmaleider van Ucall geweest.

Daarnaast is Kristen verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Binnen dit instituut komen de disciplines strafrecht, criminologie en forensische psychiatrie en psychologie samen en wordt discipline overstijgend onderzoek gedaan. Dit keert ook terug in het onderwijs dat door medewerkers van het instituut wordt verzorgd voor de bacheloropleiding rechten en de master strafrecht.

Vanaf 1 september 2022 is Kristen onderzoeksdirecteur van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen.

Chair
Criminal Law and Criminal Procedure
Inaugural lecture date
03.12.2008