Coronavirus - updates

De Universiteit Utrecht volgt de landelijke en internationale ontwikkelingen van het coronavirus op de voet. Op deze pagina lees je de meest actuele berichtgeving over het onderwerp in relatie tot de Universiteit Utrecht.

*

27-03-2020:  Online onderwijs en toetsing voor heel blok 4

We hebben besloten dat al het universitaire onderwijs en de toetsing van blok 4 ook na 1 juni zoveel mogelijk online plaatsvindt. Uiterlijk in de week van 6 april informeren docenten hun studenten of de cursus en de bijbehorende toets(en) volledig online plaatsvindt, of dat dit voor het betreffende onderwijs niet mogelijk is. Als het online niet mogelijk is, zal er later een besluit genomen worden over de wijze waarop onderwijs en/of toetsing plaats zullen vinden. Internationale studenten die al zijn teruggekeerd naar hun thuisland of de intentie hebben om dit binnenkort te doen, krijgen bij cursussen waar afronding volledig online niet mogelijk is de keuze om wel of niet terug te keren naar Utrecht. Voor studenten die niet terugkeren naar Utrecht wordt gezocht naar een alternatief waarbij de student in het thuisland kan blijven.

Bindend studieadvies 

Eerstejaars UU-studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, krijgen als volgt uitstel:

 • Bij voldoende punten (45 EC of meer) krijg je, zoals gebruikelijk, een positief bindend studieadvies (BSA).
 • Bij het behalen van meer dan 7,5 EC maar minder dan 45 EC (en na februari 2020 nog ingeschreven staat) krijg je een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.

Eerstejaars UU-studenten die 7,5 EC of minder hebben gehaald, krijgen een negatief advies. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt. 

Deadline toelating Niet-EU studenten

De aanmelddatum voor niet-EU ingezetenen die zich willen aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding blijft 1 april om te zorgen dat er voldoende tijd is om een verblijfsvergunning te regelen. We zijn coulant voor studenten die niet alle stukken op 1 april kunnen inleveren, om deze op een later moment aan te leveren.

Lees de laatste e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

*

25-03-2020: Online onderwijs en thuiswerken verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft maandagavond een reeks nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een daarvan is dat openbare bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden. 

Op basis van de kabinetsmaatregelen heeft het College van Bestuur– in samenspraak met de andere universiteiten - besloten dat al het universitaire onderwijs en toetsing tot 1 juni online aangeboden gaat worden. Ook het beleid om thuis te werken en thuis te studeren wordt verlengd tot 1 juni. Voor de consequenties en hoe we hiermee om gaan verwijzen we naar de mail die hierover is verstuurd. 

Medezeggenschap: verkiezingen uitgesteld 

De kandidaatstelling en verkiezingen voor de universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden worden uitgesteld. Wij werken aan een voorstel voor een tijdpad en wijze waarop nieuwe verkiezingen kunnen plaatsvinden. Vergaderingen met de medezeggenschap lopen in de tussentijd door, maar vinden digitaal plaats.  

UB biedt inzage in fysieke publicaties in urgente gevallen 

Heb je urgent een (fysieke) publicatie nodig uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek voor je studie of onderzoek? Dan biedt de UB de mogelijkheid om een publicatie te raadplegen. Meer informatie vind je op de website van de UB

Lees de laatste e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

*

24-03-2020: Evenementen, promoties en oraties afgelast tot 1 juni 2020

Evenementen, promoties en oraties in fysieke vorm zijn tot 1 juni helaas niet mogelijk, in plaats van de eerder genoemde 6 april. We zoeken naar digitale oplossingen om promoties alsnog plaats te laten vinden. We vragen je tot 1 juli geen nieuwe bijeenkomsten te plannen. 

