Fondsen

Public Engagement Seed Fund

Bij dit seed fund kunnen Utrechtse onderzoekers kleine bedragen aanvragen om vernieuwende, onderzoeksgerelateerde publicengagementactiviteiten te helpen realiseren. Aanvragen kennen een maximum van €2,000 per keer. Twee keer per jaar, in voorjaar en najaar, zijn er calls.

Meer informatie over de selectiecriteria op intranet of neem contact op met het public engagement team.

 

Public Engagement Revolving Fund

Het Public Engagement Revolving Fund stelt onderzoekers in staat publieksactiviteiten op een grotere schaal te ontwikkelen en om alvast verplichtingen aan te gaan voordat de fondsenwerving helemaal rond is. Per aanvraag geldt een maximum van €10,000. De onderzoeker betaalt het bedrag terug na afronding van de fondsenwerving, binnen een jaar. Meer weten? Neem contact op met het public engagement team.

Cultuurfondsen

KF Heinfonds. Het Fonds is er specifiek voor giften aan projecten die passen binnen de doelstellingen: cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuurbehoud, podiumkunsten en volksgezondheid in de provincie Utrecht. 

Stichting Kees Eijrond Fonds. Het KEF wil (de aanzet tot) projecten helpen realiseren om de stad Utrecht beter op de kaart te zetten als landelijke en internationale kunst-en cultuurstad.

Stichting Mien van ‘t Sant Fonds. Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de Vijfherenlanden.

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Het Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies en de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht.

Prins Bernard Cultuurfonds. Voor projecten in Utrecht kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans, film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. 

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu.

Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen (natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat, kunst en cultuur).

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.

Het Oranje Fonds steunt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden.

Met de portefeuille Wetenschap en Onderzoek steunt Dioraphte activiteiten ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek op de terreinen, zeldzame ziekten, verwaarloosde tropische ziekten en voedselzekerheid.

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen.

De Stichting Zabawas kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.

VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Wij steunen projecten die actief burgerschap versterken.

Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet een gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur.

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Mama Cash. Moedige organisaties die overal ter wereld opkomen voor de rechten van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen hebben geld en ondersteunende netwerken nodig om te kunnen groeien en positieve veranderingen te brengen in hun gemeenschappen. Mama Cash werft fondsen bij particulieren en instellingen en investeert deze gelden in vrouwen- en meidengroepen. Daarmee kunnen ze bouwen aan netwerken en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om vrouwenrechten wereldwijd te verdedigen en te versterken.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Alle bijdragemogelijkheden en activiteiten zijn gebundeld in zeven platforms, van talentontwikkeling tot internationale presentaties.

For more than 20 years, the Prins Claus Fonds, the Prince Claus Fund has been supporting culture and development in Latin America, Africa, Asia, the Caribbean and Eastern Europe.

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’), iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’) en  kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

Trutfonds "kleinschalige, niet commerciële potten- en flikkerprojecten welke elders niet of nauwelijks in aanmerking komen voor subsidie". Daarbij mag de subsidie van het fonds voor de te subsidiëren activiteiten niet de bekende druppel op de gloeiende plaat zijn.

De Goedgeldgala BankGiroLoterij steunt Wij steunen organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Erik Beelaerts van Blokland Fonds: Voor multidisciplinaire, grensverleggende, stimulerende, enthousiasmerende initiatieven op het gebied van cultuur en natuurbehoud.

Europese Culturele Stichting Fonds: The European Cultural Foundation nurtures a socially engaged and culturally rooted civil society across Europe. We are committed to making a tangible impact on civil society, citizen initiatives, public opinion and policy proposals, and combat the fragmenting forces jeopardising peace and social progress in Europe.

Stichting Fonds 1819: stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Dit kunnen (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.

Gravin van Bylandt Stichting: en vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

Hybrid House Fonds: Stimuleert het verweven van cultuur en wetenschap.

De Van den Berch van Heemstede Stichting steunt in Nederland gevestigde instellingen of organisaties die een algemeen belang beogen. De Stichting ondersteunt bij voorkeur vernieuwende projecten op het gebied van cultuur (met name klassieke muziek met bijzondere aandacht voor “young professionals”.

Diverse fondsen voor de ondersteuning van mediaproducties.

BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur.

De Frans Mortelman Stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang voor het grondgebied van het Rijk en wel uitsluitend door de bevordering van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur, alles in de ruimste zin.

Initiatieven Fonds Gemeente Utrecht is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht.