Dr. S. (Shihan) Wang

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer BBG520
3584 CC Utrecht

Dr. S. (Shihan) Wang

Assistant Professor
Intelligent Systems
s.wang2@uu.nl
Full name
Dr. S. (Shihan) Wang
Contact details
Building: Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Room BBG520
3584 CC Utrecht
The Netherlands