Profile

Jessy Emaus is assistant professor at the Molengraaff Institute for Private Law. She is a researcher at the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) and the Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE).

Jessy Emaus recently obtained her doctorate with a dissertation on the enforcement of ECHR rights by means of liability law. Her dissertation focuses on how Dutch liability and damages law can contribute to the enforcement of ECHR rights, assuming as a starting point that liability and damages law should be constitutionalized. In other words, the question is how ECHR rights should be enforced through liability and damages law. A comparison of the nature of liability and damages law and the nature of European human rights law, and also the approaches – found in the foreign legal systems as studied – that serve to interconnect the European Convention on Human Rights and liability and damages law, have resulted in a conclusion in two parts. The first part of this conclusion states that we should not look for the solution regarding the enforcement of fundamental rights in the liability for unlawful acts only, a conclusion that cannot be read without the second part of the two-part answer, which is that a new basis in liability law – in addition to the unlawful act – can be used more directly and more specifically geared towards ECHR rights in order to enforce ECHR rights: the breach of a fundamental right.

The dissertation was completed under the supervision of Professor A.L.M. Keirse, professor of private law. The dissertation is published by Boom Juridische uitgevers: J.M. Emaus, Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht (Enforcing ECHR right by means of liability law. Inserting the concept of a breach of a fundamental right into Dutch civil law (with a summary in English)), The Hague: BJu 2013 (ISBN 978-90-8974-747-1).

Involved in the following study programme(s)

Dissertation

Young Dutch Lawyers Association

PhD defence ceremony

PhD defence ceremony
Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:19
Curriculum vitae

Jessy Emaus (1985) heeft zowel haar bachelor (Nederlands Recht, 2004-2006) als haar master (Legal Research, 2006-2008) aan de Universiteit Utrecht afgerond. Zij raakte aan het einde van haar bachelor in de ban van het aansprakelijkheidsrecht en schreef haar afstudeerwerk over het Wetsvoorstel Affectieschade. Haar master sloot zij af met een scriptie over proportionele werkgeversaansprakelijkheid. In het kader van de master Legal Research heeft Jessy Emaus verder onderzoek verricht op het gebied van de limieten in het vervoersrecht in het licht van het EVRM en op het gebied van publieke contracten. Naast haar studie heeft Emaus het recht in de praktijk gebracht als vrijwilliger bij Stichting Acta Rechtshulp. Zij deed dat bovendien als student-stagiaire bij Houthoff Buruma en gedurende twee jaar als student-assistent Staatsrecht bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.

Jessy Emaus is verbonden aan de Ius Commune Onderzoeksschool. Zij is voorts als redactiesecretaris verbonden aan het tijdschrift Contracteren en als redactielid aan het tijdschrift Letsel & Schade. Emaus trad in 2010 op als pre-essayist voor de De Jonge NJV tijdens het Jonge NJV Seminar, is als buitengriffier werkzaam geweest voor het Gerechtshof Arnhem (2009-2011) en heeft als lid deelgenomen in de REBO promovendiraad (2008-2011) en PrOUt, het Promovendi Overleg Utrecht (2009-2011).

Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:19
All publications
  2018 - Articles
Emaus, J.M. (2018). Bescherming van goodwill op grond van het EVRM - In het spanningsveld van rechterlijke terughoudendheid en effectieve rechtsbescherming. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 35 (2), (pp. 50-58) (9 p.).
Emaus, J.M. (2018). Facing the powerful non-state actor in consumer law - A multidisciplinary analysis of the legal responsibility of financial services providers in relation to consumers. Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman-Dutch Law, 81 (1), (pp. 15-25) (11 p.).
  2018 - Book parts / chapters
Emaus, J.M. (2018). Machtige voedselproducenten en de productie van legale, maar gezondheidsbedreigende producten - Verantwoordelijkheden op grond van internationaal, Europees en nationaal recht. In A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (Eds.), Ongezond en (on)geoorloofd - Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (pp. 35-64) (30 p.). Den Haag: Boom Juridisch.
  2017 - Articles
Kool, R.S.B. & Emaus, J.M. (2017). Actuele opvattingen inzake civiel schadeverhaal via het strafproces. PROCES, 96 (1), (pp. 7-18).
Emaus, J.M. (2017). Asbestos Exposure at the Workplace, Smoking Habits & Lung Cancer - Dutch Reflections on Employer Liability. European Review of Private Law, 25 (6), (pp. 1097-1108) (12 p.).
Emaus, J.M. (2017). Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?. Letsel & schade (2), (pp. 3-5) (3 p.).
  2017 - Book parts / chapters
Emaus, J.M. (2017). Aansprakelijkheid voor (letsel)schade door politiegeweld. In C. de Beer, S.J.F. Heirman, E.C. Huijsmans & R. van den Munckhof (Eds.), Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken (pp. 19-33). Nijmegen: Wolf Legal Pubishers.
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2017). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C Steininger (Eds.), European Tort Law 2016 (pp. 393-417) (25 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
Emaus, J.M. (2017). Van aardbeving naar aansprakelijkheid - Pleidooi voor invoering van ‘de fundamentele rechtsschending’ naar aanleiding van Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat). In C.C. de Kluiver, M.Th. Beumers, L.S.A. Trapman, A.M. Overheul & F.Q. van de Pol (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW - Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 231-237). Nijmegen: Ars Aequi.
  2017 - Annotations
Emaus, J.M. & Gijselaar, E.C. (2017). Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen - Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat). (6 p.).
  2017 - Websites / portals
  2017 - Lectures
J.M. Emaus (21.04.2017) 16th Annual Conference on European Tort Law
J.M. Emaus (07.04.2017) Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. De Nederlandse praktijk getoetst aan het EVRM Wie is aansprakelijk voor personenschade als gevolg van politiegeweld? De zaak Bouyid tegen België bij het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/België)) was voor Jessy Emaus aanleiding om in haar annotatie om stil te staan bij de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van politiegeweld binnen het Nederlands recht. Dit vormt ook de basis voor de Themasessie “Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. De Nederlandse praktijk getoetst aan het EVRM”.
J.M. Emaus (24.02.2017) European Co- and Self-regulation and Fundamental Rights Protection
J.M. Emaus (19.05.2017) From too Big too Be Governed to not too Big to Be Responsible?
J.M. Emaus (17.02.2017) The Victim's Right to Intervene as an Injured Party in Criminal Proceedings: A Multidimensional Assessment of Dutch Legal Practice
  2016 - Articles
Emaus, J.M. (2016). Reactie bij N. Benaissa, 'Discriminatie in de Nederlandse letselschadepraktijk: het topje van de ijsberg'. Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk, 2016 (2), (pp. 26-28).
  2016 - Books
Kool, R.S.B., Backers, P.W., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., van Uhm, D.P. & van Gelder, Emma (2016). Civiel schadeverhaal via het strafproces - Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij. (374 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07.07.2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Book parts / chapters
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2016). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2015 (pp. 401-429) (29 p.). Berlin: De Gruyter.
Emaus, J.M. (2016). Van Brussel tot Straatsburg - over harde en softe Europese invloeden op het Nederlandse schadevergoedingsrecht. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Letselschade en Europa - Internationale invloeden op de Nederlandse letselschadepraktijk (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridisch.
  2016 - Annotations
Emaus, J.M. (2016). Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld - Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09. (8 p.).
  2016 - Websites / portals
  2016 - Lectures
J.M. Emaus (06.07.2016) European co-regulation and the protection of fundamental rights
J.M. Emaus (21.09.2016) University of Pretoria Second International Consumer Law Conference
  2015 - Articles
Emaus, J.M. (2015). Rechten, beginselen en horizontale directe werking van grondrechten uit het EU-Handvest. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2015 (3), (pp. 67-76).
Emaus, J.M. (2015). Verboden onderscheid op grond van geslacht bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding - blik op Canada. Letsel & schade, 2015 (3), (pp. 6-23) (18 p.). Copyright Intersentia.
  2015 - Book parts / chapters
Emaus, J.M. (2015). Damages for Fundamental Rights Infringements: Dutch Perspectives. In Ewa Bagínska (Eds.), Damages for Violations of Human Rights - A Comparative Study of Domestic Legal Systems (pp. 241-258). Cham: Springer International Publishing.
van Eijken, H., Emaus, Jessy, Luchtman, M.J.J.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order. In Ton van den brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 249-298) (49 p.). Antwerp: Intersentia.
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2015). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C Steininger (Eds.), European Tort Law Yearbook 2014 (pp. 411-438). Berlin: De Gruyter.
  2015 - Annotations
Emaus, J.M. (2015). Case Note of ECtHR - Stolk v. The Netherlands.
  2015 - Websites / portals
  2015 - Lectures
J.M. Emaus (30.06.2015) 15th International Conference on Consumer Law 'Virtues and Consumer Law'
J.M. Emaus (05.10.2015) 9e Gronings Letselschadecongres: 'Letselschade en Europa'
J.M. Emaus (10.04.2015) UCALL Conference: Law in the Risk Society
  2014 - Articles
Gijselaar, Ellen, Rijnhout, Rianka & Emaus, Jessy (2014). Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM. Ars aequi, (pp. 801-813).
Emaus, Jessy (2014). Recht op vergoeding van affectieschade. Letsel & schade, 2014 (2), (pp. 3-4).
  2014 - Book parts / chapters
Emaus, Jessy (2014). De sterke partij in het aansprakelijkheidsrecht. Een verkenning naar machtige private partijen en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 35-72). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Publiek wordt privaat: een tussenstand in zeven vragen. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 307-321). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Keirse, Anne & Emaus, Jessy (2014). The Netherlands. In E. Karner & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law (pp. 442-465) (24 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
Emaus, Jessy, Enneking, Liesbeth & Giesen, Ivo (2014). Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 17-34) (18 p.). Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Book editorship
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Annotations
Emaus, Jessy (2014). Case Note of ECtHR - Moor e.a. v. Switzerland. (5 p.).
Emaus, Jessy (2014). Case Note of ECtHR - Brincat e.a. v. Malta. (6 p.).
Emaus, Jessy (2014). Case Note of ECtHR - Tešić v. Serbia. (5 p.).
  2014 - Websites / portals
Emaus, J.M. (28.08.2014). Recht op vergoeding van affectieschade.
  2013 - Articles
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Emaus, J.M. (2013). Drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6994, (pp. 974-976) (3 p.).
Emaus, J.M. & Rijnhout, R. (2013). Naasten, fundamentele rechten en het Nederlandse limitatief en exclusief werkende 6:108 BW: één probleem, twee perspectieven. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 4, (pp. 108-119) (12 p.).
  2013 - Book parts / chapters
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2013). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2012 (pp. 469-500) (32 p.). Berlijn/Boston: De Gruyter.
  2013 - Annotations
Emaus, J.M. (25.06.2013). Trévalec tegen België - case note.
  2013 - Lectures
J.M. Emaus (29.09.2013) Lid organisatie Legal Reasoning
J.M. Emaus (18.12.2013) Spreker Seminar Horizontale werking van grondrechten
  2012 - Annotations
Emaus, J.M. (18.12.2012). G.B. en R.B. tegen Moldavië - case note.
  2011 - Articles
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2011). EVRM en privaatrecht. Een bespreking van de preadviezen 2011 van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 9, (pp. 497-504) (8 p.).
Emaus, J.M. (2011). Geen actie, reactie? Over de handhaving van positieve verplichtingen onder artikel 2 EVRM. Letsel & schade, 1, (pp. 28-40) (13 p.).
Emaus, J.M. (2011). Proportionele aansprakelijkheid. Vooruitgang in het (burgerlijk) contractenrecht?. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 5, (pp. 16-19) (4 p.).
  2010 - Articles
Emaus, J.M. (2010). Op jacht naar de opperste gerechtigheid. Nederlands Juristenblad (43), (pp. 2758-2765) (8 p.).
  2010 - Book parts / chapters
Emaus, J.M. & Zwart, T. (2010). Going Dutch on Public Contracts. In C. Twigg-Flesner (Eds.), Comparative Law on Public Contracts Treatise (pp. 741-757) (17 p.). Brussel: Bruylant.
Emaus, J.M. (2010). Verkenningen in en rondom the borderland between private and public acts. Enkele opmerkingen bij het door Engelhard besprokene. In L Besselink & R Nehmelman (Eds.), De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid (pp. 59-69) (11 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2009 - Articles
Emaus, J.M. (2009). Van boeven en broeders hoeder-plichten. Een impressie van de discussie tijdens het congres ’10 jaar Contracteren’. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 4 (2009), (pp. 141-144) (3 p.).
  2007 - Articles
Giesen, I. & Emaus, J.M. (2007). Limitering van aansprakelijkheid in het personenvervoer in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Verkeersrecht, 11, (pp. 369-375) (6 p.).
^ top
Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:20

