Dr. W. (Wil) Oonk

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
Kamer 414
3584 CD Utrecht

Wil Oonk ging na zijn voltooiing van de HBS-B opleiding in 1957 naar de Kweekschool voor Onderwijzers en behaalde daar in 1959 en 1960 de akten voor onderwijzer, respectievelijk volledig bevoegd onderwijzer. Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht in 1962, ging hij werken in het lager onderwijs in Enschede en Muiderberg en was leraar wis­kun­de aan het Woltjer Gymnasium te Amsterdam. In avond­studie behaalde hij de akten Wiskunde MO-A (tweedegraadsbevoegdheid wiskunde) en MO-B (eerstegraadsbevoegdheid wiskunde).

Zijn betrokkenheid bij de nieuwe ontwikkelin­gen in het reken-wiskunde onderwijs voor de basisschool leidde in 1971 tot zijn benoeming als docent aan de regu­liere en montes­sori dag-en avond opleiding van de Gemeentelijke Pedagogische Academie te Amsterdam, voorganger van de tegenwoordige Pabo van de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte daar als opleider, als leidinggevende van de vakgroep wiskunde & didactiek en als cursusleider van de part-time lerarenopleiding Wis­kunde L.O. In die hoedanigheden was hij lid van diverse landelijke ont­wik­kel - en advies­groepen en examencommissies, onder andere de ontwikkelgroep lerarenopleidingen (OGLO), de veldadviescommissie Wiskunde & Informati­ca (VALO) van de SLO en de staatsexamencommissie Wiskunde L.O. Ook werkte hij mee aan de ontwikkeling van het standaardwerk ‘De Proeve’ voor de opleiding rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo. Verder gaf hij mede leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van studiedagen voor pabo­do­centen wiskunde & didactiek en was betrokken bij internationale projecten.

Van 1996 tot 2001 was hij als lid van het landelijk kernteam MILE gedetacheerd bij het Freudenthal Instituut, waar hij na zijn pensionering is blijven werken als gast-onderzoeker.

In het najaar van 2003 verbleef hij op uitnodiging van de The School of Education (Universiteit van Michigan) gedurende vier maanden in Ann Arbor. Hij werkte daar als opleider en participeerde in het ontwikkel- en onderzoeksteam van Deborah Ball.

In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het onderwerp:"Theory-enriched practical knowledge in Mathematics Teacher Education".

Wil Oonk is auteur van publica­ties op het gebied van Wiskunde & didactiek.

Tegenwoordig doet hij als onbezoldigd gast-onderzoeker nog onderzoek op de Pabo (thema’s: theoriegebruik in de praktijk en wiskundige attitudevorming). Verder is hij redactielid van het tijdschrift ‘Volgens Bartjens, Ontwikkeling en Onderzoek’, lid van de onderzoeksgroep ELWIeR, lid van de werkgroep 'Wiskunde Voor Morgen' en auteur en eindredacteur van de serie ‘Wiskunde in de Praktijk’ voor de Pabo. Sedert 1981 is hij als vrijwilliger penningmeester van de Stichting G.Meijerfonds, een fonds dat studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunt. Hij houdt van muziek maken, joggen, lezen en reizen.