*

23-03-2020: Houd afstand... maar houd contact - verlof en bijeenkomsten

Houd afstand...
Gisteren gaf sociaal psycholoog Kees van den Bos antwoord op de vraag waarom de ernst van de situatie bij sommige mensen maar niet door wil dringen. Zijn antwoord vind je in het Parool. Wij benadrukken nogmaals met klem: houd je aan de richtlijnen van het RIVM, blijf thuis, houd afstand. Of zoals medici, ook onze eigen collega's bij het UMC Utrecht, terecht zeggen: 'wij blijven op onze post voor jullie; blijven jullie thuis voor ons'. Neem dat ter harte!

Maar houd contact...
Dat we fysiek afstand houden, wil niet zeggen dat we geen contact kunnen hebben. Juist nu is het cruciaal om als gemeenschap in verbinding te blijven. Dat geldt zeker ook voor onze internationale studenten en collega's. Ethicus Ingrid Robeyns verwoordde het gisteren heel mooi na een oproep via de social media kanalen. Er zijn gelukkig veel initiatieven om ervaringen uit te wisselen en andere mensen te helpen. Bekijk een greep uit de opties en doe mee. Specifieke oproep aan studenten: kijk eens naar dit prachtige initiatief van jullie collega-studenten om scholieren bijles te geven.

Lees de laatste e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

*

20-03-2020: Bindend Studieadvies – aangepaste deadline aanmelding - Kinderopvang voor cruciale beroepsgroepen

Bindend Studie Advies (BSA)
Studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid de norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021

 • Eerstejaars die voldoende punten hebben gehaald, krijgen zoals gebruikelijk een positief BSA.
 • Eerstejaars UU-studenten die door de situatie met het coronavirus onvoldoende punten hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste de 60 studiepunten van het eerste studiejaar hebben behaald.

Aangepaste deadline aanmelding
De aanmelddeadline voor aankomende bachelorstudenten met een Nederlandse vooropleiding wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Voor masteropleidingen en studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding blijven de huidige deadlines vooralsnog van kracht. Voor zittende bachelorstudenten die komend jaar willen switchen van opleiding blijft vooralsnog de deadline van 31 juli gelden. 

Kinderopvang voor cruciale beroepsgroepen
De overheid heeft bepaald welke mensen een cruciaal beroep uitoefenen en om die reden gebruik mogen maken van kinderopvang. Dit geldt onder meer voor UU-docenten en ICT personeel. Vandaag heeft het College van Bestuur besloten dat ook dierenartsen en dierverzorgend personeel hiervoor in aanmerking komen.

Lees hier de laatste e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

*

19-03-2020: Studenten en medewerkers in het buitenland – Onderwijs blok 4 – Dienstregeling OV aangepast

Studenten en medewerkers in het buitenland
Met vele studenten en medewerkers in het buitenland is contact. Mochten we toch nog iemand niet in het vizier hebben, dan vragen we je contact op te nemen als je hulp nodig hebt via coronavirus@uu.nl. Voor buitenlandse studenten in Nederland geldt: De adviezen die we eerder gaven zijn onverkort van kracht.

Onderwijs blok 4
Gezien de ontwikkelingen moeten we er serieus rekening mee houden dat ook in blok 4 geen fysiek onderwijs (op de campus) gegeven kan worden. We vragen docenten er nu al over na te denken op welke wijze onderwijs en toetsing in blok 4 op afstand vormgegeven kan worden. We wachten het landelijk overleg hierover af voordat wij hierover besluiten. Wij verwachten uiterlijk in de week van 6 april uitsluitsel te kunnen geven, hopelijk al eerder.

Dienstregeling OV aangepast
De dienstregeling van het openbaar vervoer wordt aangepast. Zo zal onder andere tram 22 niet meer rijden vanaf vrijdag 20 maart. Meer informatie vind je op de website van U-OV.

Lees hier de e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

*

18-03-2020: gebruik kinderopvang voor hoger onderwijspersoneel – evenementen – veilig thuiswerken

Gebruik kinderopvang voor hoger onderwijspersoneel
OCW heeft laten weten dat docenten op universiteiten tot de categorie vitale beroepen worden gerekend. Datzelfde geldt voor IT-ondersteuners die het online onderwijs moeten faciliteren. Op basis hiervan kunnen mensen aanspraak maken op kinderopvang. Zie de website van de VSNU voor meer informatie.

