Observeren van interactie met CLASS

Wil je weten hoe je tijdens vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken en spelletjes maar ook het verschonen, fruit eten en het opruimen van speelgoed interactie kunt inzetten voor de ontwikkeling van een kind? Hoe benut je deze momenten optimaal door aan te sluiten op alle ontwikkeling-aspecten van kinderen? Het observatie-instrument CLASS geeft hier inzicht in.

Bestemd voor: 
Leerkrachten groep 1-2, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, docenten Pabo
Startmoment(en): 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
Afhankelijk van de afspraken

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen: zij zorgen voor een veilige en prettige omgeving waarin kinderen kunnen verkennen en exploreren. Ze vormen een veilige omgeving en bouwen door sensitieve, responsieve interacties een relatie met kinderen op.

De emotionele, sociale, cognitieve en taalontwikkeling van kinderen verloopt erg snel op jonge leeftijd. De interacties met pedagogisch medewerkers/leerkrachten vormen een belangrijke ondersteuning in deze ontwikkelingsfase. Het is een uitdaging om die interacties zo goed mogelijk vorm te geven.

Observeren van interactie met CLASS
Wil je weten hoe je tijdens vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken en spelletjes maar ook het verschonen, fruit eten en het opruimen van speelgoed interactie kunt inzetten voor de ontwikkeling van een kind? Hoe benut je deze momenten optimaal door aan te sluiten op alle ontwikkeling-aspecten van kinderen? Het observatie-instrument CLASS geeft hier inzicht in.

Over CLASS

De Classroom Assesment Scoring System (CLASS) is een Amerikaans observatie-instrument en is onderdeel van het CLASS raamwerk waarbij kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs centraal staat. De CLASS wordt in de Verenigde Staten veelvuldig gebruikt om de proceskwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterklassen) te meten [1] en begint inmiddels ook een wijde verspreiding te krijgen in Europa (Finland, België, Nederland). De CLASS wordt succesvol gebruikt als instrument om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten te verbeteren [2].

De manier van observeren en scoren is eenduidig volgens een 7-puntsschaal. Er wordt gekeken hoe vaak gedrag van een pedagogisch medewerker/leerkracht voorkomt. Hierdoor zijn er duidelijke aanknopingspunten ten aanzien van verbetering van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers/leerkrachten. De CLASS meet dus niet de kinderen maar de pedagogisch medewerker/leerkracht en maakt inzichtelijk wat sterke en zwakke punten in de interactie met kinderen en het stimuleren van leervermogen zijn.

CLASS en de UU
Op de Universiteit Utrecht wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van de CLASS en worden trainingen gegeven ter bevordering van de interactie met jonge kinderen aan de hand van de CLASS. Voor de Voorschoolse educatie (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen) wordt CLASS Toddler gebruikt. Bij de vroegschoolse educatie (kleuterklassen) wordt CLASS Pre-K ingezet. Naast professionaliseringsaanbod wordt er wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedaan door de onderzoeksgroep van prof. Dr. Paul Leseman. 

Inzet van CLASS en werkwijze

  1. Wil je weten hoe de kwaliteit bij de eigen groep of klas is, dan komen we graag met de CLASS observeren. Na het scoren krijg je feedback en bespreken we een eventueel vervolgtraject. Bij een observatie draaien we een dagdeel mee op de groep/ in de klas.
  2. Wil je medewerkers bijscholen of professionaliseren, dan kunnen we met of zonder observatie informatie geven over het gebruik van de CLASS. Ook kunnen we de pijlers van CLASS bespreken, zoals het geven van feedback, autonomie van kinderen bevorderen en taal stimuleren bij bijvoorbeeld routinemomenten.
  3. Tot slot is een combinatie ook mogelijk. Op basis van observaties met de CLASS maken we een aanbod op maat. Dit aanbod kan zowel voor de medewerkers zijn als voor leidinggevenden en adviseurs. Een voorbeeld van een dergelijk traject is het onderzoek dat is uitgevoerd bij Villa Kakelbont.

Doelgroep

De trainingen en het aanbod op maat zijn o.a. bedoeld voor:

  • leerkrachten groep 1-2
  • intern begeleiders
  • kwaliteitsmedewerkers
  • (pedagogische) begeleiders PM-er
  • leidinggevenden
  • adviseurs
  • docenten Pabo

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

---

[1] Howes en anderen, 2008, La Paro en anderen, 2004; Thomason & La Paro, 2009
[2] Downer en anderen, 2009; Pianta en anderen, 2008