Profielschets Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

Profielschets voor de vacature van Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, januari 2017.

Algemeen

De Universiteit Utrecht (1636) is een Europese researchuniversiteit die er een eer in stelt uitstekend onderwijs te geven. De universiteit, die deel uitmaakt van de League of European Research Universities, staat hoog gepositioneerd in internationale rankings. Onderwijs en onderzoek zijn nauw verweven in de universiteit en zijn afgeleid van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. De universiteit heeft vier kernwaarden gekozen, ambitie - inspiratie - betrokken - onafhankelijk, die vertaald zijn in een code of conduct voor medewerkers en studenten.

De Universiteit Utrecht heeft in juli 2016 een Strategisch Plan 2016-2020 uitgebracht dat richting geeft aan de ontwikkeling van de universiteit in de komende jaren. De universiteit heeft strategische allianties met onder meer het UMC Utrecht, de TU Eindhoven, de University of Toronto en de Chinese University of Hongkong.

Organisatie universiteit

De organisatie van de universiteit volgt de Wet op het Hoger Onderwijs en is vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement. De universiteit heeft zeven faculteiten: geneeskunde - diergeneeskunde - bètawetenschappen - geowetenschappen - sociale wetenschappen - recht, economie, bestuur en organisatie - geesteswetenschappen plus het Utrecht University College; de faculteit geneeskunde is geïntegreerd in het UMC Utrecht. De leiding van de faculteiten is in handen van de decanen. De universiteit heeft verder een universiteitsbibliotheek en de universitaire bestuursdienst. De medezeggenschap krijgt op universitair niveau vorm in de universiteitsraad en het Lokaal Overleg.

De Universiteit Utrecht is mede opsteller van de VSNU Code goed bestuur universiteiten.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden, te weten een voorzitter (tot 1 juli 2017 mr. Marjan Oudeman), een rector magnificus (prof.dr. Bert van der Zwaan) en een vice-voorzitter (prof.dr. Anton Pijpers). Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Binnen het College zijn de aandachtsgebieden verdeeld.

Op dit moment heeft de voorzitter van het College van Bestuur de volgende gebieden: coördinatie en strategie, bestuurlijke en juridische zaken, personeel en organisatie , valorisatie, externe betrekkingen, communicatie, alumnibeleid, internationalisering. Het College van Bestuur werkt collegiaal onder voorzitterschap van de voorzitter. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Opdracht

De Universiteit Utrecht heeft een ambitieus Strategisch Plan opgesteld. De opdracht voor het College van Bestuur is het realiseren van de doelstellingen, in het licht van krimpende middelen vanuit de overheid en een hiermee gepaard gaande noodzaak tot het verwerven van meer middelen uit Europese fondsen en de private sector. Hiervoor is aansluiting bij de Nederlandse topsectoren en Europese Societal Challenges randvoorwaardelijk. Dit vereist intern een scherpe profilering van onderzoek binnen de strategische thema’s als life sciences, sustainability, dynamics of youth en institutions for open societies.

In het onderwijs kiest de universiteit voor matching of selectie bij bacheloropleidingen en voor selectie bij masteropleidingen en realiseert ruimte voor excellente studenten in het Utrechtse Honourscollege; de universiteit stuurt op kwaliteit van studenten, niet op kwantiteit. De universiteit ontwikkelt met partners het Utrecht Science Park, dat een unieke combinatie is van grote onderzoekinstellingen en researchafdelingen van bedrijven, instellingen en instituten. Om de ambities op het gebied van onderwijs en onderzoek waar te maken investeert de universiteit in persoonlijk contact en in hechte communities ondersteund door een innovatieve en duurzame bedrijfsvoering.

Profiel

De Universiteit Utrecht zoekt een ervaren bestuurder die in denken en doen aansluit bij de kernwaarden van de universiteit: inspirerend, betrokken, ambitieus en passend bij de onafhankelijke positie die de universiteit in de samenleving inneemt. Het is iemand die uitstekend communiceert, transparant opereert, bindt en verbindt, en resultaatgericht is. Iemand die teamspeler is in het College van Bestuur en in het overleg van het College met de decanen, en draagvlak creëert binnen de universitaire gemeenschap door verbinding en zichtbaarheid.

De nieuwe voorzitter heeft ruime ervaring in het besturen van een professionele organisatie en in het leiding geven aan veranderingsprocessen daarbinnen, en weet dat richting geven en draagvlak verwerven beide belangrijk zijn. Zij/hij heeft door opleiding en werkervaring bij voorkeur ervaring met of tenminste aantoonbare affiniteit met de wetenschap, de universiteit als instituut en met het universitaire systeem als geheel en heeft gevoel voor de verhoudingen daarbinnen. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor het vormgeven aan de uitvoering van het strategisch plan van de universiteit. Zij/hij kent het belang van samenwerking en geeft daar zelf krachtig mede vorm aan binnen de universiteit, en met andere universiteiten, hoger onderwijsinstellingen, onderzoekinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. De nieuwe voorzitter kent de universitaire wereld en de voor universiteiten relevante nationale en internationale ontwikkelingen – in het bijzonder in Europa - en staat voor het belang van universiteiten in de samenleving. Zij/hij weet de universiteit in binnen- en buitenland uitstekend te representeren en de belangen voor het voetlicht te brengen onder meer door een uitstekend netwerk in de politiek en de maatschappij.

Gezien de huidige samenstelling van het College van Bestuur en de decanen, gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen. De Universiteit Utrecht conformeert zich aan de Wet Normering uit Publieke Middelen gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

De procedure

De Universiteit Utrecht laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan uu@vanderkruijs.com.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach. Dit kan op 030-8200062.

Deze vacature is ook te vinden op www.uu.nl/vacatures.