Evenementen
Er komen veel vragen binnen over evenementen. We adviseren om tot 1 juli in elk geval geen evenementen te plannen, reeds geplande evenementen tijdig af te gelasten en ook niet naar evenementen elders te gaan. Voor vragen over kosten bij annuleringen nemen medewerkers contact op met hun onderdeel.

Veilig thuiswerken
We vragen je om de O- en U-schijf te benaderen via VPN. Er is voldoende capaciteit beschikbaar. Dit is de veiligste optie, want hiervoor geldt twee-staps-verificatie, in tegenstelling tot andere digitale opties zoals webdav.

*

17-03-2020: groot deel gebouwen vanaf donderdag gesloten – promoties afgelast

UU-gebouwen dicht
Een groot aantal panden zal vanaf donderdag 19 maart tot minimaal maandag 6 april gesloten zijn. Een aantal gebouwen blijft open voor medewerkers in verband met dierverzorging en/of essentiële lab- of andere werkzaamheden die doorgang moeten vinden. Dit geldt ook voor het Ruppertgebouw, waar docenten colleges kunnen opnemen (toegang via hoofdingang Educatorium). 

Promoties afgelast
Tot en met 5 april 2020 worden alle promoties afgelast. Promovendi zijn hierover geïnformeerd. Wij beseffen dat de impact voor de direct betrokkenen groot is. In zeer uitzonderlijke, acute gevallen wordt op verzoek van de promovendus onderzocht of het praktisch mogelijk is de promotie volledig online en op afstand te doen. 

Stages en co-schappen opgeschort
Alle (wetenschappelijke) stages in gebouwen van de UU worden opgeschort tot in ieder geval 6 april. Dit geldt ook voor alle coschappen van de faculteit Geneeskunde tot in ieder geval 20 april. 

Lees hier de e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

*

15-03-2020: Advies aan Nederlandse studenten in het buitenland: keer terug naar huis

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, adviseren wij met klem Nederlandse studenten in het buitenland om terug te keren naar huis.

We adviseren internationals die op exchange zijn bij onze universiteit, om contact op te nemen met hun thuisuniversiteit en af te stemmen of terugkeren naar huis wenselijk is. 

We adviseren internationale degree students dit momenteel hun familie bezoeken in hun thuisland om niet te reizen en vanaf volgende week onderwijs op afstand te volgen. 

We adviseren internationale degree studenten die momenteel in Utrecht zijn om hier te blijven en vanaf volgende week onderwijs op afstand te volgen.

Ben je een internationale degree student en ben je momenteel in het buitenland voor je studie, neem dan contact op met je studieadvisuer om de beste optie voor jou te bespreken.

UU studenten die hierdoor extra reiskosten maken (bovenop kosten die vergoed worden door hun reisverzekering) komen in aanmerking voor vergoeding van deze kosten door de UU. Internationals die op exchange zijn bij de UU adviseren wij hiervoor contact op te nemen met hun thuisuniversiteit.

Medewerkers in het buitenland
In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, vragen wij medewerkers die tijdelijk in het buitenland verblijven met klem te overwegen naar Nederland terug te keren. Daarbij moet je mogelijke (toekomstige) reisbeperkingen en/of de gezondheidszorg in het land waar je nu verblijft in ogenschouw nemen en overleg indien nodig met je leidinggevende. Eventuele extra reiskosten kunnen vergoed worden. Ben je een internationale medewerker en verblijf je op dit moment in je land van herkomst, dan laten we de keuze aan jou. Neem wel contact op met je leidinggevende hierover.

13-3-2020: Fysiek onderwijs/tentamens (op de campus) afgelast tot maandag 20 april

Alle onderwijsactiviteiten zoals hoor- en werkcolleges, practica en tentamens vinden tot het eind van het lopende blok (20 april) niet plaats op locatie. Het kabinet heeft de universiteit gevraagd onderwijs voorlopig alleen op afstand aan te bieden. Daar willen wij gehoor aan geven. We willen er voor zorgen dat studenten desondanks met goed gevolg de cursussen van dit blok, dat al vrij vergevorderd is, kunnen afronden, zonder fysieke bijeenkomsten. Dit vergt maatwerk per vak. Vandaag zijn docenten en studenten hierover nader geïnformeerd. Lees hier de mail die is verstuurd met deze informatie en andere updates.

*

13-03-2020: Universiteitsbibliotheken gesloten

Onze beide universiteitsbibliotheken sluiten vanaf morgen, tot minstens 31 maart. De toegang tot wetenschappelijk materiaal en andere bibliotheekdiensten zal zo goed mogelijk worden voortgezet. We willen al onze studenten vragen om thuis te studeren. Gisteren heeft het kabinet ons opgeroepen om grote bijeenkomsten op te schorten. De Universiteit Utrecht houdt zich uiteraard aan deze richtlijn.

Studieplekken, zalen en horeca in de bibliotheekgebouwen zijn gedurende deze maatregelen niet beschikbaar.

Toegang tot digitale bronnen
Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen digitale wetenschappelijke bronnen online raadplegen. Lees hier hoe je toegang krijgt tot deze bronnen, ook vanuit huis. 

Toegang tot fysieke collectie
Het is gedurende de maatregelen niet mogelijk boeken of andere bronnen op te zoeken of af te halen in de bibliotheek. Wij werken aan een oplossing waarbij fysieke materialen uit onze collectie op aanvraag gedigitaliseerd worden. Zodra hier meer over bekend is volgt een update.

*

12-3-2020: onderwijs en evenementen opgeschort ivm coronavirus

Alle onderwijsactiviteiten van de Universiteit Utrecht zijn vrijdag 13 maart afgelast. De universiteit geeft hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet aan het hoger onderwijs om verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

Onderwijs
Fysiek onderwijs (op locatie) gaat t/m 31 maart niet door. Wij spannen ons ervoor in om onderwijsvormen vanaf aanstaande maandag 16 maart, waar mogelijk digitaal (zie intranet) aan te bieden. Om dit voor te bereiden vervallen op vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten zoals colleges, practica en tentamens. Over de wijze waarop alternatieven worden ingezet volgt vrijdag 13 maart nadere informatie.  

Evenementen afgelast
Evenementen met meer dan 100 bezoekers worden tot en met 31 maart afgelast. Dit geldt dus onder meer voor de Diesviering in de Domkerk op donderdag 26 maart, de ‘Dies Dialoog’, de Universiteitsdag voor alumni op zaterdag 28 maart en ‘Meet the Professor’ op 25 maart. Ook oraties worden tot en met 31 maart afgelast. Promoties gaan in beginsel door met een maximum van 100 personen. Organiseer je een evenement of bijeenkomst met maximaal 100 bezoekers, maak dan de inschatting of het kan doorgaan en in hoeverre aanvullende maatregelen nodig zijn. Gebruik hiervoor het afwegingskader.

Thuis werken indien mogelijk
Studenten en medewerkers mogen alleen naar de universiteit komen als zij geen gezondheidsklachten hebben die verband kunnen houden met het coronavirus (COVID-19). In lijn met het advies van het kabinet vragen wij onze medewerkers die vanaf huis kunnen werken (zie intranet) om dit in overleg met hun leidinggevende zoveel mogelijk te doen.

Bibliotheken en onderzoekswerkzaamheden
De universitaire gebouwen inclusief de bibliotheken blijven open. Onderzoekswerkzaamheden (bijvoorbeeld in laboratoria) kunnen doorgaan.

Reizen naar het buitenland afgeraden
De Universiteit Utrecht volgt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gezien de onzekerheid wordt studenten en medewerkers afgeraden naar het buitenland te vertrekken. Studenten en medewerkers die voor werk of studie toch willen reizen mogen dit alleen na afstemming met en toestemming van hun leidinggevende of studieadviseur.

