Drs. E.M. (Erwin) van Sas

Locke Hall
Campusplein 16-19
Kamer HH
3584 ED Utrecht

Drs. E.M. (Erwin) van Sas

Assistant Professor
Scientific Personnel
Associate Professor
Scientific Personnel
e.m.vansas@uu.nl

Erwin van Sas is generalist in het wetenschappelijke economieonderwijs. Hij doceerde tal van multidisciplinair georienteerde economievakken, met een nadruk op algemene economie, in het bijzonder micro-economie, en politieke en institutionele economie. Zijn interesse ligt op het snijvlak van politiek(e theorie en besluitvorming), recht en economie. Zijn voornaamste interesse gaat uit naar vraagstukken van ongelijkheid (inkomens-, vermogens, kansen) in relatie tot efficientie en rechtvaardigheid. Dit in het perspectief van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, zowel contemporain als historisch als nationaal en internationaal. In toenemende mate is hij geinteresseerd in vraagstukken van duurzaamheid, maar nog steeds in het licht van bovengenoemde ongelijkheden. 

Hij hanteert het uitgangspunt dat alle (economische) modellen en theorieen conditioneel zijn op de tijd, plaats en persoonlijke omstandigheden waarin ze zijn ontwikkeld, en daarmee maar beperkt verklarend zijn voor huidige en toekomstige complexe (economische) vraagstukken.   

Daarnaast hebben onderwijs(kundige) aspecten van het (economie)onderwijs zijn warme belangstelling.

Erwin is tevens coordinator van en docent in de cursus Gastronomy: The Arts and Sciences of Food - Past, Present and Future. In deze introducerend-interdisciplinaire cursus worden diverse aspecten van humane voeding belicht en bestudeerd, vanuit een aantal geselecteerde disciplines in de geestes-, sociale - en natuurwetenschappen. Verschillende wetenschapsdisciplines worden met elkaar in verband gebracht, verknoopt en gecontrasteerd om zo tot een beter begrip te komen, en het belang te duiden van, voedsel en voeding, op individueel en op maatschappelijk vlak, vanuit nationaal en internationaal perspectief, vanuit het verleden tot de verre toekomst.

Sinds 1996 is Erwin aangesteld bij de Universiteit Utrecht. Sindsdien heeft hij op de UU meerdere rollen en taken gehad. Per 1 augustus 2020 is hij benoemd als Clustervoorzitter bij University College Utrecht (UCU) van Cluster 1 waar Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Economie en Sociologie onder gegroepeerd zijn, alsook een aantal andere methodologie- en interdisciplinaire cursussen. Daarnaast is hij een aantal economievakken alsook de Gastronomie-cursus blijven doceren. Tot januari 2022 was Erwin bovendien Fellow voor economie; tot juli 2022 was hij tevens tutor bij UCU. Met ingang van 1 september 2023 heeft Erwin een zetel in de Universiteitsraad voor de partij Vlam.

Voor zijn aanstelling bij UCU was Erwin werkzaam bij (de voorlopers van) Utrecht School of Economics (USE). Hij is een aantal keer genomineerd als docent van het jaar, en heeft deze eervolle positie ook eenmaal verworven. In de oprichtingsjaren van de USE (2000-2003) is Erwin coordinator geweest van de Engelstalige Bacheloropleiding Economics. In die rol moest hij er enerzijds zorg voor dragen dat het Engelstalige programma inhoudelijk gezien voldoende interessant en relevant was voor internationale economiestudenten. Anderzijds diende hij te bevorderen dat de internationale studenten zich thuis (gingen) voelen bij USE. In de periode 2004-2007 is Erwin coordinator en hoofddcocent geweest van het zogenoemde USE-StudieLinkProject. Dit project was de voorloper van het zogenoemde 'YES-USE' programma dat door Erwin is ontwikkeld. Gedurende de gehele looptijd van het project (2007-2013) was hij directeur van en hoofddocent in het programma. Dit YES-USE project werd deels bekostigd door het ministerie OC&W uit de ontwikkelingsgelden voor talentontwikkeling. 

Erwin is volledig gecerticifeerd universitair docent. Hij is in het bezit van zowel zijn Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) als Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Hij heeft de leergang 'Onderwijskundig Leiderschap' bij het Center of Excellent University Teaching (CEUT) van de UU afgerond. Ook heeft hij het UU-Leiderschapsprogramma gevolgd. 

Van 2015 t/m 2018 is Erwin werkzaam geweest voor het College voor Toetsing en Examens (CvTE). Als voorzitter van de vaststellingscommissies economie HAVO resp. VWO was hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuiteit van de nationale centrale eindexamens economie.

Van 1 september 2019 tot 1 september 2021 was Erwin van Sas als onderwijsadviseur verbonden aan het Future Food programma van de Universiteit Utrecht. In deze rol diende hij te adviseren over de mogelijkheid over de totstandkoming van een interdisciplinaire, universiteitsbrede onderwijsminor, met als thema Future Food. 

Erwin van Sas was in 2021 - 2022 verbonden aan het USO-project Interdisciplinariteit. Hij zet zich in het bijzonder in voor het ontwikkelen van een netwerkhub voor docenten die interesse hebben voor interdisciplinair onderwijs. De gedachte is dat de hub een platform biedt voor docenten die een interdisciplinaire cursus willen opzetten en doceren makkelijk(er) in contact kunnen komen met collega-docenten uit andere disciplines c.q. faculteiten t.b.v. het coordineren dan wel feitelijk doceren van de multi-/interdisciplinaire cursus(sen).

Met ingang van academisch jaar 2023 heeft Erwin voor de lijst VLAM zitting in de U-Raad, voor een periode van twee jaar.