Onderzoeker Verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland: beleid en sturing (promovendus of Postdoctoraal onderzoeker; 0,7 - 1,0 FTE)

Uren per week: 
28 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Geowetenschappen
Afdeling: 
GEO / Dept SD
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Gedurende een periode van vier jaar ga je onder begeleiding van diverse collega’s onderzoek doen (promotieonderzoek dan wel postdoctoraal onderzoek). Het streven is dat jouw onderzoek relevante resultaten genereert voor de Nederlandse maatschappij en beleidspraktijk. De vormgeving van het onderzoek gebeurt in samenspraak met de (co)promotoren, dr. ir. S. (Susanne) Wuijts, dr. C. (Carel) Dieperink en prof.dr. H.A.C. (Hens) Runhaar.

De ecologische en chemische kwaliteit van water (zoet en zout oppervlaktewater en grondwater) is essentieel voor ecosystemen en menselijk welzijn. In de EU wordt via de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestuurd op waterkwaliteit. EU-lidstaten moeten in 2027 de KRW-waterkwaliteitsdoelen hebben bereikt, maar vele hebben moeite om hieraan te voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland, een van de dichtstbevolkte lidstaten met een hoge mate van industrialisering en een intensieve landbouwsector, wat beide negatief bijdraagt aan waterkwaliteit. Behalen van de KRW-doelen in deze complexe setting is een multi-dimensionele opgave die cross-sectorale medewerking vereist, wat echter extreem moeilijk te realiseren is. Omdat het probleem niet uniek is voor Nederland, kunnen innovatieve manieren om uit de sectorale aanpak van waterkwaliteitsbeleid te breken waardevolle lessen voor andere Lidstaten opleveren.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft opdracht gegeven tot een onderzoeksproject waarin twee onderzoekers en vijf senior onderzoekers participeren. Het doel is te analyseren wat nodig is om de KRW-doelen in Nederland voor en na 2027 te realiseren en om wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische tools en handreikingen voor watermanagers en andere stakeholders. De twee onderzoekers zullen nauw samenwerken, ieder vanuit een eigen kennisdomein. Onderzoeker 1 zal de beleids- en sturingsdimensies van het vraagstuk adresseren, terwijl onderzoeker 2 de juridische aspecten zal adresseren. Via deze vacature zijn wij op zoek naar iemand die zich zal richten op de taken van onderzoeker 1. 

Onderzoeker 1 zal zich richten op de volgende onderwerpen:

 • Transitiepaden om uit de locked-in situatie te breken die momenteel een grote belemmering vormt voor cross-sectorale samenwerking voor de verbetering van de waterkwaliteit. Het gaat hierbij onder meer om de verschillende perspectieven op waterkwaliteitsdoelen, de hardnekkige organisatie van beleid in gespecialiseerde ‘kokers’ en vrijwilligheid als leidend principe in cross-sectorale samenwerking. Wat is in dit licht de potentie van gebiedsgerichte samenwerking?
 • Instrumenten om actoren buiten het watermanagementdomein (in het bijzonder de landbouw, industrie en ruimtelijke ordening) te stimuleren om effectieve waterkwaliteitsmaatregelen te implementeren.
 • Monitoringsystemen die continue evaluatie en aanpassing van waterkwaliteitsbeleid stimuleren, om hiermee de effectiviteit van dat beleid te vergroten.

Onderzoeker 2 zal zich richten op de volgende onderwerpen:

 • Hoe moeten de KRW-verplichtingen worden uitgelegd, ook in relatie tot andere maatschappelijke uitdagingen in het licht van gebiedsgericht beleid?
 • Welke mogelijkheden bieden de KRW en andere wetgeving voor een meer integrale, gebiedsgerichte benadering van waterkwaliteitsbeleid? En indien dergelijke opties daadwerkelijk bestaan, waarom worden deze niet toegepast?
 • Op welke wijze kunnen doelen, verantwoordelijkheden en de implementatie van beleidsinstrumenten zodanig kunnen worden toebedeeld en gecoördineerd dat hiermee de KRW waterkwaliteitsdoelen en gerelateerde beleidsdoelen kunnen worden bereikt voor en na 2027?