Advies voor studenten en medewerkers in het buitenland
Bij rood/oranje geldt kom terug. Bij geel/groen geldt: houd adviezen van lokale autoriteiten in de gaten, en neem contact op met je leidinggevende of studieadviseur. Ben je student in het buitenland of studeer je als buitenlandse student in Utrecht en wil je gezien de onzekere situatie naar huis, dan kan je terugreizen als je dit wilt. Dit geldt ongeacht het reisadvies van het ministerie van BuZa. We doen ons best om je te helpen om geen studievertraging op te lopen. Indien je ondanks dat toch studievertraging oploopt, dan kun je een beroep doen op het profileringsfonds.

*

10-3-2020: aangepast advies Noord-Brabant, heel Italië. Laptop mee naar huis

Advies voor studenten en medewerkers uit Noord-Brabant
Het kabinet heeft op 9 maart inwoners van de provincie Noord-Brabant opgeroepen om tot en met maandag 16 maart thuis te werken als het werk dat toelaat. Het onderwijs wordt voortgezet. De UU volgt deze nieuwe richtlijnen.

 • Ben je medewerker en woon je in Noord-Brabant? Blijf dan thuiswerken als het werk dat toelaat. Raadpleeg je leidinggevende om je situatie te bespreken.
 • Ben je docent en woon je in Noord-Brabant? Dan kan je, als je géén klachten hebt, blijven lesgeven. We hechten waarde aan de continuïteit van het onderwijs. Zo zullen colleges, werkgroepen, etc, worden voortgezet. Wil je toch thuiswerken? Stem dit dan af met jouw leidinggevende.
 • Ben je student en woon je in Noord-Brabant? Dan adviseren we je om (mits je geen klachten hebt) het onderwijs te blijven volgen. Wij hechten waarde aan de continuïteit van ons onderwijs. Zo zullen colleges, werkgroepen etc. worden voortgezet. Als een docent ziek is, dan wordt het onderwijs geannuleerd.
 • Uiteraard blijft voor studenten en medewerkers uit Noord-Brabant van kracht om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende. Ben je student en heb je een aanwezigheidsverplichting bij een onderwijsactiviteit of tentamen? Blijf dan thuis en neem contact op met het studiepunt van je faculteit.

Advies voor alle medewerkers: laptop mee naar huis
Gezien de snel veranderde omstandigheden adviseren we uit voorzorg alle medewerkers om aan het eind van de werkdag hun UU-laptop indien zij daarover beschikken mee naar huis te nemen.

Advies voor studenten en medewerkers voor Italië
Naar aanleiding van de reisbeperkingen en de vergaande maatregelen die op 9 maart voor heel Italië zijn afgekondigd, adviseert de Universiteit Utrecht alle studenten en medewerkers met klem het volgende:

 • Ben je in Italië, reis dan zo spoedig mogelijk naar huis.
 • Heb je een reis gepland naar Italië, vertrek dan niet.
 • Verwacht je gasten uit Italië, verzoek hen dan om het bezoek te annuleren. Vraag hen om de werkzaamheden digitaal te doen of om de werkzaamheden te verplaatsen naar een later tijdstip.

*

8-3-2020: advies voor studenten en medewerkers voor Noord-Italië

Na het aangepaste reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Italië adviseert de Universiteit Utrecht alle medewerkers en studenten met klem het volgende:

 • Ben je in een gebied dat door het ministerie als rood is aangemerkt, reis dan zo spoedig mogelijk naar huis.
 • Heb je een reis gepland naar een rood gebied, vertrek dan niet.
 • Verwacht je gasten uit een rood gebied, verzoek hen dan om het bezoek te annuleren. Vraag hen om de werkzaamheden digitaal te doen of om de werkzaamheden te verplaatsen naar een later tijdstip.

*

7-3-2020: advies voor studenten en medewerkers uit Noord-Brabant 

De Universiteit Utrecht vraagt alle studenten en medewerkers uit Noord-Brabant met klem om het laatste advies van het RIVM op te volgen om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven

 • Ben je medewerker van de UU? Meld je dan ook ziek bij je leidinggevende.
 • Ben je student en heb je een aanwezigheidsverplichting bij een onderwijsactiviteit of tentamen? Neem dan telefonisch contact op met het studiepunt van je faculteit.
 • Heb je geen klachten, dan kun je gewoon komen werken.

