Reglementen en richtlijnen promoveren

Voor en tijdens een promotietraject, zien de promovendus en de (co)promotoren erop toe dat het promotiereglement wordt gevolgd.

In het promotiereglement van de Universiteit Utrecht is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, evenals een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van de Universiteit Utrecht zijn vastgesteld. Het promotiereglement stelt onder meer wie toegang heeft tot de promotie, hoe de promotoren en copromotoren aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand moet komen en hoe de beoordelingscommissie wordt samengesteld.

Promotiereglement (pdf)

Ius promovendi voor UHD

Per 1 januari 2018 kunnen ook sommige UHD’s als promotor aangewezen worden, lees hierover de voorwaarden (docx) die gebaseerd zijn op de VSNU-handreiking (pdf).

Minimale vereisten kwaliteitszorg

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de promotieopleiding, heeft het College van Bestuur de minimale vereisten van het kwaliteitszorgsysteem (pdf) vastgesteld. Iedere Graduate School heeft een cyclisch kwaliteitszorgsysteem is dat de Board of Studies in staat stelt de kwaliteit van de promotieopleiding te monitoren en voortdurend te verbeteren. Zie voor een toelichting ook de brief van de rector (pdf).

Aanwijzingen voor promovendi

De Universiteit Utrecht heeft een document met aanwijzingen voor promovendi (pdf) opgesteld.

Speciale regeling voor joint doctorates

Universiteit Utrecht een speciale regeling voor joint doctorates (pdf). Het is mogelijk om een joint doctorate op te zetten in samenwerking met een of meer buitenlandse universiteiten. Voor een dergelijk joint doctorate moet geruime tijd voor de start van een promotietraject toestemming worden gevraagd bij het College voor Promoties. In de regeling voor joint doctorates staat aangegeven hoe binnen de Universiteit Utrecht toestemming moet worden aangevraagd voor een joint doctorate en aan welke voorwaarden de joint doctorate moet voldoen.

De Universiteit Utrecht is lid van de League of European Research Universities (LERU). De LERU heeft zich uitgesproken over de meerwaarde van joint doctorates: Proposal for jointly awarded PhD (pdf).