Micah: A New Translation with Introduction and Commentary

Bob Becking

Omslag van het boek 'Micah'

Onlangs verscheen van emeritus hoogleraar Bob Becking Micah: A New Translation with Introduction and Commentary. Deze nieuwe studie van het 33ste boek van de Hebreeuwse Bijbel biedt een nieuwe theorie over zijn ontstaansgeschiedenis.

Een nieuwe vertaling

Hoewel het bijbelse boek Micha het meest bekend is om zijn voorstellingen van vrede – zwaarden omgesmeed tot ploegscharen, speren veranderd in snoeihaken – en zijn passages over profetische hoop, bestaat het boek grotendeels uit voorspellingen van ondergang. De historische Micha, die waarschijnlijk aan het einde van de achtste eeuw voor Christus leefde, is de eerste opgetekende profeet die de noodlottige val van Jeruzalem voorspelde, en hij voorspelde ook de vernietiging van de regio's Samaria en Juda, naast de meer bekende beloften van het uiteindelijke herstel van Juda.

Bob Becking vertaalt de Hebreeuwse tekst opnieuw en belicht de belangrijkste elementen van het boek, waaronder de literaire kenmerken, de politieke context en de ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van vergelijkend bewijs uit het oude Nabije Oosten, archeologische aantekeningen en inscripties geeft Becking een overzicht van de debatten rond de interpretatie van het boek en beargumenteert hij dat het boek als drie afzonderlijke bronteksten moet worden beschouwd: het vroege eerste hoofdstuk; een groot middengedeelte dat een proto-apocalyptische, afwisselend profetische futurologie bevat, verzameld en gevormd door een latere redacteur; en een toegevoegd gedeelte dat pleit voor wettelijke hervormingen onder Josia.

Lees meer over het boek Micah: A New Translation with Introduction and Commentary

Essays over het boek Micha

Omslag van het boek 'A Transverse Dreamer'

Bob Becking publiceerde ook ‘A Transverse Dreamer: Essays on the Book of Micah’, als deel 552 in de serie Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. De essays concentreren zich op de vragen die de slotteksten van het boek Micha oproepen: kan het boek gelezen worden als een samenhangende compositie of is het het resultaat van een complexe redactiegeschiedenis? En was Micha een onheilsprofeet wiens literaire erfenis later verzacht werd door de opname van orakels van verlossing?

Sommige essays hebben een meer algemeen karakter, terwijl andere specifieke passages analyseren. Een aantal artikelen bespreekt het boek Micha door naar specifieke thema’s te kijken (profetie, religieuze polemieken, metaforen). Andere gaan over de aankondiging van een vreedzame toekomst (Micha 4:1-5), de beroemde morele aansporing in Micha 6:8 en de kwestie van profetisch en goddelijk geslacht in Micha 7:8-13.