Completed projects

Project:
Duties of care of Dutch business enterprises with respect to international corporate social responsibility 01.12.2014 to 18.12.2015
General project description

Sneakers, fuel, coffee, smartphones. Many of (the commodities for) our daily products are being produced abroad. Sometimes this takes place under conditions, which in the Netherlands we would consider unacceptable. This raises ethical, political and legal questions. What is the scope of the social responsibility of the Western society-based internationally operating business enterprises that have these products manufactured in less developed countries, often at low cost, and put them on the
market here? Are they under an obligation to prevent their own activities, or those of their local subsidiaries or suppliers, to cause damage to people and the planet in the host States involved? And if such damage does arise, under what circumstances can these internationally operating business enterprises be held liable for this before courts in their Western society home States?


This report explores in what way and to what extent a duty of care of Dutch business enterprises with regard to international corporate social responsibility has been laid down or applied in Dutch legislation and/or case law, and to what extent the present state of affairs relates to both the UN Guiding Principles and the state of affairs in our neighbouring countries. This study was carried out by researchers of the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC), at the request of the Directorate for Legislation and Legal Affairs of the Ministry of Security & Justice and the Directorate Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. Pursuant to the commission, the study describes the legal status quo and does not contain any recommendations.

 
Role Researcher Funding
External funding: This study was commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC), at the request of the Dutch Ministries of Foreign Affairs and Security & Justice
Project members UU
External project members:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:20

2016/2017
Program Coordinator Master of Private Law
Liability Law in European and International Context
Supervision Master Theses

2015/2016
Liability Law in European and International Context
Supervision Master Theses

2014/2015
Law of Persons and Family Law
Property Law I

2013/2014
Law of Persons and Family Law
Property Law I

2012/2013
Introduction to Private Law
Law of Persons and Family Law
Property Law I
Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:20
Additional functions and activities
  • In-house lawyer The Hague Court of Appeal (part-time)
  • Board member Vereniging voor Burgerlijk Recht (Dutch Civil Law Association)
  • Editor Contracteren, tijdschrift voor de contractspraktijk (Journal on Contract Law)
  • Member of the research network 'Public Contracts in Legal Globalisation'
Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:20
Full name
Mr. dr. J.M. Emaus Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Room V1.03
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7190
Gegenereerd op 2018-06-20 17:04:20
Last updated 06.02.2018