Dr. Nikos Koutsimpogiorgos

PhD Candidate
Innovation Studies
n.koutsimpogiorgos@uu.nl
Full name
Dr. Nikos Koutsimpogiorgos