*

2-3-2020: bestaande hygiënemaatregelen uitgebreid

De bestaande hygiënemaatregelen op de Universiteit Utrecht worden uitgebreid met een extra maatregel, namelijk dat we een ieder verzoeken geen handen te schudden. De belangrijkste andere maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Was je handen regelmatig grondig (met water en zeep) volgens instructies RIVM;
 • Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is;
 • Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg.

*

1-3-2020: aangescherpt advies bij luchtwegklachten

Blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten als je:

- Gezondheidsklachten (hoesten of kortademigheid of koorts) hebt én in de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus (zie RIVM voor het overzicht);
- Óf gezondheidsklachten (hoesten of kortademigheid of koorts) hebt én in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Als de klachten (hoesten, kortademigheid of koorts) erger worden, bel dan je huisarts of de GGD.

*

28-2-2020: Reizigers uit gele, oranje of rode gebieden, wat doe je?

Ben je recent in het buitenland geweest, en geldt in dat gebied momenteel een geel, rood of oranje reisadvies volgens Nederland Wereldwijd? Dan vragen we je in sommige gevallen contact op te nemen met de UU. Lees op deze pagina wanneer.

Ga je op reis naar het buitenland? De UU volgt het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Controleer voordat je op reis gaat altijd het reisadvies op Nederland Wereldwijd en lees meer over reizen naar het buitenland.

*

25-2-2020: Verspreiding coronavirus in Noord-Italië

In Noord-Italië heeft het coronavirus zich verspreid in enkele gemeenten. De Italiaanse overheid heeft op 24 februari 2020 aanvullende maatregelen genomen.

In het noorden van Italië, in de provincies Lombardije en Padova, geldt op dit moment een in- en uitreisverbod voor de volgende gemeenten:

 • Lombardije: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano.
 • Padova: Vo’Euganeo.

De toegangswegen worden gecontroleerd en de lokale autoriteiten voeren medische controles uit bij de grensovergangen en luchthavens. In bepaalde gebieden zijn grote publieke evenementen afgelast en openbare instellingen (zoals musea maar ook scholen en universiteiten) tijdelijk gesloten.

*

20-2-2020: Ook overheden van landen rond China nemen maatregelen

De Chinese overheid - en ook inmiddels de overheden van omliggende landen zoals Japan, Singapore en Taiwan - neemt zeer strenge maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gevolg is dat het openbare leven in heel China inmiddels tot stilstand is gekomen en onder andere scholen, openbare voorzieningen en veel organisaties tot nader orde zijn gesloten.

Houd rekening met mogelijke aanvullende maatregelen van de overheid van China en ook van omliggende landen zoals Japan, Singapore en Taiwan, waaronder meer vergaande reisrestricties en territoriale toegangs- en vertrek-beperkingen.

*

31-1-2020: UU raadt reizen naar China nadrukkelijk af

Op donderdag 30 januari is reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangescherpt voor heel China. De universiteit neemt de situatie in China zeer serieus. In lijn met dit advies raadt de UU medewerkers en studenten nadrukkelijk af om af te reizen naar China.

De Chinese overheid neemt zeer strenge maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gevolg is dat het openbare leven in heel China inmiddels tot stilstand is gekomen en onder andere scholen, openbare voorzieningen en veel organisaties tot nader orde zijn gesloten.

Houd rekening met mogelijke aanvullende maatregelen van de Chinese overheid, waaronder maatregelen met nog verregaandere reisrestricties en territoriale toegangs- en vertrek-beperkingen.

*

28-1-2020: Gevolgen van het coronavirus voor studenten en medewerkers van de UU

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan zijn onze partneruniversiteiten in verschillende Chinese steden momenteel gesloten voor onderwijs en onderzoek. De UU heeft zoveel mogelijk contact met studenten en medewerkers die zich al in China bevinden.