Aansprakelijkheid bij schade of diefstal

AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE OF DIEFSTAL

  • Parnassos Cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor schade door bezoeker/huurder of derden geleden bij gebruik van de ruimten, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid van Parnassos.
  • Bezoeker/huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte en eventuele apparatuur en alle schade geleden door derden ontstaan tijdens de periode dat hij deze ruimte in gebruik heeft.
  • Parnassos is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van in het gebouw¬† aanwezige eigendommen van bezoeker/huurder of zijn bezoekers. Sluit ruimten bij afwezigheid altijd af.