Algemene voorwaarden cursussen Parnassos

 • Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
 • Cursussen zijn toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
 • Indien een cursus vanwege overmacht niet meer in Parnassos plaats kan vinden, kan een cursus worden geannuleerd, online worden voortgezet of in aangepaste vorm worden voortgezet. In een dergelijke situatie worden de cursisten daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 • Mochten er maatregelen nodig zijn met betrekking tot het Covid-19 virus, dan handelt Parnassos in lijn met de adviezen van de overheid en het beleid van de Universiteit Utrecht. De cursist neemt deze richtlijnen ook in acht bij deelname aan de cursus. Voor meer informatie zie de website van Rijksoverheid en van de Universiteit Utrecht.
 • De cursist kan een cursusinschrijving tot uiterlijk vier weken vóór de start van de cursus annuleren, waarna het cursusgeld wordt teruggestort. Na deze periode is terugbetaling alleen mogelijk als iemand van de wachtlijst de plek inneemt of de annulerende cursist zelf voor vervanging zorgt. 
  Daarnaast worden cursusgelden terugbetaald na afwijzing bij een auditie voor een van de producties of wanneer een cursus om organisatorische redenen niet door kan gaan. Ook in geval van langdurige blessure of ziekte kunnen de kosten van de gemiste lessen worden terugbetaald. In dit geval is een doktersverklaring nodig. 
  Dezelfde regels gelden voor cursisten die privéles krijgen. Deze cursisten hebben recht op teruggave van tweederde deel van het cursusgeld van de gemiste lessen.
 • Parnassos behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren danwel uit de stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Als u zich voor een cursus in tariefgroep 1 of 2 inschrijft, dient u een collegekaart, medewerkersnummer of een Vriendenpas te kunnen overleggen. Tijdens de eerste les vindt een pascontrole plaats.
 • Parnassos heeft een regeling getroffen met een aantal andere universiteiten in Nederland. Studenten studerend aan deze universiteiten komen in aanmerking voor tarief 1. Kijk voor een overzicht van de deelnemende universiteiten bij Tariefgroepen. Staat uw universiteit niet in deze lijst, dan komt u dus NIET in aanmerking voor deze korting.
 • Indien uw gegevens en/of tariefgroep veranderen, dient u dit door te geven aan de cursusadministratie vóór u zich opnieuw voor een cursus inschrijft.
 • Opmerkingen, vragen en klachten over cursussen kunt u mailen naar de cursusadministratie via info.parnassos@uu.nl.  Voor rechtstreekse correspondentie tussen u en de docent is Parnassos niet verantwoordelijk.
 • Voor privélessen wordt een tijdstip afgesproken waarop wekelijks of tweewekelijks les wordt gegeven. Afgesproken tijden kunnen niet veranderd worden, tenzij de privéroosters om organisatorische redenen veranderd moeten worden. Indien dit het geval is wordt er (telefonisch of via de mail) contact opgenomen met de cursist om een nieuw tijdstip vast te stellen.  
 • Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd.
 • Bij lesuitval wordt de cursus voor het eind van het cursusprogramma ingehaald, dit kan eventueel op een andere dag en tijdstip plaatsvinden. Cursisten dienen er rekening mee te houden dat een cursus hierdoor enkele weken kan uitlopen.
 • Bij inschrijving van minder cursisten dan het minimale aantal kan de cursus in overleg doorgaan in minder lesuren voor dezelfde prijs.
 • Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonisch door te geven aan de receptie (030-2538448).
 • Indien aan een cursus ingangseisen (zoal op de website vermeld) zijn verbonden en de docent constateert dat de cursist hier niet aan voldoet dan heeft Parnassos het recht de cursist in een andere cursus te plaatsen. Een eventueel verschil in cursusprijs wordt dan verrekend.
 • Het deelnemen aan de cursussen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Parnassos behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen.
 • Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s gemaakt worden door een fotograaf van Parnassos. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto’s website e.d. U wordt voorafgaand aan de cursus hierover geïnformeerd. De fotograaf is duidelijk herkenbaar aan een hesje. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u niet gefotografeerd wenst te worden. Als u op een later moment bezwaar wil maken tegen het maken of publicatie van foto’s waar u op staat, kunt u een mail sturen naar privacy.cwc@uu.nl.