Methoden omvatten deskresearch, analyse van jurisprudentie, interviews, focusgroepsessies en comparatieve case studies in andere EU-lidstaten waar dezelfde problematiek speelt. Parallel aan het onderzoek zal STOWA frequente interactie tussen de onderzoekers en watermanagers en andere stakeholders organiseren, met als doel toegang tot informanten en andere databronnen te geven en om de relevantie en bruikbaarheid van (tussentijdse) bevindingen te borgen (valorisatie).

Profiel

De vacature staat open voor een promovendus of een Postdoctorale onderzoeker (Postdoc).

De ideale kandidaat:

 • heeft een mastergraad (promovendus) of een doctorsgraad (Postdoc) in de Bestuurskunde, Politicologie of in een andere relevante wetenschappelijke discipline (bijv. Sustainable Development of Water, Science en Management) met een sterke affiniteit met waterbeleid en -sturing;
 • heeft bij voorkeur ervaring met empirisch onderzoek;
 • heeft ervaring met of is bereid tot het werken in een interdisciplinair team;
 • vindt het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en heeft affiniteit met het leggen van verbinding met de praktijk vanuit het onderzoek;
 • beheerst de Nederlandse taal op C1 niveau (excellent) gezien de beoogde interactie met Nederlandse watermanagers en stakeholders, zowel voor dataverzameling als interactie/valorisatie;
 • beheerst het Engels op C1 niveau.

Aanbod

Het betreft een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte (promovendus) dan wel 0,8 – 0,85 fte (Postdoc) voor de duur van 18 maanden. Bij goed functioneren volgt verlenging naar een dienstverband van in totaal 4 jaar of in totaal 5 jaar bij een dienstverband van 0,8 fte (promovendus) c.q. 0,7 fte (Postdoc). Het salaris van een promovendus bedraagt in het eerste jaar € 2.541,- en oplopend in het vierde jaar naar € 3.247,- bruto per maand (schaal P cao Nederlandse Universiteiten), bij een fulltime dienstverband. Het salaris van een Postdoc bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring - tussen de €2.960,- en €4.670,- per maand (schaal 10 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Sharing science, shaping tomorrow. Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. De focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Onderzoeker 1 komt te werken bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze faculteit onderzoekt de aarde: van de aardkern tot en met het aardoppervlak tot en met het menselijk (ruimte)gebruik op de aarde. Altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Met 3.400 studenten (BSc en MSc) en 720 medewerkers is de faculteit een sterke en uitdagende organisatie. De faculteit Geowetenschappen is georganiseerd in vier departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Fysische Geografie en het departement Sustainable Development. De promovendus zal worden ingebed in de Environmental Governance sectie van het laatstgenoemde departement.

De Environmental Governance groep is een levendig en internationaal team van ongeveer vijftig onderzoekers. Haar onderzoeksprogramma richt zich op het functioneren van sturingsarrangementen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Daarnaast draagt het bij aan zowel de theoretische voortgang van de sustainability science als aan innovaties in de beleidsontwikkeling. Ons onderzoek is zowel empirisch-analytisch als normatief van aard en resulteert vaak in het doen van beleidsaanbevelingen.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Prof. dr. Hens Runhaar (Universitair hoofddocent) via h.a.c.runhaar@uu.nl of 06 23 31 80 04.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

We verzoeken je om tevens bij te voegen:

 • bewijs van diploma(’s) (Master’s niveau dan wel doctorsniveau);
 • contactgegevens van 2 referenten.

De positie is beschikbaar vanaf medio september 2023. We hopen dat beide onderzoekers tegelijkertijd kunnen starten.

Uiterlijk reageren op 1 juli 2023.