Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS)

De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft schoolleiders inzicht in hoe hun functioneren wordt ervaren door henzelf en door de medewerkers van de school. Het gaat om een combinatie van ervaren nabijheid (ook wel samen-gedrag en tegen-gedrag genoemd), en de mate van ervaren regie of meegaandheid.

De (papieren) vragenlijst wordt ingevuld door zowel medewerkers als de schoolleider zelf: dit geeft een medewerkersbeeld, een zelfbeeld en een ideaalbeeld. De verschillen tussen de drie perspectieven worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie en (mogelijk) verbetering. 

Bestemd voor: 
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€ 145,- per afname per schoolleider

Gebruik en afname

De vragenlijst over schoolleidersgedrag bestaat uit 77 uitspraken. Op een vijfpuntsschaal kan worden aangeven in hoeverre een uitspraak van toepassing is. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten. Het aantal medewerkers dat de vragen over een schoolleider moet invullen, is minimaal 10 (bij voorkeur 15 of meer). De schoolleider zelf vult het formulier met vragen ook in, één keer als zelfbeeld en één keer als ideaalbeeld. 

Het kan zinvol zijn om de vragenlijst met tussenpozen meerdere keren in te vullen, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkeling die doorgemaakt is. Door de verschillende gegevens naast elkaar te leggen kan de vragenlijst aanleiding geven om individueel of samen met anderen te reflecteren over het eigen functioneren.

Rapportage

Voor elk van de uitspraken wordt in een schriftelijke rapportage weergegeven wat de gemiddelde opvattingen zijn van medewerkers over de betreffende schoolleider en hoe de schoolleider zichzelf ziet. Ter vergelijking zijn scores opgenomen over ‘de gemiddelde schoolleider’ (de gemiddelde invulling van een groot aantal medewerkers over een groot aantal schoolleiders). 
 
De resultaten worden ook samengevat in een figuur. Het model dat hiervoor gebruikt wordt bestaat uit acht sectoren. Hoe sterker een sector gearceerd is, des te sterker vertoont iemand het gedrag uit de betreffende sector. De rapportage bevat een toelichting bij de betekenis van dit model.

Aanvullend advies

Hoewel de rapportages zo zijn gemaakt dat je als schoolleider zelfstandig je gegevens kunt bekijken, is de ervaring dat de opbrengst groter is wanneer daar iemand bij betrokken wordt die ervaring heeft met het interpreteren van de resultaten. Onderwijsadvies & Training biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

 • Plenaire rapportages aan het hele team (waarin los van personen toelichting wordt gegeven bij het interpreteren van de resultaten)
 • Individuele gesprekken (waar met de betreffende persoon de resultaten worden besproken en gezamenlijk vertaald naar eventuele aandachtspunten en acties voor verdere ontwikkeling).
 • Begeleiding bij verdere ontwikkeling van het eigen denken en handelen van de schoolleider, zowel individueel als gezamenlijk (bijvoorbeeld in de vorm van een intervisietraject).

Procedure afname en verwerking

 • Na aanvraag wordt een pakket formulieren en een instructie toegestuurd. Op de formulieren waarop de vragen beantwoord kunnen worden, is de naam van de schoolleider waarover de vragenlijst moet worden ingevuld, voorgedrukt. 
 • De school verspreidt de formulieren ter invulling onder medewerkers en schoolleiders en neemt ze weer in. 
 • Als alle formulieren zijn ingevuld, worden deze ter verwerking aan Onderwijsadvies en Training teruggestuurd. 
 • Voor elke schoolleider wordt een aparte rapportage gemaakt. Deze rapportages worden aan de betreffende schoolleider toegestuurd. De verwerkingstermijn is maximaal 3 weken. 

Kosten

De kosten van materiaaltoezending, verwerking en rapportage bedragen 145 euro per afname per schoolleider. Wij maken op aanvraag een offerte voor aanvullend advies.

Vragenlijst aanvragen

Je kunt de VIS bestellen via: onderwijsadviesentraining@uu.nl. Geef hierbij aan:

 • om hoeveel schoolleiders het gaat,
 • om hoeveel mannen en vrouwen het gaat,
 • hoeveel medewerkers (per schoolleider) de vragen gaan beantwoorden,
 • waar het materiaal naar toegestuurd moet worden.

Ook interessant: Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL)

Voor scholen waar docenten bezig zijn met continue professionalisering, is het de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag mogelijk ook interessant. Kijk op uu.nl/vil.

Contact

Heb je vragen over de VIS? Neem dan contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training.
T 030 253 2261
E EducationalTools@uu.nl

De gegevens die door O&T worden verzameld via de vragenlijsten kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor onderzoek en om de kwaliteit van de vragenlijsten te verbeteren. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met het gebruik van de data voor dit doel.